Lisensfelling av brunbjørn nå også tillatt i Sømna


Miljødirektoratet har endret sitt tidligere vedtak, og har åpnet for lisensfelling av bjørn i Sømna kommune. Områdeavgrensningen følger prinsippene i den regionale forvaltningsplanen.


Dette er teksten i kunngjøringen fra Miljødirektoratet, datert 20.09.2013:
 

Omgjøring av vedtak - utvidelse av område for lisensfelling av brunbjørn 2013 i region 7 Nordland
 

Med hjemmel i Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 35 omgjør Miljødirektoratet vårt vedtak av 20. august 2013 om lisensfelling av brunbjørn 2013. Omgjøringen av vedtaket innebærer en endring i avgrensningen av lisensfellingsområde i region 7 Nordland.

Miljødirektoratet viser til henvendelse fra Fylkesmannen i Nordland per e-post 18. september 2013 med anmodning om å utvide fellingsområdet for lisensfelling av brunbjørn i region 7 til å omfatte Sømna kommune, i tillegg til gjeldende fellingsområde i regionen.


Miljødirektoratet sin vurdering og konklusjon
I rovviltnemndas anbefaling til direktoratet ble det anmodet om å åpne for lisensfelling av bjørn i hele sørfylket. Miljødirektoratet fulgte i hovedsak rovviltnemndas anbefaling men med endringer i Saltdal kommune, samt at kystkommunene Træna, Dønna, Herøy, Alstahaug, Vega og Sømna ble utelatt da det ikke har vært registrert bjørn i disse kommunene. I løpet av august og september er det imidlertid registrert 6 dokumenterte skader på sau forårsaket av bjørn i Brønnøy kommune, 4-8 km fra grensen til Sømna kommune.

Direktoratet er enig i fylkesmannen forslag, og viser til at dette også følger rovviltnemnda i region 7 sin anmodning om å åpne for lisensfelling av bjørn i Sømna kommune. Områdeavgrensningen følger prinsippene i den regionale forvaltningsplanen.

Punkt 1.3 i vårt vedtak av 20. august 2013 endres til:

1.3. Region 7 – Nordland; 2 bjørner innenfor Beiarn, Gildeskål, Meløy, Bodø kommune sør for Saltfjorden/Skjerstadfjorden, Saltdal kommune vest for E6, Rana, Rødøy, Lurøy, Leirfjord, Nesna, Hemnes, Vefsn, Vevelstad, Brønnøy, Sømna, Bindal, Grane og Hattfjelldal kommuner, med unntak av i vedtatte yngleområder for bjørn.

 

Omgjøringen av vedtaket innebærer en endring i avgrensningen av lisensfellingsområdet for brunbjørn i region 7 – Nordland. Vedtaket er fattet med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold § 18, første ledd, bokstav b og § 77, jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) § 13, jf. §§ 1 og 3.

Vi ber om at Fylkesmannen kunngjør denne endringen på egnet måte.

Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet innen 3 uker, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. En eventuell klage skal fremsettes for direktoratet, jf. forvaltningsloven § 32.

Hilsen Miljødirektoratet

---------------------------------------------

Vilkår:

1. Tillatt område for felling av to bjørner i Nordland er innenfor kommunene Beiarn, Gildeskål, Meløy, Bodø kommune sør for Saltfjorden/Skjerstadfjorden, Saltdal kommune vest for E6, Rana, Rødøy, Lurøy, Leirfjord, Nesna, Hemnes, Vefsn, Vevelstad, Brønnøy, Sømna, Bindal, Grane og Hattfjelldal, med unntak av i vedtatte yngleområder for bjørn. Se også detaljert kart i lenke under.
 

2. Fellingsperioden er 21. august til og med 15. oktober 2013.
 

3. Forsøk på felling kan bare skje i perioden fra 1 time før soloppgang til 2 timer før solnedgang.
 

4. Jeger plikter å holde seg løpende orientert om gjenværende kvote, se mer informasjon nedenfor.
 

5. Jegere som ønsker å delta i lisensfelling må ha en egen personlig lisens. Denne kan fås på www.jegerregisteret.no. Registrering skjer ved hjelp av fødsels- og jegernummer. Jegere som selv ikke har tilgang på internett, kan få hjelp av Fylkesmannen til registrering. Lisensen skal medbringes under felling/fellingsforsøk.
 

6. Lisensfelling av bjørn krever grunneiers tillatelse. På statsgrunn innebærer dette at man må ha et gyldig jaktkort for enten småviltjakt eller storviltjakt.
 

7. Lisensfellingen omfatter også områder vernet etter naturvernloven der vernebestemmelsene åpner for dette, eller der forvaltningsmyndigheten har gitt nødvendig dispensasjon.
 

8. Bruk av hund under lisensfellingen er tillatt, med unntak av løs, på drevet halsende hund.
 

9. Binne med unge(r), samt hennes unger (uansett alder) er unntatt fra lisensfellingen.
 

10. Lisensfelling på bjørn kan ikke drives som åtejakt. Et åte defineres som animalsk eller vegetabilsk materiale eller annet som er utplassert eller på annen måte tilordnet med hensikt å lokke til seg vilt.
 

11. Under lisensfelling på bjørn skal jaktlag og/eller personer som jakter alene ha tilgang til godkjent ettersøkshund, jf. forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst § 23. Det stilles ingen ytterligere krav til lisensjeger, utover de krav som følger av forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst (se www.lovdata.no). Her står også krav om bl.a. våpen og ammunisjon.
 

12. Miljødirektoratet kan til en hver tid stanse lisensfellingen eller endre fastsatt kvote dersom nye bestandsopplysninger eller opplysninger om irregulær avgang tilsier det, eller vilkårene ovenfor ikke overholdes.

 

All avgang av bjørn innenfor den enkelte region etter at vedtaket er fattet, belastes aktuell lisenskvote. Bjørn felt ved lisensfelling belastes ikke kvote for betinget skadefelling i regionen.

Ved lisensfelling på bjørn, beholder jeger/jaktlag kjøttet og skinnet av felt bjørn. Viltfondet har eiendomsrett til prøver og deler av viltet, herunder kraniet, i samsvar med instruks for ivaretakelse av døde rovdyr som finnes på http://www.rovdata.no/Instrukser.aspx.

Miljødirektoratet og Norges jeger- og fiskerforbund har utarbeidet et teoretisk e-læringskurs for bjørnejegere. Formålet med dette kurset er å øke interessen for bjørnejakt og styrke kunnskapen om jaktformen. Dette er et frivillig tilbud, men alle jegere oppfordres til å gjennomføre dette kurset. E-læring for bjørnejegere er tilgjengelig på følgende nettsted: http://www.trainingportal.no/mintra/p/njff. For å bidra til human jakt og jegernes sikkerhet er det i tillegg utviklet en skyteprøve for bjørnejegere. Skyteprøven kan avlegges istedenfor den ordinære skyteprøven for storviltjegere.

Plikt til å holde seg oppdatert

Gjenværende kvote blir kunngjort over telefonsvarer hos Fylkesmannen i Nordland (75 53 15 60). Det er din plikt som jeger å holde deg orientert om status for lisensfellinga.

Meldeplikt

Felling eller forsøk på felling av bjørn skal umiddelbart meldes til Fylkesmannen og Statens naturoppsyn (SNO). Fylkesmannen nås på telefon 75 53 15 00 på dagtid eller 478 29 091 utenom arbeidstid. SNO nås på telefon 416 16 771 eller 480 32 350.

Det er viktig å oppgi jegers navn og telefonnummer. Felt bjørn skal fremvises for Statens naturoppsyn for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking. Skuddplass skal også kunne påvises.

Dersom jeger skadeskyter bjørn skal det uten opphold meldes fra til Fylkesmannen (tlf 478 29 091) og nærmeste politimyndighet, jf. §§ 16 og17 i forskrift om forvaltning av rovvilt.

Kart - lisensfelling på bjørn i Nordland 2013
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut