Næring


Nærings- og kultursjef
Ben Andre Graven 75015013 / 90747085
ben.a.graven@somna.kommune.no

 

Næringshuset


 

 
Fra 1. juli 2006 er næring og kultur slått sammen til et virksomhetsområde. På næringssiden er arbeidet sterkt innrettet på å få til et utviklingsorientert fokus, hvor tilrettelegging for næringsutvikling står sentralt. Sømna kommune har ferdigstilt næringsarealer, bygd ny kai ved Berg havn, som i løpet av 2007 har ISPS-godkjenning, (Klarert for internasjonal trafikk), etablererhus og tilrettelagte arbeidsplasser.
 
Næringsstyret (formannskapet samt to representanter fra næringslivet) er politisk organ for behandling av næringssaker. Her behandles søknader fra nyetablerere og fra eksisterende bedrifter om støtte til etablering og utvikling av egen bedrift.

 

 

• Sømna kommune vil arbeide aktivt for å bevare eksisterende arbeidsplasser og skape nye
innenfor alle næringer i kommunen, både offentlige og private.
• Om 15 år skal vi fortsatt ha et positivt og allsidig landbruk med godt utbygd driftsapparat drevet av
dyktige gårdbrukere her i Sømna.

• Arbeidet med å få til videreforedling med basis i råvarer skal forseres.
 

 

I det framtidige utviklingsarbeid er det avgjørende at kommunen er med på laget og kan være døråpner.
 
 
Vi må tenke langsiktig og ikke nødvendigvis “ta betalt” for all den tjeneste en stiller opp med. Kommunen skal slik bidra som en aktiv tilrettelegger.
Med basis i kommunens hovednæring, er det et viktig mål å utnytte råstoffene til videreforedling. Dette må også være et mål i forhold til havbruksnæringen.

 

Sømna kommunes kommuneplan - strategidelen
Sømna disponerer et kommunalt næringsfond og et statlig næringsfond.  For nærmere informasjon om disse; kontakt næringskontoret.  
Sømna kommune har også organisert Næringshuset, hvor små bedrifter kan leie seg inn og ha kontorplass, utsalg eller verksted.
Les mer om Næringshuset.
Næringshuset

 
Sist oppdatert den 21.apr.2017


Tips en venn Skriv ut