Grensejustering

For å rette opp uhensiktsmessige grenser mellom eiendommer kan man foreta en grensejustering/makeskifte.

En grensejustering vil si at det kan overføres mindre areal mellom to matrikkelenheter (eiendommer) som har felles eksisterende grense. For overføring av større områder, se arealoverføring. En grensejustering krever at det foretas en oppmålingsforretning der grensene for de aktuelle matrikkelenhetene klarlegges og beskrives.

Vilkår for grensejustering

  • Arealene skal være noenlunde like i størrelse og verdi.
  • Av hensyn til panterett er det bare mindre arealer som kan overføres mellom eiendommene.
  • Arealet for involverte eiendommer kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent (maksimalt 500 m²).

Hvem kan søke?

Eier (hjemmelshaver), fester, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt kan søke om grensejustering.

Søknad

Her finner du søknadsskjema for grensejustering.

Søknaden må være undertegnet av alle eiere og eventuelle festere av de berørte eiendommene. I de tilfellene hvor det er et firma som er eier av eiendommen, må det legges ved firmaattest av nyere dato.

Vedlegg

Søknaden må inneholde forslag til ny grense tegnet inn på kartutsnitt og opplysninger om hvor stort areal som overføres.

Hvor sendes søknaden?

Søknaden sendes til Sømna kommune Enhet Teknisk & Eiendom, Kystveien 84a, 8920 Sømna, eller elektronisk til post@somna.kommune.no.

Hva skjer videre etter du har søkt om grensejustering?

Hva koster det?

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal, maksimalt 500 m2. En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen.

Gebyr for grensejustering
Hva Pris i kr
Areal fra 0-250 m2 4875
Areal fra 251-500 m2 7310

Kontaktinfo

Enhet teknisk og eiendom
E-post
Telefon 75 01 50 30
Tor Ottesen
Avdelingsingeniør
E-post
Mobil 957 02 955

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00