Bygdemobilisering i Sømna


Sømna kommune er en utviklingsfokusert kommune – med mange spennende aktiviteter på gang. I perioden 2006/-07 er det satt i gang ikke mindre enn to bygdemobiliserings- /bygdeutviklingsprosjekter i Sømna – det ene i Sør-bygda (bygdene sør for tettstedet Vik) og det andre i Nord-bygda (nærmere bestemt området rundt Dalbotn – fra Øyan i sør til Vesterberg i nord.Begge bygdemobiliseringsprosjektene favner vidt og vil munne ut i arbeidsgrupper som vil arbeide med både kortvarige og langvarige prosjekter for å styrke trivsel og bolyst, i tillegg til å skape nye arbeidsplasser og sikre god ressursutnyttelse i bygdene våre. 

  

Halle Arnes holder et engasjerende innlegg for de fremmøtte i Dalbotn

Engasjerte tilhørere på Sund lytter til Geir Moe fra Selskapet for Norges Vel

I Sør-bygda ble det arrangert en storstilt idédugnad i 2006, og en tilsvarende idédugnad ble arrangert på vårparten i år i Nord-bygda. Her er det kommet opp mange kreative idéer, som på sensommeren / høsten 2007 vil bli grunnlag for konkrete prosjekter.

Selv om bygdemobiliseringsprosjektene eies og drives av lokalbefolkningen i henholdsvis Nord- og Sørbygda, har kommunen v/Landbrukskontoret og Næringskontoret stilt både bemanning, kompetanse og økonomiske midler til rådighet for bygdemobiliseringsprosjektene.

Idéer som styrker bolyst, trivsel og lokalt arbeidsliv

Blant de mange idéene som er kommet opp i prosjektene er tanker om maskinsamarbeid, felles disponering av arbeidskraft, utnyttelse av ressursene i utmark / skog / naturområder for framtidig verdiskapning og turisme. Man har også fått opp verdifulle idéer om felles kursaktiviteter og sosiale sammenkomster som knytter lokalbefolkningen sammen.

For ytterligere informasjon om bygdeutviklingsprosjektene, ta kontakt med:
Leder styringsgruppe Nord-bygda: Roy-Helge Dahle, tlf. 75 02 82
Leder styringsgruppe Sør-bygda: Linda Johansen, tlf. 958 05 536
Sømna kommune: Odd-Reidar Johnsen, Landbrukskontoret, tlf. 75 01 50 73
Informasjonsmedarbeider: Bjørn Keyn, BKE Grafisk, tlf. 980 77 604
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut