Samhandlingsprosjektet "Sammen om psykisk helse, Sør-Helgeland"


”Sammen om psykiske helse, Sør-Helgeland”. Visjon: ”Felles kvalitet, kunnskap og kultur”.


STATUSRAPPORT PROSJEKT
”Sammen om psykiske helse, Sør-Helgeland”.
Visjon: ”Felles kvalitet, kunnskap og kultur”.

Beskrivelse av prosjektet:
Forarbeidet til dette prosjektet startet allerede oktober 2010 med jevnlige møter mellom
impliserte parter og fra september 2011 ble samhandlingen etablert som et eget prosjekt.
Formell oppstart 08.09.2011. Planlagt sluttdato 31.12.2014.

Hovedansvarlig/ samarbeidende parter:
Helgelandssykehuset ved Psykiatrisk senter Ytre Helgeland avd. Brønnøysund og 4
kommuner på Sør-Helgeland; Vega, Vevelstad, Sømna og Brønnøy.

Formål:
Ӂ utvikle og igangsette en samarbeidsmodell til det beste for mennesker i distriktet med
psykiske lidelser og rusavhengighet”.
Modellen skal ta hensyn til eksisterende avtaler, utviklingstrekk og legge til rette for effektiv
ressursutnyttelse, tuftet på tverrfaglighet og samarbeid slik at brukeren skal kunne motta et
helhetlig og koordinert tilbud om tjenester og behandling innen psykisk helse- og rusvern.
Samarbeidsmodellen skal ivareta og utvikle et tjenestetilbud innen forebygging, behandling
og oppfølging av innbyggerne på Sør Helgeland.
For å nå hovedmålet skal prosjektet utarbeide en plan for ivaretakelse av følgendefokusområder:
1. Ambulante tjenester, planlagte og akutte.
2. ”Senger”: Brukerstyrte, lavterskel, subakutte.
3. Møtearenaer – rutiner for felles arenaer:
a. Ulike nivåer
b. Ulikt innhold
c. Overordnet faglig og adm. gruppe
4. Kompetanseheving og veiledning. Hva og hvordan?


DOKUMENTER OG REFERATER

Statusrapport 01.04.14
Referat 30.05.13
Referat 13.01.14
Referat 12.02.14
Referat 07.04.14
Referat 12.05.14
Referat 04.06.14
Referat 05.08.14
Referat 29.09.14
Referat 27.10.14
Referat 01.12.14
Referat 15.12.14
Program Dialogkonferanse 16.10.14

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut