Vik Skole Samarbeid heim


En skole er en sammensatt organisasjon med følgende primære samarbeidspartnere: - Lærere - Elever - Foreldre


 
HEIM/SKOLESAMARBEID

En god skole forutsetter et tett og forpliktende samarbeid mellom disse partene.
Skolen/lærerne har tradisjonelt tatt mye av ansvaret for dette samarbeidet på alle områder.
Skolen har i følge skoleloven plikt til å sørge for direkte informasjon til foreldrene om den enkelte elev 2 ganger pr. år. Dette kravet oppfylles gjennom konferansetimene.
All annen virksomhet som klasseforeldremøter, klassefester, større skoleturer, drift av foreldrerådet m.v. oppfordres foreldrene til å ta initiativ til og ansvar for.

Hver klasse velger 2 representanter blandt sine foreldre som kalles klassekontakter. Det er en hovedkontakt og en vara. Valgene skjer hver år, og gjerne slik at representantene sitter i vervet i 2 år og velges vekselsvis.
Alle klassekontakter, hovedkontakt og vara, utgjør til sammen foreldrerådet. De møtes en gang årlig og velger Foreldrenes Arbeidsutvalg, FAU, et utvalg av 5 av foreldrerådets medlemmer,. Foreldrenes ArbeidsUtvalg FAU har har vedtatt en ny valgordning der halve utvalget velges nytt hvert år for å sikre kontinuitet.
Valgene, som sittende klassekontakter har ansvar for, bør skje raskt etter skolestart, og helst før 1. september. Dette for at skolens utvalg skal komme i gang.
FAU velger to av sine medlemmer til foreldrerepresentanter i SU, Samarbeidsutvalget. Det består i tillegg av 2 representanter for foreldrene, 2 representanter for elevene, og en representant fra øvrige ansatte. Skolens rektor er sekretær i SU. SU er skolens øverste organ. Utvalget behandler saker som ordensreglement, skoledagens inndeling, skoleskyss, og saker som er av felles interesse for alle grupper i skolen.

MÅNEDSRAPPORT
Månedsrapporten som ble innført for 4 år siden er et godt hjelpemiddel i vurderingsarbeidet og som kontaktmiddel mellom skole og heim. Månedsrapportene fungerer bl.a. som dokumentasjon i forbindelse med terminkarakterer i orden og oppførsel.
På denne måten får både heimen og skolen et godt hjelpemiddel i arbeidet med å få eleven på "rett spor". Samtidig vil en eventuell nedsetting av karakter ikke komme som den store overraskelsen når karakterutskrift blir utlevert ved terminslutt.
Rapportene blir sendt heim med elevene, så det er viktig at heimen hjelper elevene med å huske å levere den.
Rapporten skal underskrives og returneres skolen som oppbevarer den som grunnlag for karaktersetting ved terminslutt.

KONTAKTVEIER

Foreldre/foresatte oppfordres til å ta kontakt med klassekontaktene når det er saker som ønskes tatt opp. Klassekontaktene formidler videre til kontaktlærerne eller FAU de forespørslene de mottar, eller kaller sammen til foreldremøte for klassen.
UTDANNINGSVALG

Ungdomsskolen har 1 time pr. uke med fokus på selvrealisering og yrkesorientering hvor linjefag fra Videregående Skole blir introdusert. Faget inneholder også hospitering i et samarbeid med Brønnøysund Videregående skole. Faget skal sikre at elevene velger et mer realistisk linjevalg etter 10. skoleår og øke antall elever som fullfører videregående skole.

KONFIRMASJONSUNDERVISNINGEN

Konfirmasjonsundervisningen foregår sporadisk i hele skoleåret i 9. klasse etter samme modell som tidligere år. Konfirmantene møter til undervisning i kirken ca 3 undervisningstimer pr. måned. I tillegg helgetur til Trondheim, kirkeoppgaver og møter på "Lime" noen kvelder.
Undervisningen i skoletiden veksler mellom formiddag/ettermiddag. Med denne organiseringen blir denne undervisningen jevnere fordelt utover skolefagene.

FASTE TURER/LEIRSKOLE

1. 1.-4. klasse har 1 uteskoledag pr. uke, 2-3 timer
2. Mellomtrinnet har fast overnattingstur til Holandsvatnet i juni.
3. 7. klasse reiser på leirskole 1 uke til Børgefjellskolen, Grane i mars/april (ofte uka før påske).
5. 9. klasse har av og til overnatting på Sandværet, et fraflyttet lokalsamfunn i Sømna. Turen fokuserer på lokalhistorie og naturgrunnlag for øyfolket
6. 10. klasse har undervisningsopplegg m/overnatting på Vågsvatnet i starten av oktober.
7. En skidag for hele skolen i løpet av året, oftest i Kvervet, når vær og føre synes optimalt.
8. Skogdag/fjelldag tidlig på høsten for alle.
9. (Ukelang) skoletur for avgangselevene. Omfanget av turen og reisemål avhenger av tilgjengelige midler.
10. Avslutningsfest for avgangseelevene siste skoledag på kveldstid med vitnemålsutdeling. Foreldrene i avgangsklassen har ansvar for tilstelningen.

Bilder fra skidag i Kvervet februar 2007:
Kjartan Bjørklund: Utstyrssjekk før bussavgang Kvervet På tur oppover bakken til Vassbotna '
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut