Velkommen til Vik skole!


Vik Skole er kombinert barne- og ungdomsskole med 190 elever fordelt på 12 grupper.


Vik Skole ligger ved riksvei 17 i tettstedet Vik, Sømna kommunes administrasjonssted. Skolen har fulldelt barnetrinn i 1. og 4. til 7. klasse. 2. og 3. klasse er sammenslått i alle timer unntatt norsk, matematikk og engelsk, som utgjør 12 av 25 undervisningsøkter á 45 minutter pr. uke. Skolen har Skole- fritidstilbud til elever i 1.-4. årstrinn. Barnetrinnet (1.-7.kl) har p.t. 82 elever.

Ungdomstrinnet består til vanlig av 2 parallelle klasser på hvert årstrinn. 10. årstrinn har en klasseDet er i alt 111 elever på ungdomstrinnet.

Skolen har rektor, undervisningsinspektør, leder SFO, sekretær, 32 lærere i hel- og delstillinger, 6 tilsatte elevassistenter, 1 vaktmester og 4 reinholdere i delstillinger.

KONTAKT VIK SKOLE

OM VURDERING

Vik Skoles visjon:

”Vi vil lage en skole hvor vi gjennom samarbeid skaper trygghet, læring og engasjement"

Utdrag fra skolelovens formålsparagraf
- i samarbeid og forståing med heimen
- ei kristen og moralsk oppseding
- utvikle evnene og føresetnadene deira åndeleg og kroppsleg
- gje dei god allmennkunnskap
- bli gagnlege og sjølvstendige menneske i heim og samfunn

UNDERVISNINGEN

Elevenes skoleår går over 190 dager, mens lærerne og assistentene har 5 dager i tillegg til kurs og felles planlegging.
1. klasse har 24 økter undervisning á 45 minutter/uke.
2. – 4. klasse har 25 undervisningsøkter pr. uke.
SFO dekker individuelt tilsynsbehov i tidsrommet 07:30 - 16:30 for elever i 1. - 4. klasse hver ukedag i de tidsrom der skolen ikke er åpen.
5. - 7. klasse har 27 undervisningsøkter á 45 minutter pr. uke fordelt med 6 timer pr. dag tirsdag, og torsdag, 5 timer pr. dag mandager, onsdager og fredager.

Ungdomstrinnet har 30 undervisningsøkter á 45 minutter pr. uke. De har 3 økter tilvalgsfag i 8. klasse, og 2 økter i 9. og 3 økter i 10. klasse. De fagene som i år tilbys er tysk og spansk, samt engelsk og norsk fordypning.
Det brukes 1 økt/uke til Utdanningvalg for 8. og 9. årstrinn, og 2 økter/uke i 10.
8.-10. årstrinn har 1 økt klasse- og elevrådsarbeid pr. uke.
De resterende økter benyttes til vanlige skolefag.

UTVIKLINGSARBEID.

En skole må være i stadig endring for å være en god skole. Vi må hele tiden være oppdatert på det som skjer i samfunnet, søke nye veier for en stadig bedre måloppnåelse på alle områder.

Skolens utviklingsarbeid må, for å bli best mulig, baseres på et samarbeid mellom skolen og foreldrenes/elevenes valgte organer.

[Fra prosjektet ”Nærmat” i 9. klasse 2005/2006]

SOSIALPEDAGOGISK VIRKSOMHET.

Skolen skal gi elevene råd og veiledning hva gjelder yrkesopplæring, videreutdanning, læringsmetoder, personlige og sosiale problemer og andre ting som ikke er direkte knyttet til hvert enkelt fag.
Kontaktlærer, rådgiver, rektor og faglærere er nøkkelpersoner i slike spørsmål. Skolen har utviklet plan for yrkesopplæringen på alle de øverste alderstrinn.

På kommunalt nivå er PPT, BUP, sosialkontor, skolelege, fysioterapeut og helsesøster fagorganer skolen jevnlig benytter seg av når egen kompetanse kommer til kort. Vi har også kontakt med instanser på fylkesnivå.

VURDERING

Skolen vurderer egen virksomhet, og elevenes framgang.
Skolens vurdering av egen virksomhet skal sikre at skolen har gode rutiner som sikrer en godkjent for forsvarlig drift, og at skolen leverer en så god opplæring som mulig i tråd med vedtatte lover forskrifter og retningslinjer.
Elevvurdering er i de senere årene kommet mer og mer i fokus. Både den formelle vurderingen - karakterene - og den uformelle – elevsamtale og annen muntlig og skriftlig veiledning/evaluering underveis. Samarbeid med heimen, samarbeid mellom lærerne og samarbeid lærer/elev er under kontinuerlig utvikling.

Den formelle vurderingen gis som karakterer i ungdomsskolen på en skala fra 1 til 6, der 6 er den beste karakteren.
I orden og oppførsel er karakterene "God" (best), "Nokså god" og "Lite god".
Grunnlag for ordenskarakter vil i stor grad være de opplysningene som foreligger i månedsrapportene. Månedsrapporter er en oversikt over hver enkelt elevs status i de viktigste forhold som berører elevens skolegang siste måned, og er en fast informasjon fra skolen til heimen på mellom- og ungdomstrinnet.

Fagkarakterene gis på grunnlag av prøver, produkter og prestasjoner, innsats i timene samt innlevering av pålagt arbeid. De skal avspeile det nivået eleven har nådd i forhold til målsettingen for faget (læreplanen). Karakterene gis altså ikke på individuelt grunnlag – dvs. i forhold til hver enkelt elevs forutsetninger, men er basert på oppnåelsesgraden av felles mål i det enkelte fag.

NYTT FRA STYRENDE ORGANER

Kunnskapsløftet, som innebærer en 3–årig satsing på etter/videreutdanning av lærere i forbindelse med nye, sentralt vedtatte læreplaner fra høsten 2006, kom i gang i 2007.

Et par sentrale begreper i skoleloven er endret:
Klassebegrepet, og dermed klassedelingstallene, er fjernet.
Dette betyr at en skole fast kan organisere elevene i grupper av forskjellig størrelse, også over flere alderstrinn, uten å søke dispensasjon fra lovverket.
I og med at klassedelingstallene som tidligere var 28 i barneskolen og 30 i ungdomsskolen også er fjernet, kan ingen etter loven kreve deling av en klasse som overstiger disse tallene. Derimot kan alternative organiseringsmåter av slike store grupper elever anvendes, f. eks. å operere med 2 eller flere lærere som arbeider samtidig i gruppen. En forutsetning Stortinget har lagt inn i disse endringene er at skoleeier ikke skal benytte denne lovbestemmelsen som ledd i innsparing.

Som følge av det forannevnte er også klassestyrerbegrepet tatt ut av lovteksten og erstattet med kontaktlærer.
Alle elever skal ha en kontaktlærer som sin hovedkontaktperson på skolen. Størrelsen på gruppene den enkelte kontaktlærer har ansvar for kan variere.
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut