Dispensasjon

Hva er en dispensasjon?

Hvis du ønsker å bygge, rive eller endre noe som er i strid med lover, regler og bestemmelser for din eiendom, kan du søke om dispensasjon. Dispensasjon vil si at kommunen gir noen tillatelse i en konkret sak til å bygge eller gjøre noe som ikke er i samsvar med disse bestemmelsene.

Hovedregelen er at alt skal bygge slik at det er i samsvar med plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og planer. De forskjellige områdene i kommunen har ulike planbestemmelser. Når du skal bygge noe må du derfor finne ut hvilke bestemmelser som gjelder for din eiendom.

Reguleringsplaner og kommuneplaner finner du her.

Dispensasjon kan være varig eller tidsbegrenset. Du kan søke om dispensasjon fra alle bestemmelser, men ikke fra saksbehandlingsregler.

Hva skal til for å kunne få dispensasjon?

Du kan få dispensasjon dersom

  • hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse (§1-1) ikke blir vesentlig tilsidesatt
  • fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering

Begge disse vilkårene må være oppfylt for at kommunen kan vurdere å gi dispensasjon.

Når du skal søke om dispensasjon bør du begrunne den med forhold som er spesielle for din sak.

Hvordan søke om dispensasjon?

I søknaden skal du beskrive tydelig hvilken bestemmelse du søker dispensasjon fra. Søknaden må begrunnes og naboene må varsles om dispensasjonen.

Her finner du mer informasjon om nabovarsling.

Her finner du søknadsskjema for søknad om dispensasjon.

Du kan søke om dispensasjonen i forkant eller samtidig med tiltaket (det du skal bygge).

Saksbehandling

Saksbehandlingsfristen er på 12 uker fra mottatt søknad. Du vil få en tilbakemelding hvis det er noen mangler ved søknaden.

Dersom søknaden berører andre statlige myndigheters saksområder, vil søknaden bli sendt til uttalelse hvis du ikke har gjort det i forkant. Andre myndigheter har 4 ukers svarfrist.

Klagrerett

Ingen har krav på få dispensasjon. Dersom resultatet av saksbehandlingen blir avslag, har du klagerett. Mer informasjon om klagerett finner du her.

Veiledning

Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune har laget en dispensasjonsveileder for kommunens saksbehandlere. Denne inneholder informasjon som er nyttig også for deg som skal søke om dispensasjon.

Skal du bygge om, rehabilitere (så omfattende at det blir søknadspliktig) eller endre bruken av eksisterende bygg, og du ikke klarer å oppfylle kravene i TEK17 fullt ut, kan du søke om fravik etter pbl § 31-2 fjerde ledd. Vilkårene for fravik fra TEK10 er annerledes enn vilkårene for dispensasjon. Du finner mer informasjon om vilkårene for fravik og hvordan gå fram for å søke om dette i Eksempelsamling om anvendelse av byggereglene ved arbeid på eksisterende byggverk - pbl § 31-2

Kontaktinfo

Enhet teknisk og eiendom
E-post
Telefon 75 01 50 30
Tor Ottesen
Avdelingsingeniør
E-post
Telefon 75 01 50 34
Mobil 957 02 955
Heidi Pedersen Mørk
Avdelingsingeniør
E-post
Telefon 75 01 50 32
Mobil 952 25 413

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre kl. 08.00-15.00