Reindrift i Sømna


Sømna kommune har hatt et møte med reineierne som har rein i Sømna. Her er referatet fra møtet. Det inneholder også informasjon om reinsankingen som nå har startet.


 
 

Referat fra

 

”Møte om reindrift i Sømna”

 

4. april 2011 kl 14.00 på kommunehuset i Sømna kommune

 

 

 

Tilstede:

         Torstein Appfjell, reineier

Ole Henrik Kappfjell, reineier

Nils Nyborg, jordbrukssjef

Margith Moen, varaordfører

Hans Gunnar Holand, leder landbruksnemnda

Lars Thomas S. Kapelrud, Sømna bondelag

Bjørn T. Arnes, Sømna bondelag

Petter Rønning, Mattilsynet

         Trond Grønmo, landbrukskontoret

 

 

 

Innledning ved Nils Nyborg

Nils Nyborg orienterte om reindrift i Sømna som er en del av vinterbeiteområdet  i Jillen Njaarke reinbeitedistrikt. Tror det må være krevende å drive med rein i Sømna siden vi har  mye dyrkajord mellom små knauser. Det gjør det vanskelig å holde reinen i utmarka. Samtidig er det stor etterspørsel etter dyrkajord og fòr blant gårdbrukerne. FORSAM ble opprettet i 1997 for å drive konfliktforebygging, blant annet gjennom et prosjekt for å avklare om rein på dyrkajord vinterstid gjør skade. Dette ble gjort med forsøksfelt. Det var lite rein rundt forsøksfeltene i disse årene, så det kan ikke trekkes konklusjoner. Jillen Njaarke reinbeitedistrikt kan ha opptil 2000 rein i vårflokk og inntil 5 driftsenheter. Beitetida for rein i vårt område er fastsatt til perioden 15. desember  til 15. april av reindriftsstyret.

   

Orientering ved Torstein Appfjell

Torstein Appfjell orienterte om reineiernes problemer. Hovedproblemet er rovvilt. De mister mange rein. Sist høst ble det funnet 30 rovdyrdrepte rein i løpet av 3-4 uker. De bestemte seg da for å flytte reinen til Brønnøy/Sømna på vinterbeite. Reinen ble kjørt med bil til Svarthopen i Brønnøy. Håpet var at det var nok beite i fjellet, men en kort mildværsperiode gav skare og isdekke slik at beiteforholdene i fjellet ble umulige. Reinen søkte da ned i lavlandet Brønnøy/Sømna.

 

De har fått mange tlf. fra bønder i Sømna. Opplever bøndene i Sømna som mer forståelsesfulle enn bøndene i Brønnøy. Har stor forståelse for at bøndene er redde for sine åkrer og enger. De tar kritikken og prøver å følge opp når de får melding om rein som beiter på innmark.

 

De hadde intensjon om å flytte reinen fra Sømna i mars. I slutten av mars kom det så mye snø i det området de skulle flytte til at reinen ikke ville finne mat. De ble derfor nødt til å drøye litt. Reinflokkene er nå blitt mer synlig. De ønsker snarest å samle reinen med hjelp av helikopter. De vil da drive reinene opp gjennom Dalbotn og over til Velfjord. Derfra vil de drive reinen over fjellet og innover i Vefsn til kalvingsområdet.  Restrein skal de samle etter at hovedflokken er flyttet. Han er inneforstått med at fristen for flytting 15. april og skal gjøre alt han kan for å overholde denne fristen.

 

Appfjell beklager at de fløy over hønsefjøs i Sømna i fjor og vil bestrebe seg på å unngå slike områder, men da er han avhengig av å få informasjon om slike steder. Han må hvert år flytte reinflokken ut til vinterbeite ved kysten, men vil ikke ha reinen mange år på samme sted da beitet må hvile noen år for ikke å bli ødelagt. Vet ikke når han kommer til Sømna igjen.

   

Petter Rønning orienterte om gjerder og regelverk

Petter Rønning orienterte om bestemmelsene om gjerder i ny dyrevelferdslov. Det er presisert at eier av gjerder har et ansvar. De skal ha tilsyn til gjerdet slik at dyr ikke skader seg. Det er ikke lov å sette opp ny piggtråd. Gammel piggtråd skal vedlikeholdes, men ikke erstattes med ny. Mattilsynet kan komme med påbud om at gjerder skal tas ned på høsten, dette gjelder særlig nylontråd.

 

Torstein Appfjell kommenterte dette om gjerder. Det er tre typer gjerder: vanlige elektriske gjerder, permanent elektrisk gjerde og nettinggjerde. Den verste typen gjerde i reindriftssammenheng er vanlig strømgjerde, der går flest rein seg fast. Kommunikasjon med bøndene er viktig om hva som kan gjøres med gjerder før reinflytting til ytre strøk. Det beste gjerdet for reineierne er nettinggjerder med le på spesielle steder.

   

Diskusjon

Bjørn Torstein Arnes sa at det ikke har vært de store konfliktene i Sømna knyttet til rein i vinter, men det er viktig at reineierne forholder seg til dato for flytting. Det vil gi tillit. Gjerder som blir ødelagt under flytting er derimot et problem.

 

Lars Thomas S. Kapelrud kommenterte flokkene som beiter på innmark som ikke er lovlig beiting.

 

Torstein Appfjell sa at det er helt klart ikke lov å la reinen beite på innmark, men det er svært vanskelig å flytte reinen fra knaus til knaus. De er avhengig av de små resursene som finnes. Han sa også at de står ansvarlig for skade reinen forvolder på åker og eng

 

Petter Rønning stilte spørsmål knyttet til rovdyr som jerv og gaupe. Hvor mange rein er omkommet i trafikken og i gjerder?

 

Torstein Appfjell sa at i fjor ble det registrert 5 forskjellige jervetisper fra Vefsn og ut til Sømna. De har mistet noen dyr i trafikken, ca 10 dyr i Sømna/Brønnøy. Og det er ikke funnet dyr som har omkommet i gjerder.

 

Hans Gunnar Holand kommenterte at bøndene har frister å forholde seg til i sin næring, og kan ikke ta værforbehold. Han mener at reineierne også må forholde seg til sine frister, bl.a. med flytting av rein fra ytre strøk.

 

Margith E. Moen fortalte at tilbakemeldingene hun hadde fått var at de gårdbrukerne som hadde ringt Appfjell om rein på dyrkajorda fikk svar når de ringte og at henvendelsene ble fulgt opp. Det var positivt.

   

Sanking av dyr onsdag 13 april   ( jfr tlf med Appfjell 12 april 2011 )

Både reineiere og landbruksnæringa har interesse av at reineierne klarer å få med seg all reinen når de flytter. Enkeltdyr / små flokker som blir gående i Sømna over sommeren skaper stor irritasjon hos gårdbrukerne og er krevende å samle for reineierne.

 

De siste dagene har de begynt å samle reinen og har brukbar kontroll på flokken. De har også GPS på noen av reinsdyrene slik at de kan følge dem på nett.

 

Onsdag 13 april har de leid inn helikopter som skal brukes til sankingen. De vil gjerne ha beskjed fra innbyggere i Sømna om de har reinsdyr i nærområdet slik at de klarer å få med seg flest mulig. De vil også gjerne ha beskjed om det er spesielle ting / områder de må ta hensyn til ved flyging.

 

Reinen vil bli drevet opp i Dalbotn og over fjellet til Trongsundet. Her har de bygget et samlegjerde hvor de vil ha reinen over natta. Reinen vil så bli drevet over fjellet til Vefsn. De regner med at det vil ta en uke før de er framme i Vefsn samt noen dager på å få den plassert der.

 

Dersom det blir gående igjen småflokker vil han gjerne ha beskjed om dette. De vil da komme tilbake og hente flokkene, men får ikke gjort det før flokken har kommet på plass i Vefsn, dvs om ca 2 uker.

 

Telefonnummer:

            Torstein Appfjell                 90507332

            Ole  Henrik Kappfjell            95100335

            Sven Are Kappfjell              97000343

 

Reineierne varsler landbrukskontoret om når de kommer med helikopteret. Landbrukskontoret vil da sende SMS til alle aktive gårdsbruk og varsle om dette.

 

   

Trond Grønmo og Nils Nyborg

Referenter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut