Nærings- og kulturkontor


Telefon 75 01 50 13 (a) Mobil 97 50 85 00 Telefon 75 02 93 02 (p)


E-post

 

Tor-Arne Bakke
Fra 1. juli 2006 er næring og kultur slått sammen til et virksomhetsområde med nærings- og kultursjef Tor-Arne Bakke som leder. På næringssiden er arbeidet sterkt innrettet på å få til et utviklingsorientert fokus, hvor tilrettelegging for næringsutvikling står sentralt. Sømna kommune har ferdigstilt næringsarealer, bygd ny kai ved Berg havn, som i løpet av 2007 har ISPS-godkjenning, (Klarert for internasjonal trafikk), etablererhus og tilrettelagte arbeidsplasser.
 
Næringsstyret (formannskapet samt to representanter fra næringslivet) er politisk organ for behandling av næringssaker. Her behandles søknader fra nyetablerere og fra eksisterende bedrifter om støtte til etablering og utvikling av egen bedrift.

 

 

 

• Sømna kommune vil arbeide aktivt for å bevare eksisterende arbeidsplasser og skape nye
innenfor alle næringer i kommunen, både offentlige og private.
• Om 15 år skal vi fortsatt ha et positivt og allsidig landbruk med godt utbygd driftsapparat drevet av
dyktige gårdbrukere her i Sømna.

• Arbeidet med å få til videreforedling med basis i råvarer skal forseres.
 

 

I det framtidige utviklingsarbeid er det avgjørende at kommunen er med på laget og kan være døråpner.
 
 
Vi må tenke langsiktig og ikke nødvendigvis “ta betalt” for all den tjeneste en stiller opp med. Kommunen skal slik bidra som en aktiv tilrettelegger.
Med basis i kommunens hovednæring, er det et viktig mål å utnytte råstoffene til videreforedling. Dette må også være et mål i forhold til havbruksnæringen.

 

Sømna kommunes kommuneplan - strategidelen
Sømna disponerer et kommunalt næringsfond og et statlig næringsfond.  For nærmere informasjon om disse; kontakt næringskontoret.  
Sømna kommune har også organisert Næringshuset, hvor små bedrifter kan leie seg inn og ha kontorplass, utsalg eller verksted.
Les mer om Næringshuset her.
Næringshuset 
Det seneste prosjektet Sømna kommune har engasjert seg i, er Sømna produkter, en bedrift som driver med tilrettelagte arbeidsplasser hvor personer som av ulike grunner har behov for tilrettelegging av arbeidsplassen kan tilbys arbeide.
Les mer om Sømna produkter her.
Sømna Produkter
Næringskontoret bistår ved søknader om finansiering til; bank, Innovasjon Norge, Fylkesmannen, Fylkeskommunen, og kan være en støttepartner overfor disse.  

   
Ta kontakt for nærmere info.  


 

  Berg næringsområde
En unik mulighet for bedrifter og næringsutviklere! -les mer-

Ledige stillinger i Sømna

 

 

 

 

 
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut