Alt om...


Vik Skole er kombinert barne- og ungdomsskole med 208 elever fordelt på 13 grupper.


Vik Skole ligger ved riksvei 17 i tettstedet Vik, Sømna kommunes administrasjonssted. Skolen har fulldelt barnetrinn fra 1. til 7. klasse og Skole- fritidstilbud. Barnetrinnet har 96 elever.

Ungdomstrinnet består av 2 paralleller på hvert alderstrinn. Det er i alt 118 elever på ungdomstrinnet.

Skolen har rektor, undervisningsinspektør, leder SFO, sekretær, 31 lærere i hel- og delstillinger, 8 elevassistenter, og 4 reinholdere.

KONTAKT VIK SKOLE


INFORMASJON VIK SKOLE 2006/2007
 

INNHOLD
1. UNDERVISNINGEN
2. PERSONALET
3. ELEVENE
4. PLAN FOR SKOLEÅRET
5. SAMARBEIDSORGANER
6. ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE
7. ORDENSREGLER FOR ELEVENE
8. ORDENSREGLER PÅ SKOLEBUSSEN
9. ORDENSREGLER FOR SVØMMEHALLEN
10. REGLER FOR TURER I REGI AV VIK SKOLE
11. BRANNINSTRUKS
12. DOKUMENTASJON BRANNVERNOPPLÆRING
13. SKOLERUTE 2006/2007

TIL ELEVER, PERSONALE OG FORESATTE

VEL MØTT TIL SKOLEÅRET 2006/2007.

Vik skoles visjon

”Vi vil lage en skole hvor vi gjennom samarbeid skaper trygghet, læring og engasjement"

Utdrag fra skolelovens formålsparagraf
- i samarbeid og forståing med heimen
- ei kristen og moralsk oppseding
- utvikle evnene og føresetnadene deira åndeleg og kroppsleg
- gje dei god allmennkunnskap
- bli gagnlege og sjølvstendige menneske i heim og samfunn

1. UNDERVISNINGEN

Elevenes skoleår går over 190 dager, mens lærerne har 5 dager i tillegg til kurs og felles planlegging.
1. – 4. klasse har 23 timer undervisning pr. uke fordelt med 4 dager á 5 timer pr. dag mandag, tirsdag, torsdag og fredag - onsdag 3 timer med skoleskyss kl. 1130. På 5-timersdagene gis det tilbud om kulturaktiviteter/leksehjelp i 6. time. Elever som ønsker det kan gå heim/bli hentet etter 5. time (kl. 1435).
5. - 7. klasse har 27 timer undervisning pr. uke fordelt med 6 timer pr. dag mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Onsdag er skole slutt for denne gruppen kl. 1130. Skoleskyss blir satt opp for de elevene som har krav på dette. (over 4 km mellom skole og heim, samt elever som må gå langs RV 17.

Ungdomsskolen har 30 timer undervisning pr. uke. De har 2 timer tilvalgsfag i 8. klasse, og 3 timer i 9. og 10. klasse. De fagene som tilbys er tysk, spansk, engelsk og norsk fordypning og praktisk prosjektarbeid.

UTVIKLINGSARBEID.

En skole må være i stadig endring for å være en god skole. Vi må hele tiden være oppdatert på det som skjer i samfunnet, søke nye veier for en stadig bedre måloppnåelse på alle områder.

Skolens utviklingsarbeid må for å bli best mulig baseres på et samarbeid mellom skolen og foreldrenes/elevenes valgte organer.

Fra prosjektet ”Nærmat” i 9. klasse 2005/2006

SOSIALPEDAGOGISK VIRKSOMHET.

Skolen skal gi elevene råd og veiledning når det gjelder yrkesopplæring, videreutdanning, undervisningsopplegg, personlige og sosiale problemer og andre ting som ikke er direkte knyttet til fagene.
Klassestyrer, rådgiver og andre faglærere er nøkkelpersoner i slike spørsmål. Skolen har utviklet plan for yrkesopplæringen på alle klassetrinn.

PPT, sosialkontor, skolelege, fysioterapeut og helsesøster er fagorganer skolen benytter seg av når egen kompetanse og tid til oppfølging kommer til kort.


VURDERING.

Vurdering er de senere årene kommet mer og mer i fokus. Både den formelle vurderingen - karakterene - og den uformelle – elevsamtale og annen muntlig og skriftlig vurdering underveis. Samarbeid med heimen, samarbeid mellom lærerne og samarbeid lærer/elev er under kontinuerlig utvikling.

Den formelle vurderingen gis som kjent ved karakterer i ungdomsskolen på en skala fra 1 til 6, der 6 er den beste karakteren, og 1 er dårligst.
I orden og oppførsel er karakterene God, Nokså god og Lite god.
Grunnlag for ordenskarakter vil i stor grad være de opplysningene som foreligger i månedsrapportene.

Fagkarakterene gis på grunnlag av prøver, innsats i timene samt innlevering av pålagt arbeid. De skal avspeile det nivået eleven har nådd i forhold til målsetting for faget. Karakterene gis altså ikke på individuelt grunnlag – dvs. i forhold til hver enkelt elevs forutsetninger, men er basert på måloppnåelse i det enkelte fag.

NYTT FRA STYRENDE ORGANER:

Kunnskapsløftet som innebærer en 3 – årig satsing på etter/videreutdanning av lærere i forbindelse med nye læreplaner fra høsten 2006 kommer i gang denne høsten.
En påminnelse fra i fjor.
Et par sentrale begreper i skoleloven er endret:
Klassebegrepet og dermed klassedelingstallene er fjernet..
Dette betyr at en skole kan organisere elevene grupper av forskjellig størrelse ut fra behov. Organisering på tvers av klassetrinn er også mulig uten å søke dispensasjon fra lovverket.
I og med at klassesedelingstallene som tidligere var 28 i barneskolen og 30 i ungdomsskolen også er fjernet, kan ingen lenger med loven i hånd kreve deling av en klasse som overstiger disse tallene. Alternative organiseringsmåter av slike store grupper elever må da foretas, f. eks. å operere med 2 eller flere lærere som deler gruppen. En forutsetning Stortinget har lagt inn i disse endringene er at skoleeier ikke skal benytte denne lovbestemmelsen som ledd i innsparing.

Som følge av det forannevnte er også klassestyrerbegrepet tatt ut av lovteksten og erstattet med
kontaktlærer.
Alle elever skal ha en kontaktlærer som sin hovedkontaktperson på skolen. Størrelsen på gruppene den enkelte har ansvar for kan variere.

TILBAKE


2. PERSONALE DETTE SKOLEÅRET:
ADMINISTRASJON:

REKTOR: KJARTAN BJØRKLUND TLF. A. 750 15081 TLF. P. 750 29311
UNDERVISNINGSINSPEKTØR: PER-JOHNNY TØGERSEN TLF. A. 750 15082

TLF. P. 750 28550
SEKRETÆR: KRISTIN D. WÅGAN TLF. A. 750 15080
RÅDGIVER: ELI K. GARAAS TLF. A. 750 15083
S-TEAMLEDER: GRETE SØMHOVD MØRK TLF. A. 750 15083
SFO-LEDER ELI JOHANSEN TLF. A. 750 15084

KONTAKTLÆRERE BARNESKOLEN

1. KL. ELI WORMDAL
2. KL. RANDI STEIN
3. KL. TOVE BUSKERUD
4. KL. TORILL KJØRSVIK
5. KL. MAY BRITT KNYGH BREKK
6. KL. TONE LARSEN/CECILIE BJØRKLUND
7. KL. KARL HENRIK LANGE

KONTAKTLÆRERE UNGDOMSSKOLEN

8. KLASSE

KNUT IVAR OKAN
IDA LOTHE BJØRNVOLDEN
BJØRN GUNNAR GARAAS

9. KLASSE 
MARIANNE WÅGAN 
ELI KOLSVIK GARAAS
JØRGEN MÆHLE
EDGAR STEIN

10. KLASSE
JON RØRMARK
GEIR NYDAHL
LISE GUSTAVSEN

ØVRIGE LÆRERE

MIA SLETTEN MÆHLE
RANDI WOLD
MARIANNE STENSLAND SZEWCZYK
EVA A. GRAVEN (PERMISJON)
MARIANNE OLSEN (PERMISJON)
NORMA MOEN
ELLEN ØVREGAARD
UNNI SOLLI
MERETHE SUND
VIGDIS BJØRKLUND
TAMMARONG WÆRSTAD
TORILL BERTHELSEN


NYTILSATTE DENNE HØSTEN

BENTE SOLVOLD (PERMISJON)
CECILIE BJØRKLUND
SISSEL VÅGAN
IDA LOTHE BJØRNVOLDEN
TOVE JOHANSEN (PERMISJON)
MARIANNE OLSEN (PERMISJON)
SIGRID SUND WESTERFJELL
LILLIAN HANSSEN

LÆRERE SOM HAR  SLUTTET SIDEN SIST

HANS FREDRIK BØEN
GUNN HAUGEN MATHISEN
JOHN JOHANSEN
ANNE BRITT MIKALSEN
LINDA BLIKØ
ANE LIND FORBERGSKOG
ELENA NILSEN


ASSISTENTER:                                                REINHOLDERE:

ELI JOHANSEN                                                 KIRSTEN ARNES
STEIN HJELMSETH                                            BRITT NINA LILLESTØL
EVA OLSEN                                                     HEDVIG BJØRNVIK
JAN OLVE BJØRU                                              ANNE LINE PETTERSEN
ELISA GRØTTHEIM
JAN FRODE HESTÅS                                          VAKTMESTER:
ANNE ASPUNVIK BERG                                       THOR JACOBSEN

LÆRLING:
CAMILLA ENGE
STINE MERETHE NYGÅRD

TILBAKE

3. ELEVENE

ELEVTALL

1. KLASSE 7
2. KLASSE 13
3. KLASSE 14   34
4. KLASSE 15
5. KLASSE 18
6. KLASSE 18
7. KLASSE 11   62
8A 16
8B 17
9 A 23
9 B 22
10 A 18
10 B 22          118
SUM ELEVER  214

TILBAKE

4. PLAN FOR SKOLEÅRET

A) SKOLEDAGEN

SKOLEDAGEN ER SOM HOVEDREGEL INNDELT SLIK:

1. TIME 0850 - 0935
2. TIME 0940 - 1025
3. TIME 1035 - 1120
MATPAUSE 1120 - 1200
4. TIME 1200 - 1245
5. TIME 1250 - 1335
6. TIME 1345 - 1430

For småskoletrinnet og de klassene som arbeider etter nye modeller, tilpasses friminuttene arbeidsøktene. Matpausen er felles for alle elevene på mellomtrinnet og i ungdomsskolen.

B) ORGANISERING AV SKOLEUKA;
1. – 4. KLASSE:

1. – 4. klasse
Mandag 5 timer – fritidstilbud 6. time
Tirsdag 5 timer – fritidstilbud 6. time
Onsdag 3 timer – skoleskyss kl 1130
Torsdag 5 timer – fritidstilbud 6. time
Fredag 5 timer – fritidstilbud 6. time

Fritidstilbudet 6. time er et frivillig tilbud fram til ordinær skoleskyss går kl. 1435.
elever som ønsker å være på skolen denne timen får forskjellige tilbud å velge mellom fra leksehjelp til spill, idrett, m.m. kulturskolen gir også tilbud til de elevene som har meldt seg på der.


5. – 7. KLASSE
Mandag 6 timer
Tirsdag 6 timer
Onsdag 3 timer NB!
Torsdag 6 timer
Fredag 6 timer

C) HEIM/SKOLESAMARBEID

En skole er en sammensatt organisasjon med følgende primære samarbeidspartnere:
- Lærere
- Elever
- Foreldre
En god skole forutsetter et tett og forpliktende samarbeid mellom disse partene.
Skolen/lærerne har tradisjonelt tatt mye av ansvaret for dette samarbeidet på alle områder.
Skolen har i følge skoleloven plikt til å sørge for direkte informasjon til foreldrene om den enkelte elev 2 ganger pr. år. Dette kravet oppfylles gjennom konferansetimene.
All annen virksomhet som klasseforeldremøter, klassefester, større skoleturer, drift av foreldrerådet m.v. oppfordres foreldrene til å ta ansvar for.

FAU har vedtatt en ny valgordning for klassekontakter for å sikre kontinuitet.
Det foretas trekning slik at en av klassekontaktene som har sittet ett år fortsetter neste skoleår.
Mange klasser har foretatt valgene før skoleslutt i vår, mens noen står igjen. Valgene som sittende klassekontakter har ansvar for, bør skje raskt etter skolestart, og helst før 1. september.

En lignende valgordning gjelder for valg av FAU.

D) MÅNEDSRAPPORT
Månedsrapporten som ble innført for 3 år siden er et godt hjelpemiddel i vurderingsarbeidet og som kontaktmiddel mellom skole og heim. Månedsrapportene fungerer som dokumentasjon i forbindelse med terminkarakterer i orden og oppførsel.
På denne måten får både heimen og skolen et godt hjelpemiddel i arbeidet med å få eleven på "rett spor". Samtidig vil en eventuell nedsetting av karakter ikke komme som den store overraskelsen når karakterboka blir utlevert ved terminslutt.
Rapportene blir sendt heim med elevene, så det er viktig at heimen hjelper elevene med å huske å levere den.
Rapporten skal underskrives og returneres skolen som oppbevarer den som grunnlag for karaktersetting ved terminslutt.

E) KONTAKTVEIER.

Foreldre/foresatte oppfordres til å ta kontakt med klassekontaktene når det er saker som ønskes tatt opp. Klassekontaktene formidler videre til kontaktlærerne eller FAU de forespørslene de mottar.

F ) SATSINGSOMRÅDER SKOLEÅRET 2006/2007
- LÆRINGSSTILER 1. – 3. klasse
- MAPPEVURDERING mellomtrinn og ungdomstrinn
- ENTREPRENØRSKAP ungdomstrinnet
- NATURFAGSATSING alle trinn
- FYSISK FOSTRING I SKOLEN alle trinn

G) PLANER:

1) MOT MOBBING
2) LESE- OG SKRIVEOPPLÆRINGEN
3) PLAN FOR TURER
4) PLAN FOR SORGARBEID
5) PLAN FOR SAMARBEID HEIM/SKOLE
6) PLAN FOR YRKESOPPLÆRINGEN
7) PLAN FOR IKT.

SKOLENS/ELEVENS VALG

Dette temaet legges til 1 uke høst og ½ uke i vårsemestret. Elevene arbeider med prosjekter de har valgt selv under veiledning fra lærere og/eller andre krefter som skolen leier inn. Elevene skal legge fram sine arbeider på åpen dag etter endt valguke.
Hjelp fra kreative foreldre vil berike elevenes opplevelser.

Dette skoleåret er det siste med et slikt opplegg. Fra høst 2006 gjelder ny fag- og timefordelingsplan som vi vil komme tilbake til i løpet av dette skoleåret.

H ) KONFIRMASJONSUNDERVISNINGEN:

Konfirmasjonsundervisningen foregår i 9. klasse og fortsetter etter samme modell som i fjor.
Med denne organiseringen blir alle fag likt belastet.

I) FASTE TURER/LEIRSKOLE

1. 1.-5. klasse har 1 uteskoledag pr. uke
2. Mellomtrinnet har fast overnattingstur til Holandsvatnet i juni
3. 7. klasse reiser på leirskole på Børgefjell i mars/april.
4. 9. klasse har undervisningsopplegg m/overnatting i Sandværet i mai/juni.
5. 10. klasse har undervisningsopplegg m/overnatting på Vågsvatnet i september.
6. En skidag for hele skolen i løpet av året
7. Skogdag/fjelldag tidlig på høsten
8. Tur for avgangsklassene

Skidag i Kvervet i februar 2007

Skidag 2007 Kjartan Bjørklund

 

 

 

 

 

 

TILBAKE


5. SAMARBEIDSORGANER:

Hoveddelen av dette samarbeidet foregår på kontaktlærernivå.
Kontaktlærerne innkaller foreldre/foresatte 2 ganger pr. skoleår til konferansetime.
I tillegg sender kontaktlærerne månedsrapport som i hovedsak gir heimen melding om fravær m.m.
Skolen har en demokratisk styringsform der alle samarbeidspartnere skal høres før viktige beslutninger tas.
Det besluttende organet i dette systemet er samarbeidsutvalget (SU).
Foreldrene velger sitt foreldreråd bestående av 2 klassekontakter i hver klasse – til sammen 26 foreldre. Siden et så vidt stort forum vil bli tungdrevet, velges et arbeidsutvalg (FAU) av og blant foreldrerådet. Av dette utvalget velges 2 til SU.
Elevene velger elevråd som igjen velger 2 representanter til SU.
Andre tilsatte dvs. reinholdere, vaktmester, assistenter og kontorpersonale velger 1 representant til SU.
Lærerne velger 2 representanter.
I tillegg til rektor har kommunestyret valgt 1 representant

TILBAKE


6. ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE
A) SKOLEHELSETJENESTEN.
Skolelege: Rolv-Jørgen Bredesen
Helsesøster: Berit Sund.
Det gjennomføres regelmessige legekontroller i løpet av grunnskoletiden – se for øvrig vedlagt skriv fra helsesøster.
I tillegg er fysioterapitjenesten tilgjengelig ved behov.

SKOLEHELSETJENESTEN I SØMNA (skrevet av helsesøster)

Mange ser på helsesøster som en som setter vaksiner og tar hørselstester av skolebarna, men helsesøster er mer enn dette. Skolehelsetjenesten er også mer enn helsesøster. Skolehelsetjenesten omfatter også blant annet lege og fysioterapeut. Helsesøster er den som planlegger skolehelsetjenestens tilbud i samarbeid med lege, fysioterapeut og lærer. Vi har også samarbeid med PPT, BUP og barnevernet.
Når skoleåret starter vil jeg gå rundt i klassene og presentere meg og si litt om hva de kan bruke meg til. Mange av dere foreldre treffer jeg derimot ikke, så derfor har jeg laget en liten oversikt over hva jeg gjør på skolen. Før alle vaksiner vil foreldrene få et brev hjem med informasjon. Alle vaksiner er frivillige, så dere kan gi beskjed hvis dere ikke ønsker at barnet deres skal ha vaksiner.
her er en liten oversikt over de viktigste oppgavene som blir utført i løpet av et skoleår:
3. klasse: Poliovaksine, høydemåling, synstest og eventuelt andre undersøkelser dersom det er behov for dette.
Tidspunkt; Etter jul.
6. klasse: Difteri- stivkrampe vaksine. tar også en synstest, samt tester fargesynet.
Tidspunkt; I løpet av høsten
7. klasse: Meslinger- røde hunder- kusma vaksine. Tar også og måler høyden, samt andre undersøkelser dersom det er behov for dette.
Tidspunkt; I løpet av høsten.
8. klasse: Individuelt tilpasset helseundersøkelse.
tidspunkt: Etter jul.
På slutten av året har vi gruppesamtaler om seksualitet og samliv. Tar opp tema elevene ønsker.
9. klasse: BCG - vaksine med pirquet først.
Tidspunkt: Etter jul seksualundervisning.
10.klasse: Polio vaksine. Muligens en repetisjon av prevensjonsundervisningen.
Tidspunkt: I høst
I kontortiden kan elevene stikke innom dersom det er noe de vil snakke med meg om.
dere foreldre kan ta kontakt med meg dersom dere for eksempel ønsker at jeg skal ta en syns- eller hørselsprøve av barnet deres, og jeg vil da kunne gjøre det i kontortiden. dersom det er behov for legebesøk, er dette også mulig å få gjort gjennom skolehelsetjenesten. dette gjelder ikke akutte ting som for eksempel halsbetennelse, ørebetennelse osv.
Dere foreldre er også selvfølgelig hjertelig velkommen til å ta kontakt dersom det er andre ting dere ønsker å snakke med meg om. telefon nummer til helsestasjonen: 75 01 51 15.

B) PPT (PEDAGOGISK - PSYKOLOGISK TJENESTE)
PPT er en interkommunal tjeneste som skal gi råd til lærere, skoleadministrasjon, foresatte og elever om tilpassede undervisningsopplegg. PPT ordner med undersøkelse/behandling hos spesialister når deres kompetanse ikke strekker til.
Foresatte kan ta direkte kontakt med PPT men bør fortrinnsvis bruke skolen som kontaktorgan.

GJERTRUD GAARD er PPT´s kontaktperson ved skolen dette skoleåret.

C) TANNHELSETJENESTEN:

Tannlege: Svein Røsseland
Tannpleier: Tilsettes i løpet av høsten 2006.
Elevene blir årlig innkalt til skoletannlegen for kontroll og reparasjoner.

D) BARNEVERNET

Sosialkontoret inngår i samarbeidsteamet skole/helse/sosial. Det arbeides med opprettelse av en miljøarbeiderstilling ved skolene i samarbeid med psykiatritjenesten.

E) HJELPEMIDDELSENTRALEN:

Fra hjelpemiddelsentralen får skolen og elevene gratis tildelt utstyr -bl.a. datautstyr når behovet er dokumentert av sakkyndig instans (PPT).
F) KOMMUNEN

Skolene er del av kommunens virksomheter, og siden omorganisering av det kommunale nivået, er rådmannen og hans stab støtteapparatet skolene benytter seg av.

G). STATEN

1. SKOLEPORTEN.NO ET NETTSTED SOM ALLE PARTER KAN HA NYTTE AV Å BRUKE. (Utdrag fra skoleportens infoside.)

Eksempler på opplysninger som du kan finne om din skole, er:
· Antall elever
· Antall PC-er med internettoppkobling i prosent
· Antall elever per undervisningsårsverk
· Resultater fra Elevinspektørene som blant annet sier noe om motivasjon og trivsel
· Resultater fra eksamen
· Lenke til skolens hjemmeside og e-postadresse
Det er ikke sikkert at det finnes informasjon om din skole på alle områdene. Det kan skyldes at data ikke finnes (eksempel: det er ikke eksamen på barneskoler), at data ikke er tilgjengelige (eksempel: feil i rapportering) eller at data er utelatt av hensyn til personvernet.
I skoleporten.no kan ikke opplysninger knyttes til bestemte elever. Det er kun snakk om gjennomsnittsverdier på gruppenivå, skolenivå, kommunenivå, fylkesnivå og nasjonalt nivå. Hensyn til personvernet kommer også inn på små skoler hvor det er mindre enn ti elever på klassetrinnet.

Hovedmålgruppen for skoleporten.no er ansatte i skolesektoren, men du som elev eller foresatt skal også kunne finne nyttig informasjon som blant annet kan benyttes i hjem-skole-samarbeidet.

Innholdet i skoleporten.no er omfattende og variert. Du vil imidlertid ikke kunne finne rangeringslister eller 10-på-topp-lister, men derimot vil du finne eksempler på godt lokalt skolearbeid.

2. NASJONALE PRØVER
Er et ledd i statens satsing på kvalitetsvurdering av grunnskolen.
Det er ikke kommet melding om hvilke klasser som skal avlegge slike prøver dette skoleåret.

3. ELEVUNDERSØKELSEN
Er et nettbasert spørreundersøkelse der elevenes trivsel på skolen måles. Alle elevene fra 5. til 10. klasse deltok i vårens undersøkelse.

4. FORELDREUNDERSØKELSEN

Våren 2006 ble det i tillegg til elevinspektørene foretatt en undersøkelse blant foreldrene ved skolen. Resultat vil bli gjennomgått på første skoleforeldremøte i september/oktober. 

TILBAKE


ORDENSREGLER FOR ELEVENE
VED VIK SKOLE


Vedtatt i samarbeidsutvalget 17.11.2005.

Som elev i den 10. - årige skolen er du hver dag sammen med mange mennesker som du skal samarbeide med. skal skolen bli en hyggelig arbeidsplass for alle, må vi være høflige og hensyns-fulle overfor hverandre. En del regler må alle rette seg etter:

1. Sykler eller andre framkomstmidler på hjul skal ikke brukes i skoletida.

2. Steinkasting er forbudt. Snøballkasting skal foregå på den sørlige delen av idrettsplassen når det er snø nok.

3. Du må ikke forlate skolens område uten tillatelse.
Har du melding med heimefra, kan du gå ærend i storefri.

4. I friminuttene bør du være ute. All støyende lek skal foregå utendørs.

5. Møt presis til timene.

6. Det er ikke tillatt å bruke tobakk eller rusmidler i skoletida. På skolen er det heller ikke tillatt å bruke godterier.

7. Dersom du har vært uheldig og skadet noe som tilhører skolen eller andre, må du med en gang melde fra om dette.

8. Det er ikke tillatt å bruke mobiltelefon i skoletida. Bruk vil medføre inndragelse av mobiltelefonen resten av dagen.

Ved brudd på ordensreglementet kan skolen gi melding til foreldre/foresatte. Etter lov og reglement for grunnskolen kan det bli tale om disse refsingsmidlene:

A) Irettesettelse (påtale) fra lærer, undervisningsinspektør, rektor eller andre tilsatte ved skolen.
B) En elev kan vises ut av klassen/gruppen for resten av timen.
C) En elev kan vises heim for resten av dagen av rektor.
D) I helt spesielle tilfeller kan rektor - i samråd med lærerne til en elev - vise eleven bort fra skolen i inntil 3 dager.
Heimen skal straks ha melding om utvisningen.
E) Før refsing fastsettes, skal eleven ha fått gjøre greie for seg.
F) Barn og foreldre/foresatte kan gjøres økonomisk ansvarlig for skader barna volder på skolen og på eiendom som tilhører andre elever eller personalet.

Ordensreglene gjelder også når skolen har arrangement utenom skoletid. reglene vil hvert år bli gjort kjent for elever og foreldre/foresatte.

TILBAKE

8. ORDENSREGLER PÅ SKOLEBUSSEN

Vedtatt av samarbeidsutvalget ved Vik skole 17.11.2005

Av sikkerhetsmessige grunner og av hensyn til andre passasjerer og andre elever, skal elever som reiser med skolebuss rette seg etter disse ordensreglene:1. Påstigning skal foregå rolig. Ingen må presse andre til side for selv å komme først inn i bussen.
2. Alle skal holde seg i ro på sine plasser og sitte vendt i kjøreretningen.
3. Andre passasjerer og elever må ikke forulempes eller forstyrres på noen måte.
4. Ingen må legge beslag på større plass enn nødvendig. Skolevesker skal legges på hyllene eller holdes på fanget.
5. Vognføreren er ansvarlig for alles sikkerhet, og må ikke forstyrres under kjøringen.
6. Hærverk på bussen, tilgrising med tyggegummi og papir, skriving på stoler og lignende skal ikke forekomme.
7. Ved gjentatte forseelser mot disse ordensregler vil forholdet bli rapportert til skolen for videre forføyning.
8. Ved gjentatte overtredelser skal sjåføren vise eleven ut av bussen og rapportere til skolen.

