Økonomisk sosialhjelp


SOSIALKONTORET 8920 SØMNA TELEFON 75 01 50 40 TELEFAKS 75 01 50 45


 

Lov om sosiale tjenester

     

Sømna Sosialkontor har innført timebestilling.

 

Økonomisk sosialhjelp

Hver kommune er pålagt å ha en sosialtjeneste som skal bistå den som ikke klarer seg selv eller har særlige hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder, arbeidsløshet eller andre forhold. Hjelpen ytes i form av råd og veiledning, praktisk bistand og/eller økonomisk sosialhjelp.

 

Økonomisk sosialhjelp er primært en midlertidig ytelse og skal innrettes slik at søker blir selvhjulpen.

Det må påregnes noe saksbehandlingstid for hver søknad.

Søknad behandles etter Lov om sosiale tjenester med tilleggsrundskriv.  Ankeinstans er Fylkesmannen i Nordland.

Sømna Kommune har innført arbeidsplikt for tildelt økonomisk sosialhjelp i de tilfeller der dette er naturlig og det er hjemlet i Lov om sosiale tjenester § 5-3.

Økonomisk sosialhjelp behandles etter lov om sosiale tjenester.

 

Økonomisk rådgiving.

Sosialkontoret kan gi økonomisk rådgiving til personer med gjeldsproblemer.  Dette har som hensikt å bidra til å løse eller forebygge økonomiske problemer.

Dette løses enklest gjennom oppsett av realistiske budsjetter i forhold til inntekt, opprettelse av avsetningskontoer, vurdere muligheter for økning av inntekter, redusere utgifter og lignende.

Sosialkontoret kan være behjelpelig med å forhandle frem nedbetalingsordninger med kreditorer, forberede søknad om gjeldsordning.

Dette behandles etter Lov om gjeldsordning eller Lov om sosiale tjenester.
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut