REGLER OG INSTRUKSER


ORDENSREGLER FOR ELEVENE
VED VIK SKOLE


Vedtatt i samarbeidsutvalget 06.04.2008.

Som elev i den 10. - årige skolen er du hver dag sammen med mange mennesker som du skal samarbeide med. skal skolen bli en hyggelig arbeidsplass for alle, må vi være høflige og hensyns-fulle overfor hverandre. En del regler må alle rette seg etter:

1. Sykler eller andre framkomstmidler på hjul skal ikke brukes i skoletida.

2. Steinkasting er forbudt. Snøballkasting skal foregå på den sørlige delen av idrettsplassen når det er snø nok.

3. Du må ikke forlate skolens område uten tillatelse.
Har du melding med heimefra, kan du gå ærend i storefri.

4. I friminuttene bør du være ute. All støyende lek skal foregå utendørs.

5. Møt presis til timene.

6. Det er ikke tillatt å bruke tobakk eller rusmidler i skoletida. På skolen er det heller ikke tillatt å bruke godterier.

7. Dersom du har vært uheldig og skadet noe som tilhører skolen eller andre, må du med en gang melde fra om dette.

8. Det er ikke tillatt å ha med mobiltelefon i skoletida.

Ved brudd på ordensreglementet kan skolen gi melding til foreldre/foresatte. Etter lov og reglement for grunnskolen kan det bli tale om disse refsingsmidlene:

A) Irettesettelse (påtale) fra lærer, undervisningsinspektør, rektor eller andre tilsatte ved skolen.
B) En elev kan vises ut av klassen/gruppen for resten av timen.
C) En elev kan vises heim for resten av dagen av rektor.
D) I helt spesielle tilfeller kan rektor - i samråd med lærerne til en elev - vise eleven bort fra skolen i inntil 3 dager.
Heimen skal straks ha melding om utvisningen.
E) Før refsing fastsettes, skal eleven ha fått gjøre greie for seg.
F) Barn og foreldre/foresatte kan gjøres økonomisk ansvarlig for skader barna volder på skolen og på eiendom som tilhører andre elever eller personalet.

Ordensreglene gjelder også når skolen har arrangement utenom skoletid eller vanlig skoleområde. Reglene vil hvert år bli gjort kjent for elever og foreldre/foresatte.


8. ORDENSREGLER PÅ SKOLEBUSSEN

Vedtatt av samarbeidsutvalget ved Vik skole 17.11.2005

Av sikkerhetsmessige grunner og av hensyn til andre passasjerer og andre elever, skal elever som reiser med skolebuss rette seg etter disse ordensreglene:1. Påstigning skal foregå rolig. Ingen må presse andre til side for selv å komme først inn i bussen.
2. Alle skal holde seg i ro på sine plasser og sitte vendt i kjøreretningen.
3. Andre passasjerer og elever må ikke forulempes eller forstyrres på noen måte.
4. Ingen må legge beslag på større plass enn nødvendig. Skolevesker skal legges på hyllene eller holdes på fanget.
5. Vognføreren er ansvarlig for alles sikkerhet, og må ikke forstyrres under kjøringen.
6. Hærverk på bussen, tilgrising med tyggegummi og papir, skriving på stoler og lignende skal ikke forekomme.
7. Ved gjentatte forseelser mot disse ordensregler vil forholdet bli rapportert til skolen for videre forføyning.
8. Ved gjentatte overtredelser skal sjåføren vise eleven ut av bussen og rapportere til skolen.10. REGLER FOR TURER I REGI AV VIK SKOLE

A) OVERNATTINGSTURER.
· ÅRSPLAN FOR TURER UTARBEIDES I BEGYNNELSEN AV ÅRET.
· OVERNATTINGSTURER LEGGES I STØRST MULIG GRAD TIL NÆRMILJØET – GJELDER SÆRLIG DE LAVESTE KLASSETRINNENE.
· INFORMASJON GIS I GOD TID, SLIK AT FORESATTE FÅR INNFLYTELSE PÅ OPPLEGGET.
· TELTFORDELING OG LIGNENDE FORHÅNDSAVTALER MÅ OVERHOLDES.

B) GENERELT VED TURER OG UTENDØRSAKTIVITETER.

· ÅRSPLAN FOR TURER UTARBEIDES I BEGYNNELSEN AV ÅRET.
· DET BØR VÆRE EN VOKSEN FORAN OG EN BAK – SPESIELT PÅ SYKKELTURER PÅ BARNETRINNET.
· TRAFIKKREGLER GJENNOMGÅS FØR TURER SOM GÅR PÅ VEI.
· MINST 1 AV LEDSAGERNE PÅ TUREN SKAL VÆRE OPPDATERT PÅ FØRSTEHJELP OG LIVREDNING.
· VOKSENTETTHETEN MÅ VÆRE FORSVARLIG I FORHOLD TIL ELEVENES ALDER OG TURENS KARAKTER.
· MOBILTELEFON SKAL ALLTID MEDBRINGES.
· KLASSENS KONTAKTLÆRER ELLER LÆRER SOM KLASSEN KJENNER GODT BØR ALLTID VÆRE MED.
· FORESATTE/ASSISTENTER FORESPØRRES OM BISTAND VED BEHOV
· BUSS FORETREKKES SOM TRANSPORTMIDDEL, MEN SKYSS KAN SAMORDNES VED HJELP AV FORESATTE/LÆRERE.

