Mijløtilskudd


Miljøtilskudd i jordbruket i Nordland (RMP)

Søknadsfristen er 20. august.

NYTT:
Endring i forskrift for miljøtilskudd i jordbruket i Nordland er vedtatt fra 2015.


Forskriften er endret for at grunnvilkårene skal være i samsvar med gjeldende forskrift for produksjonstilskudd og avløsertilskudd.

Formålet med miljøtilskudd i Nordland er å bidra til å redusere klimautslipp og forurensing, og sikre at biologiske, landskapsmessige og kulturhistoriske verdier i jordbrukets kulturlandskap ivaretas.

Tilskudd kan gis til:
1. foretak som driver jordbruksvirksomhet i Nordland, som er berettiget produksjonstilskudd i jordbruket og har miljøplan trinn 1. For noen av tilskuddsordningene kreves også miljøplan trinn 2.

2. godkjente beitelag som er registrert i Enhetsregisteret.

For alle foretak som har jordbruksareal med planteproduksjon og som har rett til produksjonstilskudd, er det et vilkår at foretaket har gjødslingsplan som oppfyller kravene i forskrift 1. juli 1999 nr. 791 om gjødslingsplanlegging § 3.

Ved bruk av sprøytemidler er det det et vilkår at foretaket oppfyller kravene til føring av sprøytejournal i forskrift 26. juli 2004 nr. 1138 om plantevernmidler, § 18 femte ledd.

NYTT fra 2015 :
Miljøtilskudd til ugjødsla randsone i eng i prioriterte områder - §21 i forskriften


Tilskudd kan gis i disse områdene:

146-20-R  Dalelva  Sømna

146-22-R  Grøttemsvassdraget  Sømna

146-27-R  Bekkefelt mot Nordbotnet, Sørbotnet og Sømnesvika  Sømna

146-28-R  Røymarkelva  Sømna
 

Les mer om ordningen:

- Regionalt miljøprogram for jordbruket i Nordland 2013 - 2016

- Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nordland

- Miljøtilskudd til skjøtsel av lokalt verdifulle jordbrukslandskap

- Lokalt verdifulle kulturlandskap i Sømna fra 2014

- Lokalt verdifulle kulturlandskap i Sømna - rapport 2010-2013

------------------------------------------------------------------------

Miljøtilskudd til gårdbrukere i Sømna - SMIL
Søknadsfristen er 15. mai
 
Dette er spesielle midler du kan søke på som er forskjellig fra kommune til kommune og tiltakene kan bl.a. være beiterydding, stier/veier, restaurere kulturminner og bygninger, leplanting og erosjonsforebygging, friluftsområder.
- Alle tiltak som fremmer miljøverdier eller reduserer faren for forurensning i landbrukets kulturlandskap utover det som kan forventes gjennom vanlig landbruksdrift kan få støtte.

- I Tiltaksstrategien finner du de tiltakene politikerne i Sømna har prioritert høyest, men alle gode tiltak kan støttes

Det kan gis støtte til å rydde og gjerde inn beite, stelle bygninger og kulturminner, forebygge erosjon, opparbeide rundballelager, ordne stier/ferdselsårer, fjerne søppelplasser, leplanting, biologisk mangfold med mer. I tiltaksstrategien for Sømna finner du en oversikt over hvordan vi prioriterer tiltakene. (Se her)

Det er også utarbeidet et nytt søknadsskjema som skal brukes.
Se her: 
https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/hvordan-soke/skjema

For mer informasjon ta kontakt med landbrukskontoret.

 

 
 
 
 
 
Tidligere år:
 
 
 

 
Sist oppdatert den 23.mai.2017


Tips en venn Skriv ut