Landbruksnemnd og viltnemnd

Landbruksnemnda

Landbruksnemnda behandler forhold knyttet til landbrukseiendommer med spesiell fokus på  forvaltning av jord- og skogbruk. Sentralt står landbrukets særlover som jordlov, konsesjonslov, forpaktingslov, skogbrukslov, mv. Hovedoppgavene er deling av landbrukseiendom, erverv av landbruksareal, bo- og driveplikt, forpakting og tilskuddsbehandling.

Viltnemnda

Viltnemndas hovedoppgaver er forvaltning av Viltloven, og har en viktig rolle i forvaltning av elg, hjort og rådyr. Viltloven omfatter alle viltlevende landpattedyr, fugler, amfibier og krypdyr. Viltnemnda forvalter også kommmunens viltfond. Disse pengene kommer fra fellingsavgifter og overskudd fra solgt fallvilt. Pengene skal fordeles og tilbakeføres til viltstellstiltak i kommunen og regionen.

 

Landbruksnemnd og viltnemnd

 

Sømna bondelag

Landbruksnemnd og viltnemnd har i tillegg følgende medlemmer:

Sømna jeger- og fiskerforening

Viltnemd har i tillegg følgende medlem

Varamedlemmer landbruksnemnd og viltnemnd

Kontaktinfo

Nils Anton Nyborg
Enhetsleder næring og landbruk
E-post
Telefon 75 01 50 71
Trond Grønmo
Fagkonsulent
E-post
Telefon 75 01 50 70

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre kl. 08.00-15.45