Høringsutkast kommunedelplan 2014-2019


Dette er høringsutkast for "Handlingsplan for fysisk aktivitet, idrett og naturopplevelser".


Evt. innspill til planen rettes til Sømna kommune ved postmottak@somna.kommune.no innen 10.mai. 2014.
 

Fysisk aktivitet og naturopplevelser er viktig. Både i forhold til den enkeltes opplevelse av glede og velvære og i forhold til de positive effekter aktivitet har å si for den mentale og fysiske helsen. Som kommune har man et spesielt ansvar å legge til rette for at innbyggerne skal kunne utøve idrett, fysisk aktivitet og ha tilgang til flotte naturopplevelser.

Fysisk aktivitet er et viktig virkemiddel i kommunens satsing på det forebyggende og helsefremmende arbeidet. I kommunens nye delplan for fysisk aktivitet, idrett og naturopplevelser 2014-2019 står folkehelseperspektivet sentralt. Folkehelsearbeid er samfunnets samlede innsats for å opprettholde, fremme og bedre befolkningens helse, og fordelingen av helse i befolkningen. Det må derfor jobbes for å skape gode oppvekstvillkår for barn og unge, forebygge sykdom og skader og utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner, beskytter mot helsetrusler og som fremmer fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse.

Formålet med å ha en kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og naturopplevelser er todelt. En av de viktigste inntektskildene til finansiering av tilrettelegging og anlegg for fysisk aktivitet og idrett er spillemidler. Anlegg det søkes om tilskudd til må være innarbeidet i en kommunedelplan. I tillegg er det kommunens plikt at vi skaper gode forutsetninger for at hver enkelt innbygger kan ta ansvar for egen helse. Med andre ord; vi må fremme og styrke de faktorer som stimulerer til fysisk aktivitet og naturopplevelser for alle våre innbyggere. Det skal vi oppnå gjennom god planlegging, kommunal og frivillig innsats. Da gir vi muligheter til flere leveår med god helse.

Les hele høringsutkastet
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut