Offentlige høringer


På denne siden kan man finne lenker til de planer som til en hver tid er utlagt til offentlig ettersyn eller under arbeid. Dette er planer vi ønsker tilbakemelding på for å få et bredest mulig grunnlag å saksbehandle ut fra. Les vedtatte planer og lokale forskrifter

 

Høringsbrev - Beitebruksplan for Sømna 2018 - 2024


Landbruksnemnda i Sømna har vedtatt å legge forslag til «Beitebruksplan for Sømna 2018-2024»
ut til offentlig høring.


Planen skal dokumentere omfang og verdi av dagens beiting samt potensialet for framtidig
beiting. Det er også et mål å sikre beitenæringa tilgang til areal og ressurser i framtida. I planen
er det formulert tiltak for å fremme beitebruk og redusere konfliktnivået.

Høringsuttalelser sendes til Sømna kommune, Landbrukskontoret , epost:
post@somna.kommune.no. Høringsfristen er satt til 1. november 2017.

Har du spørsmål til planen, ta kontakt enhetsleder for næring- og landbruk Nils Nyborg
(nils.nyborg@somna.kommune.no / 750 15 071). Spørsmål kan også rettes til arbeidsgruppa ved
Roy Helge Dahle (905 71 905) eller Linda Elisabeth Sørfjell Wærstad ( 924 93 347 )


Planen er sendt ut på mail til høringspartene i henhold til vedlagte adresseliste.


Med hilsen
Nils Nyborg
Enhetsleder for næring og landbruk

Dokumenter:
Høringsbrev med adresseliste
Høringsutkast - Beitebruksplan for Sømna 2018-2024

 

--------------------------------------------------------------------------

Varsel om oppstart av arbeid med Kommuneplan for Sømna 2018-2028

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-12, varsles med dette at Sømna kommune har igangsatt arbeidet med å revidere kommuneplanen for 2018-2028.

Kommuneplanen består av to deler; samfunnsdel med tilhørende handlingsdel og arealdel.

Ved revisjon av kommuneplanen skal det utarbeides et planprogram for kommuneplanen, jmf. kommunestyrets vedtak 23.01.17. Planprogrammet er en beskrivelse av hvilke prosesser kommunen legger opp til og et sammendrag av de viktigste samfunnsutfordringer kommunen står overfor. Det gjøres også rede for formålet med planarbeidet, hvordan kommunen vil organisere arbeidet, frister og hvordan vi skal sikre at innbyggerne blir involvert i arbeidet.

Det ønskes tilbakemelding på planprogrammet, spesielt i forhold til disse punktene:

  • Hvordan kan vi involvere alle innbyggerne – hvilke medvirkningsprosesser bør vi ha?
  • Er det viktige utfordringer kommunen bør ta hensyn til i det videre arbeidet?
  • Hvilken visjon og overordnede mål bør kommunen ha?

Innspill til planprogrammet kan sendes til Sømna kommune, Kystveien 84A , 8920 Sømna eller pr. epost: postmottak@somna.kommune.no

Innspill vil bli tatt opp til politisk behandling i kommunestyret 27.april. Det legges opp til en framdrift der kommuneplanen sendes ut på høring i oktober.

Dokumenter:
Kunnskapsgrunnlag 2017
Planstrategi 2017-2019
Planprogram kommuneplan 2018-2028

Frist for innspill er 12.april 2017

 

--------------------------------------------------------------

Høring - Planarbeid – Lillegalten hyttefelt – 1. gangs offentlig ettersyn

I henhold til PBL § 12-12 legges reguleringsforslag for detaljregulering av Lillegalten hyttefelt, del av gnr. 50 bnr. 1, ut til 1. gangs offentlig høring. Planarbeidet utføres av Landskapsarkitekt MNLA Roger Tokle AS på vegne av grunneier.  Formålet med planarbeidet er tilrettelegging for fritidsbebyggelse, 13 nye hytter, og friluftsområder. Planområdet er på ca. 40 da. I kommuneplanens arealdel er området avsatt som LNF2-område, der det stilles krav til reguleringsplan ved bygging av flere enn 3 hytter.

Planen består av plankart, reguleringsbestemmelser og detaljplan, og kan ses på kommunens hjemmeside www.somna.kommune.no

Dokumenter:
Plankart
Planbeskrivelse
Reguleringsbestemmelser
Særutskrift planarbeid
 

Evt. innspill til planarbeidet sendes skriftlig til Sømna kommune, Teknisk avdeling, Kystveien 84 A, 8920 Sømna, eller pr. mail: post@somna.kommune.no

Høringsfrist: 20.02.2017

 

------------------------------------------------------------

Offentlig ettersyn av Planforslag til Kystplan Helgeland for Sømna Kommune

Med dette oversendes forslag til Kystplan Helgeland for Sømna kommune til offentlig ettersyn. Vedlagt i dette skrivet ligger vedtak om utlegging til første gangs offentlig høring F-sak 150/15.

I tillegg til vedlagte dokumenter er også følgende dokumenter tilgjengelig:

Frist for uttalelse settes til tirsdag 4 oktober. Sendes til Sømna Kommune, Teknisk, Kystveien 84 A, 8920 Sømna, eller post@somna.kommune.no
Sist oppdatert den 05.okt.2017


Tips en venn Skriv ut