Tilskudd til drenering av jordbruksjord


Det kan nå søkes til kommunen om tilskudd til drenering av jordbruksjord.


Det skal søkes på fastsatt søknadsskjema og søknaden sendes kommunen der eiendommen ligger. Det kan ikke innvilges tilskudd til tiltak som er påbegynt før kommunen har innvilget søknaden.

 

Spesielt for 2015

Sømna kommune har fått kr 271.000,- fra fylkesmannen til å tørrlegge jordbruksareal. Dette kan brukes til dreneringstiltak på tidligere grøfta dyrkajord. Tiltak kan være overflateplanering, grøfting eller profilering. Eier eller leier av jorda kan søke. Søknad med plan for tiltaket fremmes til kommunen, og tilskudd må være innvilget før arbeidet oppstartes.

Tilskudd kan innvilges med inntil kr. 1000,- pr. dekar ved systematisk grøfting eller profilering. Eller kr. 15,- pr. løpemeter grøft ved annen grøfting. Minste tilskuddsbeløp kr. 3000,-.  For søknadsskjema og nærmere opplysninger, kontakt landbrukskontoret. Ingen søknadsfrist, vi innvilger søknader til ordinær bevilgning er oppbrukt. På slutten av året kan det bli tilleggsmidler til disposisjon hvis søknadsmengden ellers i fylket blir lav.

 

Søknadsskjema

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut