ROS


ROS SØMNA KOMMUNE 2013

Endelig rapport (19sider.pdf).

Høsten 2012 begynte arbeidet med en helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse av Sømna kommune. Denne ROS analysen baserer seg på analyser gjort på nasjonalt og fylkesnivå. Andre sammenlignbare kommuners arbeid har også bidratt til uformingen av denne rapporten.

En arbeidsgruppe ble høsten 2012 satt ned for å få gjennomført ROS analysen. Gruppen besto av:

  • Rådmann, Signar Kristofferesen
  • Ordfører, Edmund Dahle
  • Kommunalsjef, Ann-Helen Westerberg
  • Avd.ing, Tor Ottesen
  • Prosjektleder, Andreas Støver

Målet er at våre beredskapsplaner blir basert på resultatene fra ROS analysen. I dag har Sømna Kommune de nødvendige beredskapsplaner som har blitt utviklet etter behov og gjeldende lovverk. Et nylig tilsyn fra fylkeskommunen ønsker at vi skulle og først hatt ROS analysen så lagd beredskapsplaner.

Merk, kravet om slik bruk av ROS analyser er en ny måte å tenke på fra fylket og sier ikke at Sømna Kommune har gjort noe galt.

Hovedinntrykk fra tilsynet:

Sømna kommune har en overordnet beredskapsplan (Plan for kommunal kriseledelse) som er oversiktlig, oppdatert og som tilfredsstiller forskriftens krav, jf. § 4. Videre har kommunen et omfattende beredskapsplanverk som dekker de viktigste sektorområder (helse og sosial, skoler, barnehager, vann, brann mm). Vårt hovedinntrykk er at kommunen så langt har ivaretatt sitt ansvar innen samfunnssikkerhet og beredskap på en god måte. Den nye loven og forskriften innebærer imidlertid økte krav og forventninger til kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, og tilsynet har således avdekket ett avvik og en merknad.

Avviket er at det mangler en ny ROS analyse. Merknaden er at beredskapsarbeidet bør basere seg på ROS analysen, og med gjennomføring av dette arbeidet vil vi møte tilsynets krav.

ROS prosessen

Januar 2013 ble enhetslederne i Sømna Kommune gjort kjent med sine arbeidsoppgaver for å få gjennomført analysen. Dette består i å dele ut spørreskjema til sine ansatte. Men like viktig er også diskusjoner gjort internt på hver enkelt enhet om sikkerhet og kvalitetsarbeid.

Følg linken her dersom du ønsker å se spørreskjema og presentasjonen gitt enhetslederne. Spørreskjema blir nå fordelt ut til enhetene slik at flere kan komme med innspill. Svar på spørreskjema ble samlet inn i løpet av februar/mars 2013.

Innsamling, analyse og sammenstilling av data ble gjort av prosjektleder. Prosjektgruppen ble til slutt rådført for tilbakemeldinger og innspill på de resultater ROS analysen viser til. Målet er å kunne bruke dette arbeidet for ytterligere beredskapsarbeid i Sømna Kommune.

Prosjektleder ønsker å fremheve den aktive deltakelse ansattte i kommunen har vist gjennom hele prosessen. Se også kapittel 6 for mer info om hvordan rapporten er laget. 
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut