Klarlegge grenser

Vi klarlegger eksisterende grenser når det er behov for å få målt og merket grenser for en eiendom eller grense som ikke tidligere er koordinatbestemt.

Hvem kan søke?

Eier av eiendommen/hjemmelshaver, eier av festerett, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt kan søke om klarlegging av grenser.

Søknad

Her finner du søknadsskjema for klarlegging av grenser.

Vedlegg

  • Kartutsnitt hvor det er markert hvilke grensepunkter som kreves kartlagt. Du kan for eksempel markere det på et situasjonskart som kan skrives ut hos Enhet for teknisk og eiendom eller fra f.eks. www.seeiendom.no.
  • Dersom ikke eiendommen er inntegnet i matrikkelkartet må søker selv tegne inn eiendommen på kartutsnittet.
  • I de tilfellene hvor det er et firma som er eier av eiendommen, må det legges ved firmaattest av nyere dato.

Hva skjer videre etter du har søkt om klarlegging av grenser?

Priser

Gebyr for klarlegging av grenser
Hva Pris i kr
For inntil 2 punkter 4060

Ut over dette i h.h.t. areal priser gjengitt i gebyr for oppmålingsforretning.

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

Kontaktinfo

Enhet teknisk og eiendom
E-post
Telefon 75 01 50 30
Tor Ottesen
Avdelingsingeniør
E-post
Mobil 957 02 955

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00