Informasjon om eiendomsskatt i Sømna


Kommunestyret i Sømna vedtok den 27.08.2013 å innføre eiendomsskatt i hele kommunen fra den 01.01.2014.


I den forbindelse vil det fra uke 4/2014  igangsettes taksering (utvendig) av de eiendommer hvor formuesgrunnlagene til Skatteetaten ikke kan benyttes. Informasjon er sendt ut til alle eiendomsbesittere i Sømna. Samme informasjon kan du lese her...

 

Eiendomsskatt i Sømna

Sømna kommunestyre vedtok i møte den 27.08.2013, å innføre eiendomsskatt for alle eiendommer i Sømna kommune, med virkning fra 01.01.2014. Fra før er det innført eiendomsskatt på verk og bruk i kommunen.

Dette medfører at en del eiendommer nå skal takseres, unntatt for en del boliger hvor det er vedtatt å bruke Skatteetatens formuesgrunnlag,

Det er sakkyndig nemnd i kommunen som er ansvarlig for takseringsarbeidet. Takseringen skjer med utgangspunkt i rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. I løpet av januar 2014 vil vi ta sikte på å få taksert alle eiendommene som skal takseres.

Enkelte eiendommer er eller kan delvis bli fritatt for eiendomskatt. Det gjelder blant annet eiendommer som drives som jord- og skogbrukseiendommer med obligatorisk fritak for eiendomsskatt. Bygg og driftsmidler som ikke kan direkte henføres til eiendommens landbruksverdi, for eksempel boligbygg, fritidsbygg, garasjer og naust og lignende skal takseres.

Eiendomsskatten er den eneste skatten som kommunen selv har styring med, og hvor skatteinntekten i sin helhet tilfaller kommunen. Den vil kreves inn sammen med de kommunale avgiftene. På eiendommer med flere eiere, er det viktig at eierrepresentanten orienterer de andre om eiendomsskattetaksten.

Du har mulighet til å komme med innspill til besiktigelsen. I denne brosjyren får du mer informasjon om det praktiske opplegget rundt besiktigelsen, samt din mulighet til medvirkning.

Fastsetting av endelig takst og skatt og informasjon om dette vil bli lagt ut til offentlig ettersyn fra 01.04.2014. Det vil samtidig sendes ut skatteseddel til hver enkelt eiendoms eier. Du vil også få en orientering om dine rettigheter til å klage på takst og/eller skatt.

 

Eiendommens verdi er grunnlaget for skatteberegningen

For de eiendommer som skal takseres, skal taksten som settes, gjenspeile en antatt markedsverdi jf. Lov om eigedomsskatt, § 8 A-2.

 

§ 8 A-2.Verdet

(1) Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal.

Ved taksering vil det i tillegg til lovverket bli benyttet retningslinjer som tar utgangspunkt i juridiske vurderinger og rettsavgjørelser ved taksering. Taksten sakkyndig nemnd kommer fram til, vil stå fast i 10 år dersom forholdene på eiendommene ikke endrer seg.

 

Taksering

Skattetaksten vil bygge på faktaopplysninger og en del skjønnsmessige vurderinger. Faktaopplysninger om adresser, areal på bygninger og tomter hentes fra offentlige dataregistre. I de tilfeller vi mangler arealstørrelse på bygninger, hentes dette gjennom utvendig innmålig ved besiktigelsen.

Skjønnsmessige vurderinger tar opp både generelle forhold som eiendommens verdi og spesielle forhold som påvirker verdien. De spesielle forholdene fanges opp gjennom besiktigelsen av hver enkelt eiendom.

 

Ligningstakst

Kommunen har vedtatt å bruke Skatteetatens formuesgrunnlaget (ligningstakst) som takstgrunnlag for eiendomsskatt på boligeiendommer. Det er det samme formuesgrunnlaget som Skatteetaten benytter for beregning av ligningsverdi av boligen. Ligningsverdien utgjør 25 % av formuesgrunnlaget som kommunen skal bruke som takstgrunnlag.

Av Sømna kommunes ca. 700 boligeiendommer, er det ca. 650 eiendommer med ligningstakst. Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil bli utført besiktigelse av disse eiendommene. De resterende boligene sammen med våningshus, fritidshus/hytter, tomter (eiet eller festet), naust, næringseiendom m.m. må takseres på vanlig måte. 

For boliger hvor kommunen benytter Skatteetatens formuesgrunnlag (ligningstaksten) som takstgrunnlag, baserer denne seg på årlige beregnede kvadratmetersatser fra Statistisk Sentralbyrå som tar hensyn til:

  • Boligtype (enebolig, leilighet eller småhus)
  • Opprinnelig byggeår
  • Boligens areal (primærrom)
  • Boligens geografiske beliggenhet og markedspriser i det enkelte område

Når det gjelder spørsmål i forhold til ligningstakstene, må disse rettes til Skatteetaten på tlf. 800 80 000.

 

Besiktigelse

Normalt vil dette være en utvendig besiktigelse. De som skal utføre dette, er innleide takstmenn samt kommunens egne folk. Disse vil være godt merket slik at det ikke er tvil om hvem som går rundt på eiendommene i Sømna med fotoapparat, målere og papirer. Besiktigelsen vil starte allerede i uke 4 i 2014.

Vi vurderer forhold på eller rundt eiendommen som kan ha innvirkning på taksten. Vi er ikke avhengig av at du er tilstede under besiktigelsen. Dersom du ønsker å gi oss opplysninger eller innspill i forbindelse med besiktigelsen, kan dette skje på to måter:

 

  1. Opplysninger i forkant av besiktigelsen:

Dersom det er konkrete forhold som du ønsker skal vurderes i forbindelse med besiktigelsen og som kan ha betydning for taksten, kan du sende oss en skriftlig henvendelse om dette. Denne informasjonen blir da en del av grunnlaget for takseringen.

 

  1. Delta ved besiktigelsen

Dersom du ønsker det, har du anledning – men ikke plikt – til å delta ved besiktigelsen av eiendommen din. Dette kan for eksempel være aktuelt dersom du mener det er spesielle forhold som best kan påpekes og forklares når du er til stede. Dersom du ønsker å delta ved besiktigelsen, må du gi oss skriftlig melding om dette.

 

Dersom du har spørsmål eller innspill, kan du kontakte oss:

Postadresse: Sømna kommune, Vik, 8920 Sømna

Telefon: 75015021/75015034

E-post: eiendomsskatt@somna.kommune.no
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut