Rådmannen


 


Vår visjon i Sømna:
Vi vil styrke Sømna-samfunnets status og posisjon ved at kommunens tjenesteproduksjon er basert på kompetente og ansvarsbevisste medarbeidere.

Les hele folderen
"Visjon Omdømme
Adferd Ledelse"

Resultatledelse -
felles/gjennomgående
målekart


 

Signar Kristoffersen
Rådmann
Signar KristoffersenRÅDMANNEN
 
Rådmannen i Sømna kommune er bindeleddet mellom politikk og administrasjon. Alle saker, utredninger og spørsmål fra politisk miljø til administrasjonen skal i prinsippet stilles til og responderes gjennom rådmannen. Rådmannen plikter på sin side å legge fram for politisk miljø alle saker av vesentlig betydning og som for øvrig ikke er delegert.

Rådmannen, kommunalsjef oppvekst, kommunalsjef teknisk sektor, personalsjef og økonomisjef utgjør kommunens strategiske ledergruppe.

 

Kommunalsjef Oppvekst

Pr 1.1.2008 ble det opprettet et nytt ansvarsområde for kommunalsjef. I samarbeid med ledelsen ved Vik og Berg skole, barnehagene og RKK  arbeider kommunalsjef oppvekst med å utvikler oppvekstsektoren i Sømna. Kommunalsjef oppvekst har også ansvar for utvikling og ledelse av prosjekter innen oppvekstsektoren i kommunen. Kommunalsjef oppvekst er rådmannens stedfortreder.

 

Kommunalsjef Teknisk sektor

Kommunalsjef Teknisk sektor har oppfølgingsansvar for arbeidsoppgaver som spenner vidt. Det er alt fra byggesaker og planbehandling, til utbyggingsprosjekter og eiendomsforvaltning.

 

Økonomi
Sømna kommune har et budsjett til drift på ca 105 mill kr og et investeringsbudsjett på ca 20 mill. kr. Å følge opp dette, påse at budsjettet innenfor hvert enkelt ansvarsområde blir overholdt, er en viktig del av arbeidet. Dette gjøres i nært samarbeid med avdelingene og økonomisjefen, som har et spesielt oppfølgingsansvar.

 

Personal
Forvaltningen av personalområdet et delegert til rådmannen. Rådmannen har her delegert ansvaret til personalsjef som forestår den daglige driften. Det dreier seg bl.a om ansettelser, permisjoner og HMS.

 

Innføring av Balansert målstyring – resultatledelse
Kommunen har i 2007 innført balansert målstyring (BMS) , også kalt resultatledelse. Dette er et styrings- og lederutviklingssystem. Det som kjennetegner BMS er at kommunen har fokusområder i tillegg til økonomi: medarbeidere ,brukere og lokalsamfunn. Bakteppe for denne prosessen er et sett med adferdsverdier som kommunen har utarbeidet og strategisk kommuneplan som forelå i 2006.

Kommunestyret har vedtatt de fokusområdene som skal legges til grunn i Sømna:

Brukere/organisasjon
Medarbeidere/organisasjon
Økonomi
Lokalsamfunn

Lokalsamfunn vil de folkevalgte utarbeide måleparameter for i løpet av 2008. Administrasjonen har utarbeidet måleparameter for brukere, medarbeidere og økonomi. Det har blitt gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2007 og brukerundersøkelse i 2008. Undersøkelsene har blitt fulgt opp med handlingsplaner for forbedring av den enkelte leder.

Arbeidet med BMS har involvert alle ledere i Sømna kommune, tillitsvalgte og de folkevalgte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegasjonsreglement for rådmannen
Organisasjonskart for  Sømna kommune
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut