MiljøtilskuddMiljøtilskudd
 
Miljøtilskudd i landbruket i Nordland - Regionalt miljøprogram
Søknadsfristen er 20. august.
 
Dette er generelle midler du søker på samtidig med søknad om produksjonstilskudd, og ordningen er lik for alle gårdbrukere i Nordland.
 
Dette gjelder miljøtilskudd til:
- beitebruk
- dyr på beite
- vedlikehold av permante gjerder
- skjøtsel av kanter langs veier i jordbrukslandskapet
- ekstra miljøinnsats
- utsatt jorarbeiding av kornåker og annen stubbåker
- skjøtsel av særlig verdifullt areal
- skjøtsel av kulturlandskap med lokal verdi
     Gjennom ordningen med regionalt miljøprogram i Nordland er det bestemt at
     hver kommune kan plukke ut inntil 2% av innmarksarealet som kulturlandskap
     som ansees å ha lokal verdi. Les mer om dette i heftet
- skjøtsel av særlig verdifulle kulturlandskap
- vegetasjonsskjøtsel av automatisk freda kulturminner
- drift av fangdammer
- skjøtsel av etablerte leplantefelter
 
En stor andel av de aktive gårdbrukerne i fylket gjør en miljøinnsats og søker om miljøtilskudd for denne.
 
 
 
Miljøtilskudd til gårdbrukere i Sømna - SMIL
Søknadsfristen er 15. mai
 
Dette er spesielle midler du kan søke på som er forskjellig fra kommune til kommune og tiltakene kan bl.a. være beiterydding, stier/veier, restaurere kulturminner og bygninger, leplanting og erosjonsforebygging, friluftsområder.
- Alle tiltak som fremmer miljøverdier eller reduserer faren for forurensning i landbrukets kulturlandskap utover det som kan forventes gjennom vanlig landbruksdrift kan få støtte.
- I Tiltaksstrategien finner du de tiltakene politikerne i Sømna har prioritert høyest, men alle gode tiltak kan støttes.
 
Søknadsskjema:
 Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut