Skogbruksplanlegging


Kommunene og skogeierlagene på Sør Helgeland; Bindal, Sømna og Brønnøy, samt Leka kommune (Gutvikområdet), har nå gjennomført forhandlinger og inngått avtale med Allskog SA om en gjennomføring av ny skogbruksplanlegging.


Onsdag 21. september blir det arrangert skogkveld i Hommelstø for skogeierne i Brønnøy og Sømna, samt andre interesserte.
Oppmøte kl 18:30 på/ved Skistadion befaring og deretter Gimle.

SKOGBRUKSPLANLEGGING MED MIS - REGISTRERING.

Kommunene og skogeierlagene på Sør Helgeland; Bindal, Sømna og Brønnøy, samt Leka kommune (Gutvikområdet), har nå gjennomført forhandlinger og inngått avtale med Allskog SA om en gjennomføring av ny skogbruksplanlegging med MIS - registrering for perioden 2016 – 2018.

Områdene/kommunene, med unntak av Gutvikområdet (Leka kommune) ble sist skogtaksert i 1989/90 og disse planene fremstår i dag som upraktiske og umoderne i dagens digitale verden, samt at de mangler miljøregistreringer i skog.

Avtale om ny skogtakst er gjort med bakgrunn i nødvendigheten av å registrere miljøverdier i skog (MIS). Disse registreringene er en del av et sertifiseringssystem, og skal fremskaffe viktig informasjon om ulike miljøkvaliteter i de eldste skogarealene der skogeierne ønsker å avvirke skog til kommersielt bruk.

For industrien, skogeierorganisasjonene og entreprenørene har de tidligere levende skog-standardene nå blitt revidert og godkjent som Norges sertifiseringssystem PEFC. Dette er verdens største system for sertifisering av bærekraftig skogbruk og tømmer/virke, alle produkter fra bærekraftig skogbruk.

Fra 2020 blir det et krav om at alle eiendommer større enn 100 daa produktiv skog som skal avvirke og omsette ulike skogsortiment for salg, må- og skal være MIS - registrert.
Ny skogbruksplan med MIS – registrering, et verktøy for den enkelte skogbruker i planlegging av drift og utnyttelse av stående verdier. Oppdatert plan for ulike områder av skogen inklusiv oversikt over det biologiske mangfoldet. Dette vil gi best mulig grunnlag for n bærekraftig forvaltning og verdiskapning til enhver tid.

I forbindelse med at ovennevnte kommuner skal gjennomføre en ny skogtaksering med MIS - registrering, inviterer skogeierlagene i de respektive områder i samarbeid med kommunene og Allskog SA, skogeiere og andre interesserte til informasjonsmøter – SKOGKVELD som omhandler skogtakst med MIS - registrering.

Tirsdag 20.september blir det skogkveld på Årsandøy for skogeierne i Bindal og Gutvikområdet.
Oppmøte kl 18:30.
Onsdag 21. september blir det arrangert skogkveld i Hommelstø for skogeierne i Brønnøy og Sømna, samt andre interesserte.
Oppmøte kl 18:30 på/ved Skistadion befaring og deretter Gimle.

AGENDA:
1. Befaring i området for å se på lokaliteter med MIS - figurer.
2. Informasjon ved biolog Terje Nordvik vedr. MIS - reg. og ulike MIS - figurer.
3. Spørsmål og diskusjon. (Hvordan påvirker MIS – figurer drift i skog).
4. Kort gjennomgang av selve skogbrukstakst prosjektet.
Enkel servering og drikke.

Alle skogeiere er hjertelig velkommen.
Sist oppdatert den 15.sep.2016


Tips en venn Skriv ut