Kystplan Helgeland er ute på offentlig høring


Kystplan Helgeland, Norges største kommunedelplan, er ute på offentlig høring. Dokumentet er delt i to deler; selve planforslaget og konsekvensutredning.


Kystplan Helgeland er klar for offentlig høring

KYSTPLAN HELGELAND
Interkommunal kystsoneplan med konsekvensutredning for:
Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Herøy, Dønna, Leirfjord, Vefsn, Nesna, Træna, Lurøy, Rødøy


KYSTPLAN HELGELAND
Arealforslag

Høringsfrist 27. juni 2016

Vedlagt følger Kystplan Helgeland, Norges største kommunedelplan, som er klar for å legges ut på offentlig høring. Det har vært en lang prosess, og det kan være feil i KPH da datagrunnlaget blir oppdatert kontinuerlig. Det kan for eksempel omfatte inndragelse av tillatelser, etablering av nye arealformål og detaljeringssoner/ reguleringsplaner som ikke er meldt inn til KPH. Vi ber spesielt om at kommunene kvalitetssikrer nye og eksisterende arealformål. Dette kan meldes inn og vil rettes opp i høringa.

Dokumentet er delt i to deler; selve planforslaget og konsekvensutredning, slik at dokumentene kan sendes som vedlegg i e-post. Det er mulig å søke i dokumentet med søkefelt øverst til høyre. Kart og tekst kan zoomes for å bedre lesbarheten. SOSI-filene for området, samt SOSI-filer kommunevis (ver.8) blir sendt til den enkelte kommuneplanlegger.

Det kommer stadig nye innspill og forslag til endringer til KPH, noe som har ført til endringer i planutkastet datert 24.09.2015. Vi setter nå strek og daterer planutkastet 01.05.16. Videre innspill og forslag til endringer kan komme i høringa. De fleste kommuner har allerede gjort vedtak om å legge planen ut på høring, og det er tidligere sendt ut et forslag til saksframlegg.

Vi har diskutert videre saksgang med Nordland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland da interkommunalt plansamarbeid har få referanser. NFK ønsker at kommunene er samordnet når KPH skal ut på offentlig høring, da de kan gi samlet tilbakemelding på KPH. Fylkesmannen i Nordland, kommunalavdelinga, viser til at juridisk kan hver enkelt kommune legge ut KPH på offentlig høring jf. PBL § 11-14. Frist for innspill er normalt 6 uker, men vi anbefaler 8 uker da dette er en stor plan.

Når det ikke er synkronisert offentlig høring av KPH, så kan mangelfulle politiske vedtak i en kommune medføre risiko for ny høring hvis det skulle komme vesentlige endringer. Vesentlige endringer vil blir definert av Fylkesmannen i hvert enkelt tilfelle.

Uttalelser fra sektormyndigheter kan behandles av Kystplan Helgeland hvis ønskelig, mens lokale innspill bør behandles av den enkelte kommune.

Sør-Helgeland Regionråd vil også legge Kystplan Helgeland på sine nettsider med mulighet for nedlastning. Vi ber om at den enkelte kommune legger ut KPH på sine nettsider. Sør- Helgeland Regionråd vil også lage annonser neste uke slik at vi får god annonsering av Kystplan Helgeland.

På vegne av styringsgruppen i Kystplan Helgeland
Andre Møller
Leder av styringsgruppen

Mona Gilstad
Prosjektleder KPH
Sist oppdatert den 03.mai.2016


Tips en venn Skriv ut