Vedtatt i Samarbeidsutvalget Vik skole 11.01.20079. ORDENSREGLER
FOR SVØMMEHALLEN


1. Adgang til badeanlegget har personer som bar løst billett
2. Besøk i annen hensikt enn å bade kan bare tillates av badevakt
3. Berusede personer har ikke adgang. Bruk av rusmidler er forbudt.
4. Bruk av tobakk er forbudt i gardrobe, dusj og svømmehall.
5. Dyr må ikke tas med.
6. Personer som lider av smittsomme sykdommer har ikke adgang til badet . Personer som bærer plasterlapper eller bandasje som ikke kan tas av, har ikke adgang til svømmehallen.
7. Badetiden er 1 time, av - og påkledning iberegnet. Personalet har plikt og rett til å minne badende om tidsfristen. Barn under 14 år som ikke er i følge med voksne må forlate badet senest kl. 2000. Barn under 10 år som ikke er svømmedyktige, har ikke adgang til badet alene.
8. Det er ikke tillatt a bruke fottøy i barfotgangene. Sko må tas av i yttergangen. Gjenstander som kan knuses må ikke tas med i dusjrom eller garderobe.
9. Badet er ikke ansvarlig for gjenstander som kommer bort eller blir skadet
10. Grundig såpevask uten badeantrekk må foretas før bruk av svømmehall.
11. I svømmehall er det ikke tillatt å bruke badedrakt av ull eller stoff som loer. Drakter som farger av må heller ikke brukes. Urenslighet av enhver art er forbudt i svømmebassenget og badet for øvrig. De badende bar rett og plikt til å hjelpe personalet med å overbolde dette.
12. Personer som ikke kam svømme, må bruke den grunne delen av bassenget. Svømmedyktige må vise hensyn overfor mindre svømmedyktige. Stuping må bare foregå når det ikke er risiko for andre og bare fra den dypeste siden. (Ingen må skyves ut i bassenget eller dykkes under). Løping rundt bassenget og bryting, skrik og skrål må unngås.
13. Badende må rette seg etter instrukser fra betjeningen, som har rett til å vise bort personer som sjenerer andre ved støyende eller upassende oppførsel.
14. I egen og felles interesse må alle som bruker anlegget gjøre sitt til at flest mulig får størst mulig glede, hygge og nytte av svømmehallen

Vedtatt i Samarbeidsutvalget ved Vik skole 11.01.2007


11. BRANNINSTRUKS VED VIK SKOLE

Ved branntilløp på skolen, må først alle komme seg ut av bygningen på en ordnet måte. Deretter kan slokking settes i verk.

1. VARSLING:

Den som merker at det brenner, varsler straks gjennom nærmeste brannmelder.
Ved alle utganger/nødutganger er det montert manuelle brannvarslere.
Når brann meldes, ringer klokken støtvis.

2. UTMARSJ:

Alle vinduer lukkes, læreren stiller seg ved klasseromsdøra, elevene stiller fort opp og marsjerer etter læreren ut gjennom nærmeste frie utgang. Dører lukkes.

3. KONTROLL:

Klassen/gruppa marsjerer til sin bestemte plass på fotballplassen på østsiden av skolen. 1.klasse lengst nord, de andre klassene i stigende rekkefølge sørover. For klasser som er delt (grupper o.l.), må de aktuelle lærere forvisse seg om at alle i gruppa er til stede før elevene fordeles til sin klasseoppstillingsplass. Elever som er ute av klassen går straks til sin klasses oppstillingsplass.
Klassen blir stående på sin plass inntil videre. Læreren kontrollerer at alle er kommet ut, og rapporterer om savnede/ikke savnede til brannvernleder.

4. BRANNVERNET:
Brann varsles til: Tlf. 110

5. SLOKKING:

7 brannslanger er plassert slik:
Gammelbygget: 1 slange i hver etasje.
Mellombygget: 1 slange.
Nybygget: 2 slanger i hver etasje

6. KJELLEREN:

Hvis noen er innesperret i kjelleren, må de ta seg ut gjennom et vindu. Knus glasset om nødvendig.

7. BRANNLEDER:
Vaktmester er brannleder, evt. rektor/underv.insp., inntil organisert brannvern er på plass.

8. RØMNINGSVEIER:
Kart over hovedrømningsvei og andre tilgjengelige rømningsveier er slått opp på alle klasserom. Alle må på forhånd orientere seg i bygningen slik at de alltid skal kunne finne minst 2 rømmingsveier. Heisen må ikke brukes som rømmingsvei.
I rom 201, 202, 203 og 204 2. etg. i barneskolen er det montert brannstiger.
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut