Ungdata


 

Ungdataundersøkelsen i Sømna ble gjennomført desember 2012. Formålet med kartleggingen var å få et kunnskapsgrunnlag i forhold til hvordan ungdommen i Sømna har det. Vi er en folkehelsekommune som satser mer og mer på forebygging og ønsker at alle barn og unge i kommunen skal ha en god fysisk og psykisk helse. Denne undersøkelsen er viktig i det arbeidet – her får vi et godt bilde på hvordan ungdommen selv opplever livet og hvilke trender som gjelder ungdommens livsstil, levekår og helse. På bakgrunn av det kan vi sette i gang med tiltak der det er nødvendig.

 

Undersøkelsen retter seg mot elevene i ungdomsskolen og den videregående skolen. Den tar for seg seks temaer: Foreldre og venner, skole og framtid, fritid, helse og trivsel, tobakk og rus, risikoatferd og vold.

 

Det er Nova (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring), kompetansesentrene innen rusfeltet og KS som står bak undersøkelsen. Den ble gjennomført elektronisk.

 

I etterkant av kartleggingen har resultatene blitt gjennomgått i klassene av lærerne, de har blitt presentert på foreldremøter og for kommunens administrasjon. Den nasjonale rapporten kom i oktober 2013 og ble lagt frem for administrasjon og kommunestyret. Den blir også presentert på foreldremøter på ungdomstrinnet i november.

 

I den nasjonale rapporten skiller vi oss ut på en rekke områder i forhold til landssnittet. Av de positive ser vi at ungdommen er aktiv og det er ingen som har brukt hasj eller marihuana. Vi ligger høyest i landet med tanke på andelen som sliter med depressive symptomer (følelse av at alt er et slit, bekymringer, sinne, stress osv.). Det samme gjelder for mobbing. Vi har en lav debutalder for alkohol. I tillegg er det mange som tror de ikke vil ta høyere utdannelse og også en stor andel som oppgir at de tror de vil bli arbeidsledige. Når det gjelder kosthold er det mange som hopper over måltidene.

 

Nøkkeltallene for Sømna kan du lese her:

http://www.ungdata.no/asset/6446/1/6446_2.pdf

 

Den nasjonale ungdatarapporten 2010-2012:

http://nova.no/asset/7229/1/7229_1.pdf

 

 

Kommunen har satt i gang mange forebyggende og helsefremmende tiltak rettet mot barn og ungdom. Flere av tiltakene hører med til prosjektet «Robust ungdom i Sømna» der det gjennom systematisk innsats og i samarbeid med elevene og deres foresatte tilrettelegges for at alle elever på ungdomsskolen har en god psykisk helse.

 

Prosjektbeskrivelse og tiltak kan du lese mer om her: «Robust ungdom i Sømna»

 

I tiltaksdelen beskrives de tiltakene vi ønsker å jobbe med. Noe er allerede startet opp, mens andre er i planleggingsfasen. Noen av tiltakene krever ekstra ressurser og er derfor avhengig av evt. tilskudd. For spørsmål til prosjektet ta kontakt med kommunalsjef oppvekst Ann-Helen V. Westerberg: ann-helen.westerberg@somna.kommune.no, tlf: 750 15 015

 

 

Helsestasjonen er et åpent tilbud for alle barn frem til 20 år. Barn, unge og foreldre må gjerne ta direkte kontakt med helsestasjonen om det er noe de ønsker å ta opp.

Tlf: 750 15 115 /16.

 

 

Det finnes også en del nyttig verktøy som kan være til hjelp:

 

http://www.settegrenser.no/

http://www.medietilsynet.no/no/Trygg-bruk/Foreldre/

http://www.fug.no/

 

For spørsmål ta kontakt med

Ruskonsulent Eline Monsen:

Eline.monsen@nav.no, 55 55 33 33 eller

Folkehelsekoordinator Marianne V. Grøttheim:

Marianne.v.grottheim@somna.kommune.no, tlf: 750 15 016
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut