Offentlige høringer


På denne siden kan man finne lenker til de planer som til en hver tid er utlagt til offentlig ettersyn. Dette er planer vi ønsker tilbakemelding på for å få et bredest mulig grunnlag å saksbehandle ut fra.


Høring - Planarbeid – Lillegalten hyttefelt – 1. gangs offentlig ettersyn

I henhold til PBL § 12-12 legges reguleringsforslag for detaljregulering av Lillegalten hyttefelt, del av gnr. 50 bnr. 1, ut til 1. gangs offentlig høring. Planarbeidet utføres av Landskapsarkitekt MNLA Roger Tokle AS på vegne av grunneier.  Formålet med planarbeidet er tilrettelegging for fritidsbebyggelse, 13 nye hytter, og friluftsområder. Planområdet er på ca. 40 da. I kommuneplanens arealdel er området avsatt som LNF2-område, der det stilles krav til reguleringsplan ved bygging av flere enn 3 hytter.

Planen består av plankart, reguleringsbestemmelser og detaljplan, og kan ses på kommunens hjemmeside www.somna.kommune.no

Dokumenter:
Plankart
Planbeskrivelse
Reguleringsbestemmelser
Særutskrift planarbeid
 

Evt. innspill til planarbeidet sendes skriftlig til Sømna kommune, Teknisk avdeling, Kystveien 84 A, 8920 Sømna, eller pr. mail: post@somna.kommune.no

Høringsfrist: 20.02.2017

 

------------------------------------------------------------

Offentlig ettersyn av Planforslag til Kystplan Helgeland for Sømna Kommune

Med dette oversendes forslag til Kystplan Helgeland for Sømna kommune til offentlig ettersyn. Vedlagt i dette skrivet ligger vedtak om utlegging til første gangs offentlig høring F-sak 150/15.

I tillegg til vedlagte dokumenter er også følgende dokumenter tilgjengelig:

Frist for uttalelse settes til tirsdag 4 oktober. Sendes til Sømna Kommune, Teknisk, Kystveien 84 A, 8920 Sømna, eller post@somna.kommune.no
Sist oppdatert den 22.des.2016


Tips en venn Skriv ut