Tilskudd til regionalt miljøprogram (RMP)

Forskriften er endret for at grunnvilkårene skal være i samsvar med gjeldende forskrift for produksjonstilskudd og avløsertilskudd. Formålet med miljøtilskudd i Nordland er å bidra til å redusere klimautslipp og forurensing, og sikre at biologiske, landskapsmessige og kulturhistoriske verdier i jordbrukets kulturlandskap ivaretas.

Tilskudd kan gis til

  1. Foretak som driver jordbruksvirksomhet i Nordland, som er berettiget produksjonstilskudd i jordbruket og har miljøplan trinn 1. For noen av tilskuddsordningene kreves også miljøplan trinn 2.
  2. Godkjente beitelag som er registrert i Enhetsregisteret.

For alle foretak som har jordbruksareal med planteproduksjon og som har rett til produksjonstilskudd, er det et vilkår at foretaket har gjødslingsplan som oppfyller kravene i forskrift 1. juli 1999 nr. 791 om gjødslingsplanlegging § 3.

Ved bruk av sprøytemidler er det det et vilkår at foretaket oppfyller kravene til føring av sprøytejournal i forskrift 26. juli 2004 nr. 1138 om plantevernmidler, § 18 femte ledd.

NYTT fra 2015

Miljøtilskudd til ugjødsla randsone i eng i prioriterte områder - §21 i forskriften

Tilskudd kan gis i disse områdene

146-20-R  Dalelva  Sømna

146-22-R  Grøttemsvassdraget  Sømna

146-27-R  Bekkefelt mot Nordbotnet, Sørbotnet og Sømnesvika  Sømna

146-28-R  Røymarkelva  Sømna
 

Søknadsfristen er 20. august.

Kontaktinfo

Trond Grønmo
Fagkonsulent
E-post
Telefon 75 01 50 70

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre kl. 08.00-15.00