Tilskudd til veiledning i skogbruket


For 2013 er det bevilget 2 mill kroner over Landbrukets Utviklingsfond.


Midlene skal gå til prosjekter som styrker veiledningen mot skogeiere med små og mellomstore eiendommer, for å bidra til økt skogbruksaktivitet.Tilskuddet til veiledning i skogbruket som ble etablert i 2012, videreføres i 2013.

 Søkerinformasjon

Hvordan prioriteres midlene
Midlene prioriteres for ulike samarbeidstiltak mellom skogeiere f. eks. som skogkvelder/skogringer/prosjekter der aktive skogeiere samarbeider med og veileder naboskogeiere på små og mellomstore eiendommer. Formålet er å bidra til økt interesse for hogst, foryngelse og stell av skogen og bedre lønnsomhet for skogeiere, på eiendommer som har liten aktivitet.

Føringer i ordningen:
o det gis maksimalt 200 000 kroner til hvert prosjekt
o maksimalt 50 prosent av kostnadene dekkes

Hvem kan søke
Tilskuddet prioriteres mot aktive skogeiere som engasjerer seg i å veilede og organisere et samarbeid med andre skogeiere i bygda for å øke aktiviteten og bedre lønnsomheten hos den enkelte deltakende skogeier. Aktuelle søkere kan være samarbeidende skogeiergrupper (minst 3-4 skogeiere), skogsbilveilag, skogeierlag, kommuner, skogeierandelslag og andre som arbeider med organisering av veiledning for skogeiere.

Hvor sendes søknad
Søknad om midler skal sendes til Fylkesmannens Landbruksavdeling, som vurderer prosjektet og videresender søknaden til Statens landbruksforvaltning.
Søknadsfrist: 10. juni 2013.
Kontaktperson: Torleif Terum, Seksjon skog og kulturlandskap

 Bakgrunn for ordningen

Skogeiendommenes økonomiske betydning for eierne er redusert med årene. Inaktive skogeiere blir i liten grad fulgt opp av et veiledningsapparat, og det har blitt mindre direkte kontakt mellom skogeiere og offentlig og privat skogforvaltning.

Ordningen har til hensikt å skape mer samarbeid og kontakt mellom aktive og inaktive skogeiere. Dette kan bidra til økt aktivitet og lønnsomhet av skogtiltak, samtidig som investeringer i skogen holdes på et tilfredsstillende nivå. Det er aktive skogeiere i de fleste grendelag som kan veilede andre til beslutning om å utføre ulike skogtiltak, når det finnes insentiver til det.
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut