For arbeidsgivere

Som arbeidsgiver må du kjenne regelverket for skattetrekk, arbeidsgiveravgift og lønnsinnberetning, herunder arbeidsgivers plikter vedrørende beregning, innsending av oppgaver og betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift.

A-melding - innleveringsfrister og betalingsfrister

A-meldingen skal sendes inn hver måned. Fristen for å levere er den 5. i måneden etter ansettelsen eller utbetaling av lønn mv. Hvis den 5. er en helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter. Rapporteringen skal skje etter kontantprinsippet, det vil si at det er utbetalingsdato som styrer fristen for rapportering i a-meldingen.

A-meldingen skal leveres elektronisk. Du kan sende opplysningene via lønns- og personalsystemet ditt, eller ved å registrere direkte i Altinn (1 – 8 ansatte).

Arbeidsgiverkontroll

Skatteoppkreveren i Sømna utfører regnskapskontroll og veiledning av arbeidsgivere innenfor områdene lønn, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og pliktig innberetning jf. skattebetalingsloven § 5-13.

Skatteoppkrever gjennomfører bokettersyn, kontrollbesøk og andre kontroll- og informasjonstiltak hos næringsdrivende og andre arbeidsgivere, samt utarbeider bokettersynsrapporter.

Arbeidsgivers plikter i forbindelse med bokettersyn

Arbeidsgiveren eller den som har ansvaret for regnskapsføringen plikter å være tilstede under et bokettersyn. De regnskapene og dokumentene som regnskapskontrolløren mener har betydning for kontrollen skal legges fram.

Arbeidsgiver skal gi de opplysningene som regnskapskontrolløren ber om og som er nødvendig for kontrollen, jf. forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) § 5-13-2 og lov februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 24-5.

Tredjemannsopplysninger

Skattebetalingsloven § 5-14 har regler om kontrollopplysninger fra tredjemann til skatteoppkreveren i forbindelse med arbeidsgiverkontrollen.

Bestemmelsene gjelder innhenting av kontrollopplysninger fra banker m.fl. om innskudds- og gjeldskonti som navngitt person, bo, selskap eller innretning har eller disponerer i vedkommende institusjon. Opplysningsplikten gjelder også opplysninger om underbilag og transaksjoner, herunder hvem som er parter i transaksjonene.

Tilsvarende plikter enhver som utfører eller har utført arbeid eller oppdrag for arbeidsgiveren, å gi opplysninger om sitt tjenesteforhold eller oppdrag knyttet til arbeidsgiveren.

Næringsdrivende plikter å gi opplysninger om ethvert økonomisk mellomværende som vedkommende har eller har hatt med arbeidsgiveren, når opplysningene knytter seg til begge parters virksomhet. Det kan kreves opplysninger om og spesifisert oppgave over varelevering og -kjøp, tjenester, vederlag og andre forhold som knytter seg til mellomværendet og oppgjøret for dette.

Saksgang

Etter at gjennomgangen av regnskapet er ferdig skal det være sluttkonferanse hvor sluttresultatet av kontrollen gjennomgås.

Den som foretar kontrollen vil skrive en rapport som vil bli tilsendt firma, for så å bli gitt merknader til.

Deretter vil saksbehandler i Skatt Nord vurdere om de forhold som er påpekt i rapporten skal føre til endring i firmaets skatte/avgiftsmessige oppgaver. Det vurderes også om det skal ilegges tilleggsskatt og/eller tilleggsavgift.

Kontaktinfo

Berit Busch
Konsulent
E-post
Telefon 75 01 50 21
Siv Olsen
Konsulent
E-post
Telefon 75 01 50 22

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Rådhuset er stengt for besøkende inntil videre. Ta kontakt på mail eller tlf. (sentralbord 75015000)