BALANSERT MÅLSTYRING OG GJENNOMFØRT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE


BALANSERT MÅLSTYRING OG GJENNOMFØRT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE Sømna kommune har i 2007 arbeidet med balansert målstyring (BMS). Dette er et styrings- og lederutviklingssystem. BMS er tatt i bruk av mange kommuner i Norge. BMS har flere fokusområder enn det kommunen tradisjonelt har målt; økonomi.
Ledergruppen i Sømna kommune


BMS består av et målekart  som definerer fokusområder, mål, målemetoder, og resultatkrav.  Målekartet  for Sømna er vedtatt av kommunestyret i Sømna.

Sømna har fokusert på brukere/tjenester, medarbeidere/organisasjon, økonomi og samfunn.

 

Vi startet i 2007 med å foreta en medarbeiderundersøkelse som ble gjennomført siste uka i mai .

Fokusområder under medarbeidere er godt arbeidsmiljø, god ledelse og kompetente medarbeidere. Alle medarbeidere med mer enn 50 % stilling ble spurt. Skalen i undersøkelsen går fra 1 til 6 , med 6 som høyest score. Undersøkelsen hadde en svarprosent på 90 % . Alle ledere har på forhånd gått gjennom BMS og bakgrunnen for undersøkelsen i sin enhet. Kommunen satte et resultatmål på ønsket score 5 og nedre score 4,5.

Resultatene  som forelå i slutten av september 2007 ble først presentert for alle lederne, som igjen presenterte det enkel resultatene på hver enhet /avdeling.

Det var mye å glede seg over i resultatene. På et samle spørsmål om hvordan medarbeidere samlet sett trivdes på arbeidsplassen var score gjennomsnittlig på nesten 5 i Sømna. Ellers var det også en god del å gripe tak i . Lavest score hadde spørsmålet om opplevd kompetanseutvikling hvor gjennomsnittscore var på 4 . Spesielt data kunnskap hadde lav score.

Hver enhet har på bakgrunn av resultatene tatt tak i sine  utfordringer og utarbeidet lokale tiltaksplaner.

I tillegg har ledergruppen utarbeidet en samlet sektorovergripende plan etter medarbeiderundersøkelsen. Her har vi spesielt fokusert på dataopplæring og support, bedre service og mer synlig kommunal ledelse.

 

I 2008 skal de folkevalgte utvikle søylen under samfunn.

Kommunen skal også gjennomføre en brukerundersøkelse blant befolkningen på de ulike tjenesteområdene kommunen har. Denne vil bli gjennomført i løpet av februar 2008. Undersøkelsen vil skje via spørreskjema.

 
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut