Melding om planarbeid i Sømna kommune - Lillegalten hyttefelt


I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8, varsles det om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan Lillegalten hyttefelt, del av gnr. 50 bnr. 1, Sømnes gård.


Planarbeidet utføres av Landskapsarkitekt MNLA Roger Tokle AS på vegne av grunneier.

Formålet med planarbeidet er tilrettelegging for fritidsbebyggelse, ca. 12 nye hytter, og friluftsområder.  Planområdet er ca. 40 da. stort.

I kommuneplanens arealdel er området avsatt som LNF2-område, der det stilles krav til reguleringsplan ved bygging av flere enn 3 hytter.

Planen forventes ikke å medføre vesentlige virkninger for miljø og samfunn.  Det vil derfor ikke bli utarbeidet planprogram eller konsekvensutredninger for reguleringsplanen.  Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt 27.april 2016.

Planens avgrensning blir omtrent som vist på kartet
 

Ev. innspill til planoppstart sendes skriftlig til Landskapsarkitekt MNLA Roger Tokle AS,   Julsundvegen 47 B,  6412  MOLDE, eller post@landskapsarkitekten.no innen 8. juli 2016.
Sist oppdatert den 10.jun.2016


Tips en venn Skriv ut