TILBAKE


10. REGLER FOR TURER I REGI AV VIK SKOLE

A) OVERNATTINGSTURER.
· ÅRSPLAN FOR TURER UTARBEIDES I BEGYNNELSEN AV ÅRET.
· OVERNATTINGSTURER LEGGES I STØRST MULIG GRAD TIL NÆRMILJØET – GJELDER SÆRLIG DE LAVESTE KLASSETRINNENE.
· INFORMASJON GIS I GOD TID, SLIK AT FORESATTE FÅR INNFLYTELSE PÅ OPPLEGGET.
· TELTFORDELING OG LIGNENDE FORHÅNDSAVTALER MÅ OVERHOLDES.

B) GENERELT VED TURER OG UTENDØRSAKTIVITETER.

· ÅRSPLAN FOR TURER UTARBEIDES I BEGYNNELSEN AV ÅRET.
· DET BØR VÆRE EN VOKSEN FORAN OG EN BAK – SPESIELT PÅ SYKKELTURER PÅ BARNETRINNET.
· TRAFIKKREGLER GJENNOMGÅS FØR TURER SOM GÅR PÅ VEI.
· MINST 1 AV LEDSAGERNE PÅ TUREN SKAL VÆRE OPPDATERT PÅ FØRSTEHJELP OG LIVREDNING.
· VOKSENTETTHETEN MÅ VÆRE FORSVARLIG I FORHOLD TIL ELEVENES ALDER OG TURENS KARAKTER.
· MOBILTELEFON SKAL ALLTID MEDBRINGES.
· KLASSENS KONTAKTLÆRER ELLER LÆRER SOM KLASSEN KJENNER GODT BØR ALLTID VÆRE MED.
· FORESATTE/ASSISTENTER FORESPØRRES OM BISTAND VED BEHOV
· BUSS FORETREKKES SOM TRANSPORTMIDDEL, MEN SKYSS KAN SAMORDNES VED HJELP AV FORESATTE/LÆRERE.

Vedtatt i Samarbeidsutvalget Vik skole 11.01.2007

TILBAKE

9. ORDENSREGLER
FOR SVØMMEHALLEN


1. Adgang til badeanlegget har personer som bar løst billett
2. Besøk i annen hensikt enn å bade kan bare tillates av badevakt
3. Berusede personer har ikke adgang. Bruk av rusmidler er forbudt.
4. Bruk av tobakk er forbudt i gardrobe, dusj og svømmehall.
5. Dyr må ikke tas med.
6. Personer som lider av smittsomme sykdommer har ikke adgang til badet . Personer som bærer plasterlapper eller bandasje som ikke kan tas av, har ikke adgang til svømmehallen.
7. Badetiden er 1 time, av - og påkledning iberegnet. Personalet har plikt og rett til å minne badende om tidsfristen. Barn under 14 år som ikke er i følge med voksne må forlate badet senest kl. 2000. Barn under 10 år som ikke er svømmedyktige, har ikke adgang til badet alene.
8. Det er ikke tillatt a bruke fottøy i barfotgangene. Sko må tas av i yttergangen. Gjenstander som kan knuses må ikke tas med i dusjrom eller garderobe.
9. Badet er ikke ansvarlig for gjenstander som kommer bort eller blir skadet
10. Grundig såpevask uten badeantrekk må foretas før bruk av svømmehall.
11. I svømmehall er det ikke tillatt å bruke badedrakt av ull eller stoff som loer. Drakter som farger av må heller ikke brukes. Urenslighet av enhver art er forbudt i svømmebassenget og badet for øvrig. De badende bar rett og plikt til å hjelpe personalet med å overbolde dette.
12. Personer som ikke kam svømme, må bruke den grunne delen av bassenget. Svømmedyktige må vise hensyn overfor mindre svømmedyktige. Stuping må bare foregå når det ikke er risiko for andre og bare fra den dypeste siden. (Ingen må skyves ut i bassenget eller dykkes under). Løping rundt bassenget og bryting, skrik og skrål må unngås.
13. Badende må rette seg etter instrukser fra betjeningen, som har rett til å vise bort personer som sjenerer andre ved støyende eller upassende oppførsel.
14. I egen og felles interesse må alle som bruker anlegget gjøre sitt til at flest mulig får størst mulig glede, hygge og nytte av svømmehallen

Vedtatt i Samarbeidsutvalget ved Vik skole 11.01.2007

TILBAKE

11. BRANNINSTRUKS VED VIK SKOLE

Ved branntilløp på skolen, må først alle komme seg ut av bygningen på en ordnet måte. Deretter kan slokking settes i verk.

1. VARSLING:

Den som merker at det brenner, varsler straks gjennom nærmeste brannmelder.
Ved alle utganger/nødutganger er det montert manuelle brannvarslere.
Når brann meldes, ringer klokken støtvis.

2. UTMARSJ:

Alle vinduer lukkes, læreren stiller seg ved klasseromsdøra, elevene stiller fort opp og marsjerer etter læreren ut gjennom nærmeste frie utgang. Dører lukkes.

3. KONTROLL:

Klassen/gruppa marsjerer til sin bestemte plass på fotballplassen på østsiden av skolen. 1.klasse lengst nord, de andre klassene i stigende rekkefølge sørover. For klasser som er delt (grupper o.l.), må de aktuelle lærere forvisse seg om at alle i gruppa er til stede før elevene fordeles til sin klasseoppstillingsplass. Elever som er ute av klassen går straks til sin klasses oppstillingsplass.
Klassen blir stående på sin plass inntil videre. Læreren kontrollerer at alle er kommet ut, og rapporterer om savnede/ikke savnede til brannvernleder.

4. BRANNVERNET:
Brann varsles til: Tlf. 110

5. SLOKKING:

7 brannslanger er plassert slik:
Gammelbygget: 1 slange i hver etasje.
Mellombygget: 1 slange.
Nybygget: 2 slanger i hver etasje

6. KJELLEREN:

Hvis noen er innesperret i kjelleren, må de ta seg ut gjennom et vindu. Knus glasset om nødvendig.

7. BRANNLEDER:
Vaktmester er brannleder, evt. rektor/underv.insp., inntil organisert brannvern er på plass.

8. RØMNINGSVEIER:
Kart over hovedrømningsvei og andre tilgjengelige rømningsveier er slått opp på alle klasserom. Alle må på forhånd orientere seg i bygningen slik at de alltid skal kunne finne minst 2 rømmingsveier. Heisen må ikke brukes som rømmingsvei.
I rom 201, 202, 203 og 204 2. etg. i barneskolen er det montert brannstiger.

TILBAKE

12. BRANNVERNOPPLÆRING AV ANSATTE 

Opplæringen omfatter følgende punkter.

1. Ansvar ved branntilløp

a) Når du har ansvar for elever:

Oppgaver: Steng vinduer og dører for å forhindre spredning av brannen.
Led elevene rolig ut av klasserommet via nærmeste utgang og til anvist plass på idrettsbanen. (Dersom klassen er delt skal de samles på klassens plass og ”avgis” til ansvarlig lærer.)
b) Når du ikke har ansvar for elever:
Meld deg hos brannvernleder i hallen ved utgang mot øst. Han fordeler oppgaver.

Oppgaver kan være: - Gjennomsøking av rom etter barn som meldes fraværende når klassene er på vei ut.
- Utbæring av materiell i deler av bygget som ikke er i brann.

2. Lokalisering av rømningsveier:
Fysisk gjennomgang av bygget for å vise hvor rømningsveier befinner seg.

3. Plassering av slokkeutstyr.
Fysisk gjennomgang av bygget for å vise hvor det enkelte slokkeapparat/brannslanger befinner seg.

4. Plassering av brannvarslere:
Fysisk gjennomgang av bygget for å vise hvor de enkelte brannvarslere befinner seg.


Undertegnede bekrefter at ovenstående punkter er gjennomgått og forstått.
Sted. dato Navn på ansatt

TILBAKE

13. SKOLERUTE 2006/2007 
                                                                                                SKOLEDAGER

AUGUST 21. SKOLESTART                                                                           9

SEPTEMBER                                                                                            21

OKTOBER 11.12.13. HØSTFERIE ELEVER                                                       19

NOVEMBER 17. ELEVFRI                                                                             21

DESEMBER 21. SISTE SKOLEDAG FØR JUL                                                     15

JANUAR 4. FØRSTE SKOLEDAG 2007                                                            20

FEBRUAR                                                                                                20

MARS 5. – 9. VINTERFERIE                                                                        17 

11. APRIL  FØRSTE SKOLEDAG ETTER PÅSKE
30. APRIL ELEVFRI                                                                                   13

18. MAI  ELEVFRI                                                                                    19 

22 JUNI . SISTE SKOLEDAG                                                                       16
 SUM SKOLEDAGER                                                                                 190

Planleggings/kursdager bestemmes internt på skolen.

TILBAKE
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut