Regional plan for høstbart vilt og innlandsfisk 2016 - 2028 på høring


Hovedmålsettingen for planarbeidet er å legge til rette for at forvaltningen av høstbart vilt og innlandsfisk i Nordland skal være basert på kunnskap samt være bærekraftig og samfunnsnyttig.


Lirype Fylkesrådet i Nordland besluttet i FR-sak 15/246 å legge forslag til Regional plan for høstbart vilt og innlandsfisk til høring og offentlig ettersyn fram til 16. november 2015

 

Hovedmålsettingen for planarbeidet er å legge til rette for at forvaltningen av høstbart vilt og innlandsfisk i Nordland skal være basert på kunnskap samt være bærekraftig og samfunnsnyttig. I høringsutkastet er dette konkretisert gjennom målsettinger og strategier knyttet til satsingsområdene bærekraftig bestandsutvikling, samarbeid i forvaltningen, næringsutvikling og rekruttering.

Høringsfristen er 16. november 2015.

Planen består av to deler. Del I er plan med planbeskrivelse og vurderinger i henhold til naturmangfoldlovens kapittel II. Her beskrives utfordringer i forvaltningen, og regional politikk på området formuleres gjennom målsettinger og strategier. Del II av planen er et handlingsprogram for årene 2016-2018. Her fremlegges de handlinger som er planlagt gjennomført for å følge opp planen.

Den regionale planen skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i Nordland. Den skal også være et verktøy for rettighetshavere til jakt og fiske og for interesseorganisasjoner.

Vi håper alle som er berørt av planarbeidet vil bruke høringsperioden aktivt. Det er viktig at man kjenner seg igjen i planen og at den omhandler de viktigste strategiske innsatsområdene. Det vil bli arrangert høringsmøter hvor planen blir presentert og det vil være mulig å diskutere utkastet.

Høringsdokumenter:

Del I. Regional plan med planbeskrivelse og vurderinger i henhold til natumangfoldlovens kap. II. (PDF, 736 kB)

Del II. Handlingsprogram 2016-2018 (PDF, 340 kB)

Vedlegg I. Kunnskapsgrunnlag (NINA 2015) (PDF, 4 MB)

Vedlegg II. Utkast til Strategi for reduksjon av hjortevilt og rein på veg og bane med tiltaksplan (PDF, 3 MB)

Oppsummering og vurdering av innspill - Åpent seminar i Mo i Rana desember 2013 (PDF, 336 kB)

Oppsummering og vurdering av innspill - Åpent seminar i Bodø november 2014 (PDF, 308 kB)

Forhold det bes spesielt om uttalelser til (PDF, 190 kB)

 

Åpne høringsmøter - Regional plan for høstbart vilt og innlandsfisk
 

Høringsuttalelser leveres skriftlig til:

post@nfk.no, eller

Nordland fylkeskommune

Fylkeshuset

8048 Bodø

 

Spørsmål bes rettet til rådgiver Mathea Nybakke på telefon 75 65 05 97

eller e-post matnyb@nfk.no
Sist oppdatert den 16.nov.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner