Info


BERG SKOLE 2006 – 2007

 

VÅR PEDAGOGISKE VIRKSOMHET

 

 

Berg skole skal være en pionerskole, en møteplass for læring, trivsel og samarbeid.

 

 

                                        INNHOLD

 

  • BUNDEN TID OG ADMINISTRASJONSTID
  • ORGANISERING AV SKOLEUKA/FAG-TIMEFORDELING 
  • OVERSIKT OVER LOKALE PLANER
  • MORGENSAMLINGER
  • ANDRE FUNKJSONER  OG MØTEFORA VED SKOLEN
  • KONFERANSER 
  • LITT OM VÅRE ORDNINGER 
  • TRIVSELSTILTAK
  • ARBEIDSLAGSLEDER

 

ADMINISTRASJONSTID

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

 

8.00 –13.00

 

ANN

 

8.00 – 13.00

 

KARIN

 

8.00 – 10.00

 

ANN

NINA

KARIN

 

8.00 – 13.00

 

NINA

 

8.00 – 9.15

13.15 – 14.00

 

ANN

NINA

KARIN

Kontortid SEKRETÆR: For tiden uten sekretær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDAGOGISK UTVIKLINGSARBEID SKOLEÅRET 2006 – 2007

 

Spesielt satsingsområde dette skoleåret: IKT FOR ALLE……………..mer?

 

Generelt om 39. Skoleuke:

 

v     Dag 1: 17.aug,  08.30 - 18.00: Kort info og Læreplanarbeid

v     Dag 2: 18.aug   08.30 - 13.00: Læreplanarbeid

                                13.00- 16.00: Klasselærermøter

v     Dag 3:  22.juni   08.30-15.00: Planleggingsdag/neste skoleår

v     Dag 4 og 5: Opplæring i IKT “fleksittid”

 

 

 

Vedr. inhold i det praktiske arbeidet både i 39. Skoleuke og annen fellestid:

 

1.      Vi vektlegger å innarbeide visjon for skolen i alt vi gjør.

2.      Vi skal ha førstehjelpskurs for alle ved skolen også i år.

3.      Vi skal ta opp HMS arbeid på alle våre personalmøter.

4.      Vi skal videreføre nettverksarbeidet med Vik skole.

5.      Vi skal videreføre og utvikle våre lokale planer.

6.      Vi skal videreføre våre planer for “inkluderende” ordninger.

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISERING AV SKOLEUKA/DAGEN

 

v     MANDAG, TIRSDAG, TORSDAG OG FREDAG:  1.-4. klasse:  5 timer.

v                                                                                          5.-7. klasse:   6 timer

v     ONSDAG:                                                                     1.-7. klasse   3 timer

 

Skoledagene organiseres slik:

 

Ma, ti, to, fre:                                      Onsdag:

1.time: 08.30-09.15                                                 08.30-09.15

2.time: 09.15-10.00                                                 09.15-10.00

Pause:  10.00-10.45                                               10.00-10.15

3.time: 10.45-11.30                                                10.15-11.00

4.time: 11.30-12.15          

Pause:  12.15-12.35

5.time: 12.35-13.20

6.time: 13.20-14.05           

 

 

Pedagogisk personale er organisert i 3 arbeidslag, med hver sin arbeidslagsleder:

Arbeidslag I:    1.-3.klasse

Arbeidslag II:  4.-5.klasse

Arbeidslag III: 6.-7.klasse

 

FRIMINUTTENE

Elevene skal prinsipielt være ute i friminuttene. Når det er dårlig vær, kan elevene være inne på egne klasserom. Den lærer som har klassen, vurderer om været er så dårlig at elevene kan være inne. Samme lærer har ansvar for klassen i denne tiden.

Elevene skal altså være ute eller på sitt eget klasserom.

Eventuelle brudd på reglene om ro og orden vurderes av lærer  som har ansvar for klassen.

 

Inspeksjon:

Det utarbeides en inspeksjonsplan en av planleggingsdagene før skolestart. I tillegg utarbeides en aktivitetsplan for utetiden, med lærerorganiserte aktiviteter. Det skal være minimum en voksen pr arbeidslag ute sammen med elevene. Alle voksne bruker refleksvester ute i friminuttene.

 

 

 

FAG OG TIMEFORDELINGSPLAN VED BERG SKOLE 2006 - 2007

 

 

FAG:

1.KL

2.KL

3.KL

4.KL

5.KL

6.KL

7.KL

 

SUM

45min.t.

SUM

60min.t.

KR/L

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  3

  15 

  569,3

   427

NORSK

  8,5

  8

  7

  6

  5

  5

  6

  45,5

 1728

 1296

MATEM

  4,5

  4

  4

  4 

  4

  4

  4

  28,5

 1082,6

   812

NATURFAG

  1,5

  1

  1

  2

  2

  2

  2

  11,5

   437,3

   328

SAMF.FAG

   1

  1

  2

  2

  3,5

  2

  2

  13,5

   513,3

   385

ENGELSK

  0,5

  1

  1

  2

  2,5

  2,5

  2

  11,5

   437,3

   328

KUNST OG HÅND.

  2

  2

  3

  2

  4

  1,5

  2

  16,7

   627

   477

MUSIKK

  1

  1

  1

  1

  2

  2

  2

  10

   380

  285

KROPPSØVING

  2

  3

  2

 2

  2

  3

  3

  16,8

   637,3

  478

MAT OG HELSE

 

 

 

 

 

  3

  1

   4

   152

  114

ELEVRÅDSÅRBEID

 Tid taes fra de ulike fag

 

 

 

 

SUM

  23

  23

  23

  23

  27

  27

  27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVERIKT OVER LOKALE PLANER/LOKALT LÆRESTOFF.

Planene finnes i klasstrinnspermen.

 

Følgende planer gjelder for skoleåret 2006– 2007:

 

v     Plan for praktisk handlinngskompetanse     1. -  4. klasse

v     Plan for sosial handlingskompetanse                      1. -  4. klasse

v     Plan for praktisk handlingskompetanse                  5. - 7. klasse

v     Plan for sosial handlingskompetanse                      5. – 7. klasse

v     Temaplan   “Regnbuen”                                         1. – 4. klasse

v     Fadderplan                                                           1. – 7. klasse

v     Plan for uteskole  1.-4.klasse                                1. - 4. klasse

v     Plan for uteskole                                                   5. – 7. Klasse

v     Plan for evaluering

v     Biblioteksplan                                                       5. - 7. Klasse

v     Plan for lese/skriveopplæringa                               1.- 7. Klasse

v     Plan for spesialundervisningen

v     Tiltaksplan mot mobbing, 1.-7.klasse

v     Sorg plan

v     Prosjektplan rulleringsplan (DKS)                         1. – 3.klasse/4.og5./6.og7.

 

 

Andre ordninger:

 

v     Oppførsels- og ordensregler

v     Bussregler

v     Regler for svømmehallen

v     Branninstruks

v     Vennlighetsplakaten

v     “De 3 regler for gang-/fellesrom”

v     Regler for bruk av datautstyr

v     Regler for bruk av akebakken,  bruk av kano,

v     Regler for bruk av ballbingen

v     Regler for bruk av klatreveggen

 

Faste ordninger:

 

v     Morgensamlinger

Litt om morgensamlingene:

Vi har morgensamlinger ved skolen ca. hver fjortende dag. Forberedelsene til morgensamlingene går inn som en del av arbeidet i de ulike Arbeidslag. Arb.laget velger selv om et trinn skal ha ansvar for samlingen, eller om ansvaret skal deles på tvers av trinnene.

 

Den av lærerne som leder morgensamlingen er ”sjefen” og det er den voksne som styrer det hele. Når det er aktuelt at større elever (Arb.lag 2/3) leder samlingene skal disse være godt forberedt. Andre ”aktører ” skal også være godt forberedt.

 

Arbeidslaget som har ansvar for morgensamlingen har også ansvar for å lage et ”program” for samlingene som legges i hyllene til lærerne. Kan være godt å forberede elevene, spesielt de som trenger god oversikt. Eventuell sanger legges ved. Oversikt:

 

Før  jul

Etter jul

UKE 35 :  Lederteam

 

UKE 36 :  Arb.lag    3

 

UKE 38 :  Arb.lag    2

 

UKE 40 :  Arb. lag   3

 

UKE 42 :  Arb.lag    3

 

UKE 44 :  Arb.lag    2

 

UKE 47 :  Arb.lag 2

 

UKE 49:   Arb.lag 2

 

UKE 49 :  Arb.lag    1

 

UKE 3 :  Lederteam

 

UKE 5 :  Arb.lag    1

 

UKE 7 :  Arb.lag    1

 

UKE 9: Arb.lag    1

 

UKE 12: Arb.lag    3

 

UKE 16: Arb.lag 3

 

UKE 19: Arb.lag    2

 

UKE 20: Arb.lag    1

 

UKE 22:   arb.lag 1

 

UKE 25:   Arb.lag 1

 

UKE 22: Arb.lag    3

 

UKE 25: Lederteamet

 

 

 

 

v     Bokkontroll høst 4.-7.kl.

Bokkontrollen har til hensikt å lære elevene å ta vare på skolebøker ved å legge varebind på lærebøkene. Leder av elevrådet og en fra lederteamet foretar kontroll av bøkene på høsthalvåret. Kontaktlærerne følger opp dette på vårhalvåret.

Den/de klassene som har gjort dette best, blir premiert og gjort stas på under en av morgensamlingene.

.

 

Ansvar for rydding i skolegården – ryddegrisen.

Elevene har ansvar for å holde det ryddig og rent på skoleområdet. Hver klasse har dette ansvaret i to uker. Ryddegrisen overleveres på morgensamlinga vår.

 

Temarelarterte trivselsopplegg

v     Grøtfest for alle ved skolen en gang før jul.

v     Karneval 1. – 4. kl.

v     Juleverksted

v     Matpakkeuka/Høstuka

v     Vaffelkafe siste fredag i måneden til inntekt for vårt fadderbarn.

v     Fellestur/lekedag :Berg/Vik vår/høst

v     Leirskole

v     Fruktordning (6. og 7. kl. ansvar for utdeling)

v     Påskefrokost (1. og 6.klasse)

 

 

 

LITT OM ANDRE FUNKSJONER VED SKOLEN VÅR

 

Lederteam: Skolen ledes av et Lederteam. Lederteamet ivaretar rektorfunksjonen ved skolen. Oppgaver/ansvarsområder er fordelt mellom Karin, Ann og Nina. Oversikt over denne fordelingen blir delt ut til alle ansatte. Organisasjonskart er utarbeidet.

Arbeidslag: Lærerne deles inn i 3 Arbeidslag. Læreren tilhører det arb.laget hvor han/hun har hovedvekten av sine undervisningstimer. Arbeidslaget lager plan for sitt arbeid. Arneidslaget ledes av en av lærerne. Arb.lag 1. 2 og 3 ledes hhv. Av Grete, Birgit og Kjell

S-Team: Karin og Kirsti utgjør S-teamet. S-teamet utarbeider en plan for sitt arbeid.

Samlingsstyrere:  Grete bibliotek og  IT : Øyvind

 

 

 

 

SKOLETEAM

·        Tverr-etatlig fagteam med ca. to-tre møter i året. Skolen v/ Lederteam har ansvar for innkalling.

·        Fast møteplan.

·        Skriftlig tillatelse fra foreldre/ foresatte vedr. drøfting av elevsaker i fagteamet.

 

SAMARBEID SKOLE/ PPT

·        Tradisjonelt er PP- tjenesten på skolen to ganger pr. mnd. (møteplan lages på høsten)

·        Møter med enkeltlærere/ elever / foreldre

·        S- teamleder koordinerer samarbeidet.

·        Faste møter i S-team

 

 

ANSVARSGRUPPER

·        Rundt enkelte elever er det opprettet egne "ansvarsgrupper".

·        PPT har ansvar for koordinering og innkalling

 

S-TEAM (spesialpedagogisk team)

S- teamet utarbeider arbeidsplan for sitt arbeid ved skolestart hver høst. Arbeidsplanen skal inneholde tiltak og spesielle oppgaver.

 

KLASSERÅDSMØTER

Det skal være klasserådsmøter på alle klassetrinn, 1. – 7. klasse, minimum 1 gang pr. måned. Klasserådsmøtet synliggjøres godt for elevene.

 

ELEVRÅDSMØTE

Det avholdes Elevrådsmøte en gang pr. måned. Her deltar elever fra 4. til og med 7. klasse.

Ann er ansvarlig for elevrådet.

 

HJEM / SKOLE

1.      Temakvelder. Skole/heim i samarbeid planlegger dette.

2.      Klasseforeldremøte 2 ganger pr. år (2 timer x 2) Arbeidslagene planlegger en del av dette sammen. Hva vil det være fornuftig å ta opp på disse møtene. Det skal være møte mellom klassekontaktene og kontaktlærerne i forkant av de to klasseforeldremøtene. Kontaktlærerne har ansvar for å kalle inn til det første møte på høsten der foreldremøtene planlegges.

Det skal være en klassekontaktperm til alle klassene.

Kontaktlærerne samler inn permene ved skoleårets slutt.

 

Følgende temaer taes opp på klasseforeldremøtet på høsten:

·        Fag, årsplaner og arbeidsmåter.

·        Lekser

·        Informasjon heim

·        Reglementer knyttet til skoledagen gjøres kjent.

·        Bruk av meldingsbøker

·        Taushetsplikt

 

 

 

KONFERANSER

VURDERINGER/ SAMARBEID MED HEIMEN

Ved skolen vår er det vanlig med muntlige vurderinger to ganger i året. Vi har utarbeidet en enkel plan for elevvurdering for alle trinn. Vi har også utarbeidet en del enkle skjema til hjelp  under elevsamtaler/ vurderinger.

Det er vanlig med ukentlig informasjon til heimen.

Når det gjelder informasjon til foreldre som ikke har den daglige omsorgen viser en til Rundskriv F-36-98. Dette rundskrivet finnes i permen fra KUF.

 

Prinsipper i forbindelse med møter – Tas opp ved skolestart!

 

1.      Alle møter skal startes og avsluttes presis.

2.      Vi skal ha uforstyrende møter.

3.      Vi skal ha dokumentasjon fra alle møter der det er fornuftig å få det til.

4.      Vi skal ha god møtedisiplin.

5.      Vi skal tilstrebe at alle møter har saksliste.

6.      Alle ansatte har ansvar for å ta opp saker. Saker forberedes med møteleder

 

Konsekvenser av dette er:

1.      Tidspunkt må være kjent. Møteleder har ansvar for eventuelle ubehandlede saker.

2.      Ingen informasjonsplikt.

3.      Møtet synligggjøres og telefonvakt velges.

4.      Referenten har ansvar for at dokumentasjon kommer dit den skal.

5.      Møteleder og mandat til møteleder/deltaker avgjøres på første møte i hvert enkelt fora.

6.      Den som innkaller til møtet, skriver og synliggjør saksliste. I saker som krever vedtak, skal det så langt råd er, foreligge forslag til vedtak.

 

 

 

 

 

LITT OM VÅRE ORDNINGER

 

SVØMMEOPPLÆRINGA

Skolen har som mål at elevene skal kunne svømme ved utgangen av 4.klasse. Da skal elevene være trygge i vannet. De skal kunne bryst og ryggsvømming.

Mandager: 1.-3.klasse. Arbeidslager utarbeider ukeplaner.

Tirsdager: 5.- 7.klasse for elever som trenger ekstra oppfølging fram til jul.

                   4. klasse etter jul.

Torsdager: 5.-7. klasse. Arbeidslager utarbeider ukeplaner

 

 

LEIRSKOLE Skolen vår har tradisjon for å dra på et vinteropphold til Børgefjellskolen sammen med 7.klasse ved Vik skole. Rektor bestiller oppholdet og ordner det praktiske i samarbeid med kontaktlærerne. Leirskoleopphold er ikke lovpålagt. Stat og kommunen gir tilskudd. Klassesparing har tradisjonelt vært måten å dekke de resterende utgiftene på.

 

INNSKRIVING OG "FØRSKOLEDAGER" Vi lager til "Bli kjent" dag i juni for de som skal begynne. Da deltar faddere og de lærerne som elevene skal ha når de begynner på skolen. Heimen får Informasjonsskriv fra skolen utdelt på ”bli kjent dagen” i juni.

 

FADDERORDNING Det er 6.klassingene våre som er faddere for 1.klasse og 7. klassingene for 2.klasse. 3.og 4. klassene er vennskapsklasser. 5.klasse er faddere for de elevene som skal begynne på skolen. Innholdet i ordninga varierer. Kontaktlærerne for klassene har ansvar for å drive dette arbeidet. Skolen har en egen Fadderplan for dette arbeidet.

 

SKOLEFRITIDSORDNINGA

Skolen vår har skolefritidsordning.  Målsetting for vår SFO er:

* SFO  har samme visjon for sin virksomhet som resten av

  skolen.

* SFO skal ha et nært samarbeid med skolens personale.

* SFO skal gå inn som en del av skolens helhetlige opplegg for barna.

* SFO skal ha en daglig leder.

* De ansatte i SFO skal gis tid til skolering / etterutdanning på lik linje med annet personale ved skolen.

* Det skal settes av tid i skolens planer til planlegging av den daglige virksomhet i SFO.

 

 

ELEVBRUK AV UTSTYR VI LÆRERNE VANLIGVIS DISPONERER

 

Dette gjelder kopimaskinen, telefonen, papirkutteren og datamaskinene i administrasjonsdelen.

Vi gjør det slik:

1.      Elevene kan låne telefonen og ringe gratis heim når det er noe som har med skolen å gjøre.

2.      Elevene skal alltid ha en voksen ved siden av seg ved bruk av KOPIMASKINEN.

3.      Papirkutteren skal ikke brukes av elevene.

4.      Elevbruk av PC/ Internett har egen avtale som underskrives av foresatte, elev og kontaktlærer i 3.klasse.

 

 

 

 

 

 

Berg skole, redigert 17.august 2006

 

 

 

 

 
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut