Prosjekt Biogass Midt-Norge


Sømna er med i prosjektet ”Biogass i Midt- Norge” sammen med Fosen Næringshage, Orkla Landbruk og Prosjekt BioKom v/ Fylkesmannen i Sør- Trøndelag.


 
 

Prosjektet har utviklet en metode for å optimalisere både plassering og logistikk for sentraliserte biogassanlegg.

Prosjektet har utviklet en metode som analyserer muligheter for etablering av sentraliserte biogassanlegg basert på husdyrgjødsel. Metoden bruker GIS-verktøy (geografiske informasjonssystemer), som er digitale kart som kan brukes til å analysere f.eks beste beliggenhet av et anlegg ut i fra gitte kriterier.

Analysen har sett på hvor mange gårder i hver kommune som har tilstrekkelig gjødsel å levere til et gårdsbasert biogassanlegg og om det er potensial for å utnytte gassen i hver kommune. Dette har tatt utgangspunkt i kartlegging av fordeling og tetthet av gårder med husdyrgjødsel i fem kommuner i Midt-Norge, henholdsvis Ørlandet, Meldal, Orkdal, Sømna og Brønnøy.

Prosjektet har også kartlagt optimale transportruter for gjødsel og biorest (organisk avfall fra biogassproduksjon) til og fra biogassanleggene, samt hvor mye dette vil koste. I tilknytning til dette er det gjort beregninger om det foreligger et overskudd av biorest som kan leveres tilbake som gjødsel til gårdene.

Biogass Midt-Norge er et samarbeidsprosjekt med utgangspunkt i lokale målsettinger om utvikling og bygging av biogassanlegg basert på husdyrgjødsel i Sømna, Orkdal, Meldal og Ørland kommuner.

 

Prosjektet har fått finansiering fra SLF(Nasjonalt utviklingsprogram for klimatiltak i jordbruket) i 2010, for å utvikle en modell for optimal plassering av biogassanlegg ved hjelp av Geografisk Informasjonssystem(GIS).

 

Samarbeidspartnere i prosjektet er Fosen Næringshage AS(prosjekteier), Orkla landbruk, Sømna kommune, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Lunds Universitet(Sverige).

GIS, et godt egnet verktøy

GIS-verktøyet har vist seg å være godt egnet for å finne mulige områder for etablering av biogassanlegg. Metoden forenkler vurderinger av plassering av potensielle anlegg ved å lage ”buffersoner” rundt sårbare områder og tar hensyn til sosiale faktorer som luktproblemer m.m. Den gjør det også lettere å se logistikkutfordringer og -løsninger med hensyn til transport av gjødsel og biorest.

For å lese Prosjektrapporten, følg linken til SLF under:

 https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/klima/klimaprosjekter/biogass/Biogass+i+Midt-Norge.12729.cms
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut