Høring - Planarbeid – Lillegalten hyttefelt – 1. gangs offentlig ettersyn


I henhold til PBL § 12-12 legges reguleringsforslag for detaljregulering av Lillegalten hyttefelt, del av gnr. 50 bnr. 1, ut til 1. gangs offentlig høring.


Høring - Planarbeid – Lillegalten hyttefelt – 1. gangs offentlig ettersyn

I henhold til PBL § 12-12 legges reguleringsforslag for detaljregulering av Lillegalten hyttefelt, del av gnr. 50 bnr. 1, ut til 1. gangs offentlig høring. Planarbeidet utføres av Landskapsarkitekt MNLA Roger Tokle AS på vegne av grunneier.  Formålet med planarbeidet er tilrettelegging for fritidsbebyggelse, 13 nye hytter, og friluftsområder. Planområdet er på ca. 40 da. I kommuneplanens arealdel er området avsatt som LNF2-område, der det stilles krav til reguleringsplan ved bygging av flere enn 3 hytter.

Planen består av plankart, reguleringsbestemmelser og detaljplan, og kan ses på kommunens hjemmeside offentlige høringer  

Evt. innspill til planarbeidet sendes skriftlig til Sømna kommune, Teknisk avdeling, Kystveien 84 A, 8920 Sømna, eller pr. mail: post@somna.kommune.no

Høringsfrist: 20.02.2017
Sist oppdatert den 22.des.2016


Tips en venn Skriv ut