Økonomisk sosialhjelp


 

Målgruppe

De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller andre inntektskilder.

VilkårHvis du ikke kan forsørge deg selv og har forsøkt alle andre muligheter, har du krav på økonomisk stønad til livsopphold. Det kan stilles vilkår for hjelpen. Du kan bli bedt om å dokumentere hvilke andre muligheter du har forsøkt;
 • om du har søkt om bostøtte
 • om du har benyttet deg av dine rettigheter til eventuelle trygdeordninger
 • om du har kontakt med Arbeids- og velferdsetaten og tar imot tilbud om arbeid eller kurs.
Veiledning

Du kan kontakte NAV for å få hjelp til å søke om økonomisk sosialhjelp.

Søknadsprosess

Vi har ikke søknadsskjema

Til første møte er det fint om du tar med dokumentasjon

 • Dokumenter på alle inntekter for familien de siste tre måneder
 • Dokumenter på alle boutgifter, lån/husleie, strøm, forsikring, kommunale avgifter.
 • Utskrift av siste likning
 • Dokumentasjon på gjeld, regninger fra kreditorene.

Det er ingen søknadsfrist, men litt ventetid på påregnes, ca to uker.Saksbehandling
Søknader behandles så raskt som mulig. Behandlingen kan imidlertid bli forsinket dersom du ikke kan dokumentere den situasjonen du beskriver i søknaden. Da må saksbehandler eventuelt kontakte deg for å be om ytterligere opplysninger/dokumentasjon.

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Det vil bli fattet et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten eventuelt omfatter.

Klage
 • Klage på vedtaket sendes innen en frist på tre uker fra vedtaket ble mottatt.
 • Klagen sendes til den instansen som har gjort vedtaket.
 • I klagen skal det angis hva som ønskes endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen kan hjelpe til med å skrive klagen.
 • Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen for klagebehandling.
 • Det sendes tilbakemelding om utfallet av klagebehandlingen enten fra Fylkesmannen eller fra kommunen.

 

 
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut