Høringer i viltforvaltningen


Kommunen har lagt ut 2 saker til høring i viltforvaltningen. Det er høring på minstearealet for jakt på hjort, og høring på beregning av areal i vald.


 
 

 

Minstearealet for jakt på hjort i Sømna på høring

Hele kommunen

Elg Minsteareal i daa

Hjort Minsteareal i daa

Rådyr Minsteareal i daa

Bever Minsteareal i daa

 

1600

30000

500

2000

Minstearealet for felling av hjort i Sømna er nå 30000 da. Kommunen har 2 hjortevald, det ene er hele Lysingen SVO og det andre er deler av Sørbygda SVO.

Bestanden av hjort i Sømna synes å være i sterk vekst. Det er økte observasjoner på flere store familiegrupper. Observasjonene er gjort i store deler av kommunen med de største konsentrasjonene i nordlige og midtre deler. Det er også meldt om flere skader på rundballer i jordbruket forårsaket av hjort enn tidligere år.

Med bakgrunn i observasjoner, skader i landbruket og signaler fra grunneiere/jaktrettshavere og Direktoratet for Naturforvaltning om økt uttak, anbefaler administrasjonen at det høres på endring/nedsettelse av minstearealet for felling av hjort i Sømna kommune. I henhold til § 5 i ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever” er det kommunen som fastsetter minstearealet for hjort som forskrift innen 1. mai.

Administrasjonen anbefaler at minsteareal for jakt på hjort sendes ut på høring, og at det bes om innspill og argument for framtidig minsteareal for hjort i hele kommunen innenfor en ramme som spenner fra 5000 da til 15000 da.

Viltnemndas vedtak, sak 20/2009:

Viltnemnda vedtar at minsteareal for jakt på hjort i Sømna sendes ut på høring til berørte parter og interesseorganisasjoner. Høringen skal ligge innenfor en ramme som spenner fra 5000 da til 15000 da.

Les Høringsdokumentet eller hent dokumentet på landbrukskontoret i kommunen.

Prosjektet ”Driftsplanlegging i storviltvald” på høring

Det foregår for tiden en revisjon av alle elg/hjort/rådyrvald i kommunen. I Sømna er det 2 storviltvald for elg og hjort som inkluderer 12 jaktfelt, 2 enkeltvald elg og 46 rådyrvald. Totalarealet som det i prosjektet skal tas stilling til hvordan det skal benyttes i valdsammenheng (elg og hjort) er på ca 168000 da. Prosjektet inkluderer også revisjon av kommunens rådyrvald. Dette er et prosjekt som er finansiert med midler fra Fylkesmannens miljøvernavdeling og lokale viltfondsmidler. Dette arbeidet er planlagt sluttført før tildeling av elg/hjort/rådyrkvoter skal gjennomføres for året 2010.

Prosjektet er et samarbeid mellom Sømna kommunes viltforvaltning og grunneierne. Arbeidsgruppa har bestått av kommunens representant og styrelederne i storviltområdene.

Arbeidsgruppas prosjektrapport er presentert for viltnemnda. Rapporten består av et forslag på hvilke tiltak som bør gjennomføres.

Viltnemndas vedtak, sak 19/2009:

Viltnemnda vedtar at prosjektrapporten ” Driftsplanlegging i storviltvald” sendes ut på høring til berørte parter og interesseorganisasjoner.

Les Høringsdokumentet eller hent dokumentet på landbrukskontoret i kommunen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut