Klima- og energiplan i Sømna kommune


Det er for lengst slått fast at dagens energibruk har konsekvenser for klima og miljø. Klima- og energipolitikk lokalt, nasjonalt og internasjonalt er dermed viktigere enn noen gang. Norge har forpliktet seg både nasjonalt og internasjonalt til å redusere utslipp av klimagasser. Disse forpliktelsene tar Sømna kommune på alvor.Med støtte fra Enova SF vil Sømna   gjennom en klima- og energiplan synliggjøre potensielle miljø- og klimabidrag som er realiserbare i kommunen.
 
Arbeidet er organisert som et prosjekt med rådmannen som ansvarlig fra kommunens side og Hans Bøhle Aarhus fra Det kgl. Selskap for Norges Vel som prosjektleder og faglig konsulent.
 
Arbeidsgruppa har hatt følgende medlemmer fra Sømna kommune:
            Rådmann Signar Kristoffersen         
            Eiendomssjef Alf Kyrre Holmstrand
            Næringssjef Tor Arne Bakke
                       

En forutsetning for den politiske behandlingen av planen var å øke kunnskapsnivået hos interesserte parter i Sømna kommune. I mars ble det derfor arrangert en studietur om bioenergi i regi av Norges Vel med flere deltagere fra politisk og administrativ ledelse i Sømna kommune, samt andre interesserte fra kommunen og regionen.

Samarbeid om Klima og energi i Sømna
Samarbeidspartnere:
Sømna kommune
Varmeforbrukere i kommunen
Det kgl. Selskap for Norges Vel
Grunneiere og flisleverandører i regionen
Bioenergi i Sømna og kommunens klimaansvar
 
En av målsetningene med planen vil være å se på muligheten for å bruke bioenergi i form av flisfyring for å levere varme til offentlige institusjoner i Vik sentrum. Kommunen ser på dette som en god mulighet til å satse på lokal ressursutnyttelse og sysselsetting for å oppnå målsetningen om redusert strømfyring.
 
Klima- og energiplanen vil dessuten se på andre utslipp i kommunen fra både mobile og stasjonære kilder for å vurdere andre tiltak som kan være med å redusere kommunens samlede klimautslipp. Her vil man blant annet fokusere på mulige tiltak for å begrense utslippene fra landbruk og husdyrhold. Tiltak som kan bidra til å redusere transportutslipp vil også vurderes.
 
Din kommune – ditt ansvar
 
Sømna kommune ønsker å opprettholde en god dialog med kommunens innbyggere i løpet av prosessen som leder frem til en ferdig utarbeidet klima- og energiplan. Nøl ikke med å komme med innspill til hvordan vi sammen kan redusere kommunens klimautslipp. Ta gjerne kontakt hvis du er interessert i å levere biomasse til et eventuelt flisfyringsanlegg, eller vil knytte deg til vannbåren varme i Vik Sentrum.

 
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut