Kartlegging av utvalgte myrområder i Sømna


 

Bioforsk Nord Tjøtta har fått i oppdrag å kartlegge utvalgte myrområder i Sømna kommune sommeren 2008. De gjenværende myrområder i jordbrukskommunen Sømna er under press i forbindelse med planlegging av nydyrkning, det er derfor viktig å få gjort en kartlegging på botanisk, ornitologisk og overordnet funksjonell basis for å kunne gjøre en god vurdering på myrenes biomangfold og biotopsfunksjon.

 

Kartleggingsarbeidet vil bli utført gjennom feltarbeid og analyser av tidligere registreringer. Da tidligere myrkartlegginger er ufullstendige, vil en nykartlegging være basis for vurderinga av kvalitet/funksjon. Det vil være nødvendig å gå rundt på myrene for å få kartlagt på artsnivå. Biolog Thomas Holm Carlsen vil foreta feltarbeidet. Han har i tillegg til god kompetanse på myrkartlegging, både på naturtypenivå og på artsnivå. I tillegg har han spisskompetanse på ornitologi (fugler). I første omgang vil kartlegginga gå over to dager, 24. og 25. juni. Hovedfokuset blir å kartlegge myrenes funksjon som hekkeområde samt å sjekke for rikmyrsindikatorarter. Befaring nummer to vil skje senere i sommer (august) der fokuset vil bli artsmangfold med fokus på rikmyrindikatorarter (som for eksempel eng- og lappmarihånd) og rødlistede arter. Feltarbeidet vil også ha fokus på reindriftsnæringas interesser i de utvalgte myrområdene som beiteområde og trekkområde (avklares senere i samarbeid med reindriftsforvaltninga).

Oversikt over områder til kartlegging

Kart over områder til kartlegging

Innkalling til møte 10. februar 2009

Rapport myrkartlegging i Sømna
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut