Branntilsyn næringsbygg

Hovedmålet med branntilsynet er å forebygge brann, slik at tap av liv og verdier unngås. De brannforebyggende oppgavene er først og fremst knyttet til lovpålagte oppgaver.

Branntilsynet driver først og fremst med tilsyn i virksomheter som er definert som særskilte brannobjekter/risikoobjekter. Det vil si objekter (bygninger) hvor det er stor risiko for tap av menneskeliv eller store verdier ved brann.

Særskilte brannobjekter

Særskilte brannobjekter er bygninger, konstruksjoner, anlegg, opplag, tunneler, virksomheter, områder m.m. hvor brann kan oppstå og true liv, helse, miljø eller materielle verdier og som er omfattet av brann- og eksplosjonsvernlovens § 13

Det er 3 ulike kategorier av særskilte brannobjekter

  1. Bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv.
  2. Bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende og lignende som ved sin beskaffenhet eller den virksomhet som foregår i dem, antas å medføre særlig brannfare eller fare for stor brann, eller hvor brann kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser.
  3. Viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg
  • Det skal gjennomføres tilsyn minst hvert år på objekter av kategori a) og b).
  • Det skal gjennomføres tilsyn minst hvert fjerde år på objekter av kategori c).
  • Tilsynene blir som regel avtalt på forhånd.

Hensikten med tilsynene er først og fremst å påse at personsikkerheten i objektet/bygningen er ivaretatt. Når det gjelder gjennomføringen av tilsynet, fokuseres det på at det er et internkontrollsystem på objektet/bygningen som ivaretar brannsikkerheten.

Regelverk

Det er i hovedsak 1 lov og 2 forskrifter som danner grunnlaget for hvordan oppfølgingen av brannsikkerheten skal foretas i særskilte brannobjekter.

Det gjøres oppmerksom på at det er andre lover og forskrifter som ikke er avbildet, som også kan være gjeldende for særskilte brannobjekter.

Kontaktinfo

Nils-Ivar Sund
Enhetsleder teknisk og eiendom
E-post
Telefon 75 01 50 31
Mobil 958 36 562