Deling av eiendom (skille ut tomt)

Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om opprettelse av ny grunneiendom.

Ved opprettelse av ny grunneiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer. Den nye eiendommen registreres i grunnboka og i matrikkelen (eiendomsregisteret).

For fradeling av et areal som skal tillegges en annen eiendom, se arealoverføring.

For mindre justering av eiendomsgrensene, se grensejustering.

Hvordan søke om deling?

Du må sjekke om delingen er i henhold til plan- og bygningsloven og gjeldende reguleringsplan. Reguleringsplaner finner du her.

Deling av boligeiendom (fortetting)

For deling av 4 boliger eller 3 fritidshus eller mer kreves alltid ny reguleringsplan.

Deling av landbrukseiendom

Ved søknad om fradeling av en landbrukseiendom, må søknaden først behandles av landbruksmyndighetene i henhold til Jordloven § 12. Se mer informasjon om deling av landbrukseiendom her.

Søknadskjema

Hva skal søknaden inneholde

  • Søknad om deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning. Søknaden må underskrives av samtlige eiere.
  • Situasjonskart. Skrives ut hos teknisk enhet eller fra f.eks. seeiendom.no. Situasjonskartet må vise ønsket grense med avkjørsel, adkomstveg, parkeringsløsning og utearealer 1:500 eller 1:1000.
  • Nabovarsel. Ved nabovarsling brukes skjema 5154, 5155 og 5156. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes til kommunen. Vent minst 2 uker på eventuelle nabomerknader før du sender søknaden til kommunen. Mer informasjon om nabovarsling finner du her.

Saksgang

Opprettelse av ny grunneiendom skjer i to trinn: 

  • Saksbehandling (vedtak om fradeling i henhold til plan- og bygningsloven) 
  • Oppmålingsforretning (grensepunktene blir oppmålt og merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt bruksnummer tinglyses)

Oppmåling

Overføring av eiendomsrett – Skjøte

Overskjøting av den nye parsellen til ny eier må ordnes av partene selv. Dersom dere trenger hjelp til  dokumenter som skal tinglyses, anbefales det at partene søker hjelp hos en eiendomsmegler eller advokat.

Mer informasjon om hjemmelsovergang ved skjøte: Kartverkets informasjon om skjøte.

Hva koster det?

I henhold til gebyrregulativet for 2017 gjelder følgende satser:

Gebyr for fradeling
Type fradeling Gebyr i kr.
Fradeling i henhold til reguleringsplan 1560
Fradeling av en ny eiendom som ligger utenfor reguleringsplan 2340
For hver ny eiendom utover en 780
For fradeling med dispensasjonssøknad skal det i tillegg betales gebyr for dispensasjonen. Gebyr for dispensasjon fra plan, lov og forskrift (untatt PBL kap 6 og 7). 1560
Dersom det i forbindelse med dispensasjonen krever høring og annonsering er gebyret 3900

I tillegg kommer gebyr for tinglysing, kr 525, og oppmålingsforretning. Gebyret for oppmålingsforretning er avhengig av tomtens areal:

Gebyr for oppmålingsforretning
Areal (m2) Gebyr i kr.
0 - 1500 9750
1501 - 2000 10400
2001 - 3000 11050
3001 - 5000 13000

Klage

Dersom resultatet av saksbehandlingen blir avslag eller, det i tillatelsen er satt vilkår du er uenig i, kan du klage på vedtaket. Her finner du mer informasjon om klageretten.

Kontaktinfo

Enhet teknisk og eiendom
E-post
Telefon 75 01 50 30
Tor Ottesen
Avdelingsingeniør
E-post
Telefon 75 01 50 34
Mobil 957 02 955

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre kl. 08.00-15.00