Nytt fra Innovasjon Norge


1. Krav til melkekvote 2. Ny besøksordning for unge bønder 3. Innsending av søknader for 2013


 1. Krav til melkekvote
Innovasjon Norge Nordland har i flere år stilt krav til at all produksjonsøkning på melk i forbindelse med investeringer for utvidelse skulle være sikret gjennom eie eller 10-års avtaler på leie. Bakgrunnen for kravet var reduksjon av risiko for utbygger.
Vi ser ikke lengre kvote som en like knapp ressurs, og ønsker derfor å lempe på kravene. De nye retningslinjene er som følger:
 • I utgangspunktet er det ønskelig med sikkerhet for hele melkekvoten som danner grunnlag for utbyggingen.
 • Minimum 80 prosent av planlagt kvotegrunnlag skal være sikret i form av leie, leiekontrakt eller intensjonsavtale om kjøp/leie.
 • Alle avtaler skal være framlagt Innovasjon Norge før byggestart. Intensjonsavtaler skal være omgjort til reelle avtaler før første utbetaling.
 • Leieavtaler på melkekvote må være på minimum 5 års varighet fra det året tilskuddet innvilges.
 
For god ordens skyld – kravet til jordgrunnlag står like sterkt som før. All jord skal eies eller leies med 10-års avtaler. Innkjøpt fôr inngår ikke i ressursgrunnlaget.
 
 1. Ny besøksordning for unge bønder
Fylkesmannen i Nordland har gitt Innovasjon Norge i oppdrag å utforme og administrere en ny besøksordning. Ordningen gjelder for unge bønder under 35 år innen tradisjonelt landbruk som har overtatt gård i løpet av de to siste årene. Formålet er å stimulere til strategisk tenkning rundt gårdens totale resurser og hvordan disse best kan utnyttes.
Her følger en kort beskrivelse av ordningen.
 • Søknad – det lages et enkelt søknadsskjema med link fra vår hjemmeside. Kommunen mottar kopi av tilsagnsbrevet.
 • Besøk – bonden gis mulighet for 2-3 dagers besøk av kvalifisert konsulent. Her gjennomgås bondens og gårdens ressurser, og strategi utarbeides for hvordan driften best bør gjennomføres fremover. Tema som økonomi, ressurser, ledelse og kompetanse er viktige.
 • Kurs for konsulenter – Innovasjon Norge Nordland vil i slutten av januar 2013 arrangere et dagskurs for de som ønsker å være konsulenter. Det stilles følgende to kriterier for godkjennelse: 1. Erfaring med driftsplanlegging i landbruket. 2. Erfaring som rådgiver innen strategi og veivalg. Godkjenning gjøres ved påmelding til kurset.
 • Godkjente kostnader – Eksterne kostnader til mentors timer og reisekostnader godkjennes, og kan utgjøre totalt inntil kr 40 000 ekskl. moms. Tilskuddet fra Innovasjon Norge dekker 75 prosent, det vil si inntil kr 30 000.
 • Dokumentasjon – Før utbetaling skal det foreligge en enkel rapport. Denne skal omtale ressurs- og flaskehalskartlegging, mål og prosessen for å komme frem til målene samt eventuelle tiltak og fremdriftsplan, samt en forretningsmodell for gården.
 
Vi ser positivt på ordningen, og håper den vil inspirere unge bønder til å satse på landbruket. Ytterligere informasjon om besøksordningen og kurs for konsulenter kommer senere.
 
 1.  Det åpnes nå for innsending av søknader til tradisjonelt landbruk i 2013.
  Vi fikk mange ufullstendige søknader i 2012. Dette gir ekstra lang saksbehandlingstid, både for ufullstendige og fullstendige søknader. Vi vil i år bli mye strengere med å sende ufullstendige saker i retur. I 2013 får søknadene derfor gjeldende dato først fra den dagen de er fullstendige.
 
På vår hjemmeside finner du huskeliste over hvilke vedlegg vi krever. http://www.innovasjonnorge.no/Kontorer-i-Norge/Nordland/
Vi veileder også gjerne i prosessen dersom du slår på tråden.Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut