Skatteoppkreveren i Sømna informerer


Idrettslag og ideelle organisasjoner – plikter som arbeidsgiver


Innledning

 

Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen er at laget eller organisasjonen «ikke har erverv til formål».

Organisasjonen har imidlertid plikter som arbeidsgiver. Organisasjoner og lag over en viss størrrelse kan ha årsregnskapsplikt og bokføringsplikt. Hvis organisasjonen ikke er bokføringspliktig, skal den føre en lønningsliste for hver mottaker av lønn eller annen godtgjørelse  slik at lønnsopplysninger kan gis i a-melding og kontrolleres av skattemyndighetene.

Alle må ha et organisasjonsnummer. Dette får laget tildelt ved å sende en melding til Enhetsregisteret.

Mer informasjons om skatt, regnskaps- og bokføringsplikt, og arbeidsgiverplikter finner du også på:

http://skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/friv-org-tro-liv/Skatt-for-frivillige-og-ideelle-organisasjoner/

 

Generelle benevnelser

 

Arbeidsgiver

er benevnelsen på idrettslaget eller organisasjonen når den utbetaler en godtgjørelse for arbeid eller innsats. Organisasjonen er ikke arbeidsgiver dersom den som mottar godtgjørelsen utfører arbeidet som del av egen næringsvirksomhet.

Arbeidstaker

er benevnelsen på medlemmet eller den ansatte som mottar godtgjørelsen.

Lønn eller naturalytelser

er benevnelsen på den godtgjørelsen som medlemmet eller den ansatte mottar for arbeid eller innsats utført for organisasjonen. Med naturalytelse menes enhver økonomisk fordel som ytes i annet enn penger.

Utgiftsgodtgjørelse

er benevnelsen på den godtgjørelsen som kan utbetales for å dekke merutgifter som medlemmet eller den ansatte har ved å utføre arbeid eller innsats for organisasjonen.

Trekkfri utgiftsgodtgjørelse

vil si at utgiftene er legitimert med reiseregning eller godtgjørelsen utbetales i samsvar med satser, legitimasjonskrav og tariffavtale/statlig regulativ.

 

Særregler for idrettslag og ideelle organisasjoner

 

Skatteplikt for arbeidstaker

Når samlet lønnsutbetaling (inkludert naturalytelse) til én person i løpet av året overstiger kr 10 000, er arbeidstakeren skattepliktig for hele beløpet.

Forskuddstrekk

Når samlet lønnsutbetaling (inkludert naturalytelse)  i løpet av året overstiger kr 10 000, plikter arbeidsgiver å trekke forskuddsskatt av lønnen til arbeidstakeren.

Det skal ikke trekkes skatt av av trekkfri utgiftsgodtgjørelse til dekning av merutgifter for et medlems/en ansatts innsats for organisasjonen.

Lønn – innrapportering

Når samlet lønn overstiger kr 10 000 skal arbeidsgiver  innrapportere hele beløpet som trekkpliktig lønn.

Trekkfri utgiftsgodtgjørelse - innrapportering

Trekkfri utgiftsgodtgjørelse inntil kr 10 000 til dekning av merutgifter til et medlems/en ansatts  innsats for organisasjonen, trenger ikke innrapporteres. Det må dokumenteres at utbetalingen gjelder en trekkfri utgiftsgodtgjørelse, hvis ikke skal den anses som lønn.

Hvis slike trekkfrie utgiftsgodtgjørelser til en person overstiger kr 10 000 per år, skal likevel hele utbetalingen innrapporteres, dvs. som trekkfri (og skattefri) godtgjørelse.

Skattefri dekning av arbeidsreise

Ideelle organisasjoner kan skattefritt dekke arbeidsreise, dersom øvrige lønn og naturalytelser fra organisasjonen ikke overstiger kr 60 000.

Det vil si at laget har anledning til å dekke transport for eksempel mellom hjem og treningssted for trener, uten at det skal skattes av. Det er et vilkår for skattefritak at bilgodtgjørelsen ikke overstiger Skattedirektoratets satser for skattefrie bilgodtgjørelser. I tillegg må bilgodtgjørelsen legitimeres ved korrekt utfylt reiseregning av arbeidstakeren. Ved refusjon av reiseregning må kvittering leggges frem.

Grensen på kr 60 000 er absolutt. Overstiger summen av ytelser kr 60 000,  så er all dekning av arbeidsreise skattepliktig.

Selv om arbeidsreisen dekkes skattefritt, skal den innrapporteres dersom utbetalingen overstiger kr 10 000 pr år, som trekkfrri bilgodtgjørelse.

     Arbeidsgiv er avgift

Laget plikter å betale arbeidsgiveravgift når lønnsutbetaling (inkludert naturalytelse) overstiger kr 60 000 per medlem/ansatt per år, eller kr 600 000 samlet for hele organisasjonen per år. Utbetalinger under disse beløpene er fritatt for arbeidsgiveravgift.

Særlig om arbeidsgiveravgift for underenheter

Beløpsgrensene for fritak for arbeidsgiveravgift ved lønnsutbetalinger, inkluderer utbetalinger fra underenheter som ikke er organisert som selvstendige juridisk enheter med egne organisasjonsnummer.

Et eksempel: En idrettsforening har delt opp organisasjonen med egne avdelinger for  turn, langrenn og fotball. Avdelingene er ikke selvstendige juridiske enheter. Dersom turnavdelingen har utbetalt kr 400 000 i lønn i løpet av et år, og langrennsavdelingen har utbetalt kr 300 000, skal organisasjonen betale arbeidsgiveravgift.

 

Innrapportering av lønn/ytelser

 

Månedlig innrapportering på A-melding

Dersom laget har foretatt utbetalinger som medfører plikt til å foreta forskuddstrekk, betale arbeidsgiveravgift, eller innrapportere utbetalinger som ikke er trekk- og avgiftspliktig, skal dette innrapporteres i A-melding månedlig.

A-melding (A01) sendes elektronisk, enten via lønns- og personalsystem eller via Altinn-portalen. I Altinn finnes a-melding under "Skjema og tjenester".

Kun små, enkeltstående utbetalinger?

Dersom laget bare har hatt små, enkeltstående utbetalinger, kan skjema AO5 brukes, som er en forenklet oppgjørsordning.

Nærmere informasjon om a-meldingen samt veiledning for innrapportering finnes på www.altinn.no.

 

Skattedirektoratets satser for  2017

 

  • skattefri utgiftgodtgjørelse

Bilgodtgjørelse                                                      3,50 per km

Kostgodtgjørelse – innenlands

For dagsreiser på minst 15 km:

Fra og med 6 timer inntil 12 timer

uten dokumentasjon                                                 sats kr 289,­

For reiser over 12 timer uten dokumentasjon          sats kr 537,­

For reiser med overnatting på hotell:
Ved reiser 12 timer eller mer                                   hotellsats kr 733,­

 

VIKTIG! Utbetaling av disse satsene uten forskuddstrekk, gjelder kun når legitimasjons­ og dokumentasjonskrav er oppfylt. Det vil si at reiseregning er korrekt utfylt.

Satsene oppdateres årlig, se skatteetaten.no under Satser.

 

Vær i forkant

– spør oss først!

 
Sist oppdatert den 13.feb.2017


Tips en venn Skriv ut