Langtid

Beskrivelse

Langtidsopphold i sykehjem er et omfattende pleietilbud til pasienter som har døgnkontinuerlig behov for pleie og omsorgstjenester. Det kan være som følge av kronisk sykdom, langvarig funksjonssvikt, aldersdemens og der de øvrige pleie- og omsorgstjenestene ikke er tilstrekkelige i pasientens bolig. Langtidsopphold kan være i påvente av omsorgsbolig, eller ved korttidsopphold som overstiger 60 døgn i året. Betaling for langtidsopphold er etter forskrift.

Kriterier

 • Pasienter som over tid, har omfattende pleie/behandling og omsorgsbehov
 • Pasienter som på grunn av mental svikt ikke kan bo i egen bolig
 • Alle andre aktuelle hjelpetiltak skal være utprøvd eller vurdert
 • Behovet for medisinsk behandling og sykepleie tilsier heldøgns omsorg i institusjon eller påvente av omsorgsbolig

Standard på tjenesten

Beboere på langtidsplass i sykehjem skal få:

 • Individuell tiltaksplan skal skrives sammen med/ i samarbeid med pasient eller pårørende, for ivaretakelse grunnleggende behov.
 • Individuell pårørendesamtale med primærkontakt og sykepleier minimum en gang årlig.
 • Sykepleiefaglig behandling.
 • Sykehjemslege ukentlig. Helsegjennomgang minimum en gang årlig. Ellers legetilsyn etter behov, vurdert av sykepleier.
 • Medikamenter og oppfølging av medisinsk behandling.
 • Fysioterapi etter legehenvisning.
 • Tilsyn av tannpleier årlig og tannlegebehandling etter behov.
 • Vaskeri som vasker pasientens private tøy, tøyet må navnes.
 • Hår - og fotpleie etter timebestilling. Disse tjenestene må pasienten betale for.

Praktisk informasjon

Det utleveres eget infohefte ved innkomst Sømna Omsorgssenter.

Pris

Vederlag fastsettes av Stortinget. Det vil være en døgnpris for oppholdet. Ved opphold som varer over 60 døgn i kalenderåret er vederlag lik langtidsopphold. Vederlag for opphold i institusjon fastsettes i forskrift om vederlag for opphold i institusjon.

Kontaktinfo

Nina Nyrud
Mottak/resepsjon
E-post
Telefon 75 01 51 20
Ida Kjærstad
Avdelingsleder
E-post
Telefon 75 01 51 31
Guro Knygh
Enhetsleder pleie og omsorg
E-post
Telefon 75 01 51 22

Adresse

Omsorgsveien 4

8920 Sømna