Jordkartlegging i Sømna kommune


Avdeling jordkartlegging i NIBIO har det nasjonale ansvaret for kartlegging av jordsmonn på dyrket mark. Hensikten med jordsmonnkartlegging er å dokumentere og stedfeste jordas egenskaper som ressurs, for kunnskapsbaserte beslutninger innen agronomi og arealplanlegging, samt risikovurderinger knyttet til eventuelle miljøbelastninger innen landbruket.


I år er Sømna kommune valgt som ett av områdene hvor vi utfører jordkartlegging. I uke 24 (12.-16.6) vil vi foreta en forundersøkelse og i denne er fire personer involvert. I høst vil ni personer være involvert i jordkartleggingen, og arbeidet vil foregå i ukene 36 – 39 (04.09-29.09). Det er ikke behov for at kommunen eller FMLA gjør noe under selve jordkartleggingen, men i forkant av feltarbeidet i høst, vil det være behov for at hver enkelt grunneier som blir berørt av kartleggingen blir informert, og denne oppgaven er det kommunene som tar seg av. 

I god tid før feltarbeidet i høst vil vi sende en oversikt som viser berørte gårds- og bruksnummer i Sømna kommune.

Les mer hos NIBIO: http://www.nibio.no/nyheter?s=jordsmonnkartlegging
Sist oppdatert den 02.jun.2017


Tips en venn Skriv ut