Lokal forskrift om frist for spredning av gjødselvarer


Kommunestyret vedtok torsdag 4. september ny forskrift som omhandler bl.a. frist for spredning av husdyrgjødsel.Ønsket om en lokal gjødselforskrift for kommunene på Sør-Helgeland kommer på bakgrunn av de milde og nedbørsrike høstene/ sensommerne vi har opplevd i de siste årene. Den sentrale forskriften krever at spredning av husdyrgjødsel på eng uten nedmolding, må skje innen 1. september. På Sør-Helgeland er det på grunn av lang vekstsesong kun i unntaksår at gårdbrukere er ferdig med andre slått før 1. september.

Dette gir landbrukskontorene mye ekstra arbeid med å fatte enkeltvedtak om gjødselspredninga etter 1. september. En lokal forskrift kan ta hensyn til de lokale forhold og gjøre arbeidssituasjonen for gårdbrukere og landbrukskontorene på Sør-Helgeland mer forutsigbar.

En ny lokal forskrift skal gi en generell frist for spredning av husdyrgjødsel til 15. september.

Den ny forskriften ble vedtatt i Sømna kommunestyre 4. september 2008 og har følgende ordlyd:

Forskrift om frist for spredning av gjødselvarer mv. av organisk opphav, Sømna kommune, Sør-Helgeland, Nordland.
Fastsatt av kommunestyre i Sømna den 04.09.2008 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 11 første ledd, jf. forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav
§ 1. Formål
       Forskrift om frist for spredning av gjødselvarer mv. av organisk opphav i Sømna har som formål å hindre forurensing til luft, vann og vassdrag, gjennom å sikre at gjødsla utnyttes best mulig som en ressurs for planteproduksjonen.
       Videre er det et mål å sikre at gjødsla disponeres på en slik måte at hensynet til det biologiske mangfoldet ivaretas.
§ 2. Virkeområder
       Denne forskriften gjelder for spredning av gjødselvarer mv. av organisk opphav, herunder bla. husdyrgjødsel, silopressaft, avløpslam, kompostprodukter og annen organisk gjødsel og gjelder for hele kommunen.
§ 3. Forbud mot vann- og luftforurensing
       Gjødselvarer av organisk opphav skal disponeres slik at den ikke fører til forurensing eller fare for forurensing, eller på annen måte berører hensyn nevnt i § 1.
§ 4. Spredetidspunkt
       Spredning av gjødselvarer av organisk opphav er kun tillatt i perioden 15. februar til 1. november. Det er ikke tillatt å spre gjødselvarer på snødekket eller frossen mark.
       Spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og andre vekster bør gjøres så tidlig i vekstsesongen at det er mulighet for betydelig gjenvekst som høstes eller beites, og skal gjøres senest innen 15. september.
       Det må vises generell aktsomhet ved spredning av husdyrgjødsel langs vassdrag, bekkeløp og åpne kanaler.      
       Ved spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og andre vekster i perioden 1.- 15. september skal det settes igjen en sone som ikke gjødsles på minimum 30 m mot bekker, vassdrag og åpne kanaler (profileringer). Det unngås å spre husdyrgjødsel på sterkt hellende mark i denne perioden.
       Kommunen kan ved enkeltvedtak forby spredning av gjødselvarer mv. av organisk opphav, som nevnt i 1. -4. ledd, i hele eller deler av perioden fra og med 1. september til 1. november i områder med alvorlig forurensning eller fare for alvorlig forurensning.
§ 5. Forhold til andre lover og forskrifter
       Krav utover denne forskrift som stilles i andre lover eller forskrifter må oppfylles.
 § 6. Avkorting, tilbakeholdelse og innkreving mv. av produksjonstilskudd
       Ved drift i strid med regelverk for jordbruksvirksomhet kan avkorting, tilbakeholdelse, innkreving mv. av produksjonstilskuddet gjøres i henhold til forskrift 22. mars 2002 nr. 283 om produksjonstilskudd i jordbruket § 12 og § 14.
§ 7. Klage
       Enkeltvedtak fattet av kommunen etter § 4, 5. ledd kan påklages til fylkesmannen. Klagefrist er 3 uker fra det tidspunkt vedtaket er kommet fram til søkeren. Klagen sendes om kommunen.
§ 8. Ikrafttredelse
       Forskriften trer i kraft straks, dvs 04.09.2008.Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut