Samhandlingsprosjektet ”Sammen om psykisk helse, Sør-Helgeland”


Referat fra møte 13. januar 2014.


REFERAT

Møtedeltakere

Grete Andreassen, Kåre Johan Råbakk, Gry Fjelldalselv,

Willy Bjørnli, Anita Strand og Elin Pettersen.

Meldt frafall

Tore Dahl, Rolv-Jørgen Bredesen, Gro Bang Wika har sluttet
i jobben og flyttet.

Møtetidspunkt

Mandag 13.01.2014

Møtested

Psykiatrisk senter Ytre Helgeland, Brønnøysund, rom 119.

Kopi

Avd. dir. Knut Gullesen, medisinsk dir. Fred Murer,

Rådmennene Sør Helgeland.

Avdelingsledere PSYH avd. Brønnøysund.

Leder mental Helse Brønnøy/Vevelstad Jarle Johansen

 

Saksnr.

Tekst

 

 

- Godkjenning av referat fra møte den 17.10.2013: Uten anmerkninger

 

Orienterings-saker:

  • NAPHA Samhandlingskonferanse 28.-29.11 13. Anita og Elin var der. Flere interessante foredrag og ulike samhandlingsprosjekter. Spesielt interessant for vår del å se mot organisering av Samhandlingsteamet (Akutt ambulant team) i Bærum, og om ACT-team i Nederland (Accertive Community Treatment). Ellers en del om Familienettverksarbeid, om kultur og holdninger i samhandlingsperspektiv, og om overgang fra prosjekt til drift, lederutfordringer. Kunne vært interessant for oss å ha noe mer kontakt med Samhandlingsprosjekter i Namsos og Salten/Bodø.
  • Kompetansebygging ROP. 2 av 8 temadager gjennomført. Neste 28/1 og 19/2.
  • Hvordan omorganisering i Helgelandssykehuset påvirker Psykiatrisk senter: VOP og DBE slås sammen både i Ssj og Brsund. Felles leder Brønnøysund fra 1/1-14 er Turid Wærstad. I Sandnessjøen Lena Swetynk.

 

 

 

 

Sak 1/14

Representant i prosjektets styringsgruppe fra Vega og Vevelstad.

Vi fikk orientering om at Gro Bang Wika har sluttet i jobben på Vega og vi har mottatt statusrapport i arbeidet hun skulle gjøre med Leaning av ansvarsgrupper.

Vi må be Vega og Vevelstad om å oppnevne ny representant.

Brev sendes de aktuelle rådmenn/ rådmannsutvalget.

Sak 2/14

Videre framdrift med LEANing av ansvarsgrupper.

Brønnøy kommune skal avholde noen møter i nær framtid så det kan hende vi får en avklaring ang. dette til vårt neste møte. Vi avventer.

 

Sak 3/14

Oversikt over økonomien i Prosjektet ved Kåre Johan Råbakk.

Regnskapet for 2013 ikke ferdig nå, men det gjenstår en god del prosjektmidler til å bruke i 2014. Ca. kr. 200.000,-

Påminning om at kommunene kunne få dekket inntil kr.50.000 til sammen for reiseutgifter til ROP-kompetansehevingen, Jfr. Sak 15/13 den 18/4-13. Ingen har sendt inn ref.krav. Utgiftene i 2014 kan dekkes direkte og sendes Kåre Johan.

Sak 4/14

PMTO.

Penger er bevilget og vi ønsker å invitere Anne Mari Skillevik som er veileder, for å gi tilbakemelding på hvordan det går. Noe usikker fremtid for de som utdanner seg til PMTO-terapeueter i Brønnøy, men penger er funnet frem til juni-14.

Sak 5/14

Psykiater/psykologspesialister ut i kommunene:

Møtene er i gang i 3 kommuner. Virker til å fungere bra. Kan gjerne avholdes på telematikk for å spare reisetid, men bør også foregå face-to-face.

Noe usikkert om det er kommet i gang på Vega. Grete sjekker opp.

 

 

Sak 6/14

Status for prosjektet, veien videre. Hva skal prioriteres i 2014 ?

Leder- og sekretærfunksjonen i prosjektet:

I starten var det meningen disse funksjonene skulle rullere etter 1 år. Nå har det gått 2-3 år, Grete leder og Elin refererer fortsatt. Grete mener at hun bare er innkaller og møteleder og at alle deltagerne må være med å trekke i trådene på likefot.

Trenger vi en egen definert leder?

Er det noen som kan tenke seg å overta som leder eller sekretær? Nei, ingen…

Da fortsetter vi ei stund til da…til vi finner ser hva veien videre blir.

 

”Inn på tunet”

Brønnøy foreslår å bevilge noe prosjektmidler til et av tiltakene i Rusmiddelpolitisk handlingsplan ”Inn på tunet”. 2 gårder i Brønnøy er kvalifisert til å ta imot personer som jobber seg ut av rusproblem med arbeid og aktivitet på gården. Det er ønskelig å bruke penger for å skaffe erfaring med denne ordningen. Foreslår at noen ser nærmere på dette og lager en plan på det.

Ønske om å invitere NAV-leder Jomar Hesimark med på neste møte.

 

Barn/unge:

Forebygging rusproblemer. Tidlig innsats. Ønsker innspill/idèer fra BUP. Mental Helse påpeker viktigheten med å sette av 1 time pr. uke Psykisk helse som Fag i skolen. Dette må gjøres fra sentralt hold. En del gjøres i skolene for forebygging av psykiske vansker, mobbing etc. Vektlegges å se hverandre, samarbeide etc.

Det jobbes med skolehelseplan. Gjelder ikke bare helsesøstre og lege, men også lærere. ”Ungdata”: undersøkelse i Brønnøy 2012 og Sømna 2013 avdekker at mange sliter med nedstemthet/depresjon og tidlig rusdeby. Ønske om å invitere skolefaglig rådgiver i Brønnøy Knut Johansen for å orientere oss om hva som gjøres i skolene ang. dette.

 

Viktig å få til veiledning, undervisning og samhandling mellom BUP, helsestasjon og barnevern. Positivt at Brønnøy har fått ny helsesøsterstilling, og det er bevilget penger til videre drift av helsestasjon for ungdom på kveldstid.

Samt ny 50% stilling er opprettet på koordinerende enhet (KE) pleie/omsorg/helse.

Mer fokus må settes på ”Nettvett” og de unges bruk av sosiale media. Barnevakten.no skal delta på et kursopplegg her.

 

Forslag om at Prosjektet deltar/initierer en FAGDAG om nettvett etc. Kåre Johan stiller seg til disposisjon for å organisere det.

 

Konkl.:

Vi må jobbe videre nest gang med å få innspill, en oversikt og kunne gjøre prioriteringer for 2014. Vi må også se på målsettingen med prosjektet og hva vi kan klare å få til.

 

Sak 7/14

Møteplan første halvår 2014:

Mandag 10.februar  kl. 12.00 – 15.00

Mandag 10. mars kl. 12.00 – 15.00

Mandag 7.april kl. 12.00 – 15.00

Mandag 12.mai kl. 12.00 – 15.00

 

 

Neste møte

 

 

Torsdag 10.februar kl. 12.00 – 15.00

Psykiatrisk senter Ytre Helgeland, avd Brønnøysund. Rom 119.

 Referent   Elin Pettersen 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut