Høring

Her vil ulike planer som er ute på høring eller offentlig ettersyn legges ut. Du vil finne aktuelle dokumenter knyttet til høringen her.

 

Detaljreguleringsplan – utvidelse av Buskhammeren boligfelt

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 har planutvalget i møte 14.03.18, sak 28/18, vedtatt å legge forslag til detaljregulering for utvidelse av Buskhammeren boligfelt ut til offentlig ettersyn.

Hovedformålet med planen er å legge til rette for flere sentrumsnære boligtomter ved Berg.

Plandokumentene blir lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 16.04.18 – 01.06.18 på kommunehuset (teknisk) og her på kommunens hjemmeside.

Eventuelle merknader sendes skriftlig til Sømna kommune, Enhet teknisk og eiendom, Kystveien 84 A, 8920 Sømna, eller til postmottak@somna.kommune.no

Høringsfrist: 01.06.2018.

Enhetsleder teknisk og eiendom
 

Plandokumenter