Positivt regnskapsresultat for Sømna kommune i 2015


Sømna kommunes regnskapsresultat (mindreforbruk) for regnskapsåret 2015 er kr. 3.427.342,-.


I en pressemelding skriver rådmann Erlend Eriksen og økonomisjef Sonja Johansen:

  • POSITIVT REGNSKAPSRESULTATET FOR 2015

Sømna kommunes regnskapsresultat (mindreforbruk) for regnskapsåret 2015 er kr. 3.427.342,-.

Netto driftsresultat utgjør kr. 5.651.833,-. I prosent av driftsinntektene utgjør dette 2,74%. Dette nøkkeltallet ligger for Sømna kommune sin del marginalt under fylkesmannens norm som tilsier at netto driftsresultat skal ligge på minimum 3%.

Årsegnskapet er oversendt til revisjonen og må derfor ha status som foreløpig og ikke ferdig revidert årsregnskap for 2015.

Både utgiftssiden og inntektssiden er høyere enn det sist regulerte budsjettet for 2015. Utgiftssiden ble kr. MNOK 7,7 over det sist regulerte budsjettet, av dette kommer den største økningen i hovedsak innenfor kjøp av varer og tjenester og overføringer til andre. Innenfor sektorene ser resultatet slik ut i forhold til regulert budsjett:  

Barnevern:

mindreforbruk

kr.    547.000,-

Skolene samlet: 

mindreforbruk

kr.      85.000,-

Barnhagene samlet:

merforbruk

kr.    240.000,-

Nav

merforbruk

kr.      72.000,-

Helsestasjon/legetjeneste/fysioterapi

merforbruk

kr.      30.000,-

Pleie- og omsorg

mindreforbruk

kr. 1.350.000,-

Helgeland rehabilitering

merforbruk

kr.    220.000,-

Landbruk og næring

merforbruk

kr.      40.000,-

Teknisk og eiendom

merforbruk

kr.    700.000,-

Inntektssiden ble MNOK 16,3 over det sist regulerte budsjett, det skyldes flere forhold, herunder blant annet økt sykelønnsrefusjon (MNOK + 3,8) fra Nav, refusjoner fra Staten (MNOK + 8), andre salgs- og leieinntekter (MNOK + 1,6) og skatt/rammetilskudd (MNOK + 1,2).

Sømna kommune sin kommentar:

Rådmannen i Sømna Erlend Eriksen sier seg tilfreds med regnskapsresultatet for 2015. - Det at Sømna kommune gjør opp regnskapet for 2015 med positive tall og ingen etterslep fra tidligere års underskudd er positivt, sier rådmannen. -Jeg vil likevel poengtere at vi har økonomiske utfordringer foran oss. Blant annet er årsbudsjettet for 2016 balansert med bruk av MNOK 5,7 fra fond. Utover dette ligger et innsparingskrav fra kommunestyret på kr. MNOK 1 for 2016 og MNOK 3 fra 2017 til 2019 avslutter rådmann Erlend Eriksen. 
Sist oppdatert den 02.mar.2016


Tips en venn Skriv ut