Strandryddeaksjon på Helgeland


Har dere lyst til å bidra til å holde Helgelandskysten ren? Gjennomføringsperioden for en «Strandryddedag» på Helgeland skal være den nasjonale «Strandryddedag» 09. og 10. mai.


STRANDRYDDEAKSJON PÅ HELGELAND
-  Vi trenger din hjelp!

Til våre kystkommuner på Helgeland!
Har dere lyst til å bidra til å holde Helgelandskysten ren?

Marin forsøpling utgjør et alvorlig miljøproblem i norske hav og kystområder. Dette
ble  konstatert  i  en  rapport  som  Klima-  og  forurensningsdirektoratet,  nå
Miljødirektoratet,  utarbeidet  i  2010.  I  rapporten  ble  det  også  etterlyst  tiltak  for  å begrense  den  marine  forsøplingen.  I  2011  initierte  derfor  «Hold  Norge  rent»
«Strandryddedagen»,  en  nasjonal  dugnad  som  etter  planen  skal  avholdes  hver  vår.
Målet med «Strandryddedagen» er å rydde den norske kysten for søppel og bidra til
økt kunnskap om marin forsøpling. Aksjonen har vært en suksess.

På Helgelandskysten gjør mange ildsjeler en betydelig innsats for å fjerne søppel fra
det  marine  miljø.  Likevel  finnes  det,  etter  det  vi  kjenner  til,  ingen  koordinerte
ryddeaksjoner  mot  marin  forsøpling  i  regionen.  Søndre  Helgeland  Miljøverk
Interkommunale Selskap (SHMIL IKS) ønsker å bidra  igjen  til å holde den fantastiske
Helgelandskysten  ren  og  inviterer  derfor  kommunene  Sømna,  Brønnøysund,  Vega,
Vevelstad,  Herøy,  Alstahaug,  Leirfjord,  Vefsn  og  Dønna  med  på  en  felles
«Strandryddedag».  I 2014 deltok kommunene langs Helgelandskysten for det første
gang.  Resultatene  var  overraskende:  300  personer  har  ryddet  32  km  av  strand.  Vi
inviterer derfor innbyggerne våre med på en felles «Strandryddedag» i 2015 igjen.

Gjennomføringsperioden  for  en  «Strandryddedag»  på  Helgeland  skal  være  den
nasjonal «Strandryddedag» 09. og 10. mai.  Under «Strandryddedagen» vil SHMIL IKS
kunne  stå  for  utdeling  av  innsamlingssekker  og  «Hold  Norge  rent»  sitt
registreringsskjema for marint søppel. Vi vil også kunne tilby gratis mottak av avfall
som  er  registrert.  Det  hadde  vært  flott  om  kommunene  kunne  bidra  med
inntransport  av  avfallet  til  våre  avfallsanlegg.  Vi  kommer  gjerne  for  et
informasjonsmøte hvis ønskelig igjen.

I  første  omgang  oppfordrer  vi  dere  i  kommunene  lage  en  prioriteringsliste  over
strender  eller  kystområder  som  dere  ønsker  ryddet,  samt  komme  med  innspill  på
hvordan  dere  kan  bidra.  Vi  ber  også  om  hjelp  til  å  ta  kontakt  med  skoler  og
velforeninger  og  andre  privatpersoner  som  kan  delta  i  strandryddingen.  Selv  vil  vi
etter  beste  evne  prøve  å  involvere  friluftsklubber,  miljøagenter,  båtinteresserte  og
idrettslag.

Som  avfallsselskap  er  vi  ikke  forpliktet  til  å  dekke  kostnadene  med  opprydding  av
herreløst  avfall.  Vi  ønsker  likevel  å  ta  på  oss  dette  samfunnsansvaret.  Med  vår
kompetanse og miljøengasjement har vi tro på at vi kan gjøre noe med marint søppel
i regionen. Vi ser dessuten betydningen av å skape engasjement og gode holdninger
blant innbyggerne for riktig søppelhåndtering.
For  best  mulig  tilrettelegging  av  «Strandryddedagen»  ber  vi  dere  komme  med
tilbakemelding og innspill senest innen 31. mars.

Vi håper på et godt samarbeid for å holde kysten vår ren!

Rita Sunnset og Markus Foerst
Tlf. +4746891194
e-post: rita@shmil.no
e-post: markus@shmil.no
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut